[moemakadaily@moemaka.biz] 19th March - MoeMaKa Daily(ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၃၊ အမွတ္ ၁၃၇၊ မတ္လ ၁၄ရက္၊ ၂၀၁၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈)


ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ (၁၃)
ေအာင္ဒင္၊ မတ္ ၁၉ ၊ ၂၀၁၃

အပိုင္း (၁၃) ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္း (ဃ) 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ႏွင့္ ေစာင့္ထိန္းသင့္ေသာ ကိုယ္က်င့္တရားအေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္မွာ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကေရာ၊ အထက္လႊတ္ေတာ္ကေရာ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ ၎တို႕က ခန္႕အပ္ထားတဲ့ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာအရာရွိမ်ား အားလုံးလိုက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္ေတြကို တရားဝင္ထုတ္ျပန္ထားရာမွာ စာမ်က္ႏွာေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ ရွိပါတယ္၊ အဲဒီထဲက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ အေျခအေနနဲ႕ ကိုက္ညီမည့္က်င့္ဝတ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို က်ေနာ္တို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႕ျပည္သူမ်ား သိရွိႏိုင္ဖို႕ တင္ျပခ်င္ပါတယ္၊ အဲဒီက်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္အခ်ိဳ႕ကေတာ့့ (၁) လက္ေဆာင္ေပးျခင္း/လက္ခံျခင္း (Gifts) (၂) ခရီးသြားလာျခင္း (Travel) (၃) ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ဝင္ေငြကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း (Financial Disclosure) (၄) ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈ (Campaign Activities) နဲ႕ (၅) အက်ိဳးစီးပြါးဆိုင္ရာ ပဋိပကၡျဖစ္မႈ (Conflict of Interest) တို႕ျဖစ္ၾကပါတယ္၊(၁) လက္ေဆာင္ေပးျခင္း/လက္ခံျခင္း (Gifts)ေငြေၾကးတန္ဘိုး တစ္စံုတစ္ရာရွိတဲ့ မည္သည္႕လက္ေဆာင္မ်ားကို မဆို လက္မခံဖို႕ တားျမစ္ထားပါတယ္၊ ျခြင္းခ်က္အေနနဲ႕ ေအာက္ပါလက္ေဆာင္မ်ားကိုေတာ့ လက္ခံႏိုင္ပါတယ္၊(က) လက္ေဆာင္ရဲ့တန္ဘိုးဟာ ေဒၚလာ ၅၀ ထက္နည္းျပီး လက္ေဆာင္ေပးသူဟာလဲ မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ အစိုးရနဲ႕ ကြန္ဂရက္ကို ေလာ္ဘီလုပ္သူ (Registered Lobbyist)၊ ျပည္ပႏိုင္ငံအစိုးရ၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုရဲ့ ကိုယ္စားလွယ္မဟုတ္သူ (Foreign Agent)၊ ျပည္ပအစိုးရ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ့ ဝန္ထမ္းမဟုတ္သူဆိုရင္ လက္ခံႏိုင္ပါတယ္၊ ဒါေတာင္မွ အဲဒီလက္ေဆာင္မ်ိဳးကို တစ္ႏွစ္ကို ေဒၚလာ ၁၀၀ ထက္ေက်ာ္ျပီး လက္ခံခြင့္မရွိပါ၊(ခ) ေဒၚလာ ၁၀ ထက္နည္းတဲ့ တီရွပ္လို၊ ဦးထုတ္လို သာမာန္အမွတ္တရပစၥည္းမ်ိဳးကို လက္ခံႏိုင္ပါတယ္၊(ဂ) ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းအရင္းအခ်ာမ်ားကေပးတဲ့ လက္ေဆာင္ကို လက္ခံႏိုင္ပါတယ္၊ အဲဒီထဲမွာ ေယာကၡမ၊ ေယာကၹ စတဲ့ မိမိရဲ့ အရင္းအခ်ာနဲ႕စပ္ျပီးေတာ္သူမ်ားလဲပါဝင္ပါတယ္၊(ဃ) အဆင့္တူပုဂိၢဳလ္ခ်င္း (လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ေယာက္က လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ေယာက္ကို၊ လႊတ္ေတာ္အရာရွိတစ္ေယာက္က မိမိနဲ႕ အဆင့္တူအျခားအရာရွိတစ္ေယာက္ကို) ေပးတဲ့ လက္ေဆာင္ကိုလက္ခံႏိုင္ပါတယ္၊ အဆင့္နိမ့္သူထံက လက္ေဆာင္ကို ေမြးေန႕လို အထူးအခန္းအနားမ်ိဳးမွလြဲ၍ လက္ခံခြင့္မရွိပါ၊(င) ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရမ်ား၊ ႏိုင္ငံပိုင္ တကၠသိုလ္မ်ားက ဂုဏ္ျပဳျပီး ေပးတဲ့ လက္ေဆာင္မ်ားကို လက္ခံႏိုင္ပါတယ္၊(စ) အက်ိဳးစီးပြါးမပါပဲ ပုဂိၢဳလ္ေရးခင္မင္မႈနဲ႕ ေပးတဲ့လက္ေဆာင္မ်ားကို လက္ခံႏိုင္ပါတယ္၊ ဒါေတာင္မွ လက္ေဆာင္ရဲ့ တန္ဘိုးက ေဒၚလာ ၂၅၀ ေက်ာ္ရင္ လႊတ္ေတာ္က်င့္ဝတ္ေကာ္မီတီထံက ၾကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္စာကို ရယူဖို႕လိုပါတယ္၊(ဆ) လႊတ္ေတာ္အမတ္ရဲ့ ရုံးကို ေပးပို႕လာတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ အေထာက္အထားေတြ (စာအုပ္စာတမ္း၊ မဂၢဇင္း၊ ဒီဗီဒီ၊ ဂ်ာနယ္မ်ား) ကို လက္ခံႏိုင္ပါတယ္၊(ဇ) မိမိရဲ့ မဲဆနၵနယ္ေျမက ထုတ္လုပ္ျပီး အမ်ားျပည္သူအတြက္ နမူနာသေဘာ ျဖန္႕ခ်ိတဲ့ တန္ဘိုးအနည္းငယ္ပဲရွိတဲ့ ပစၥည္းေတြကို လက္ခံႏိုင္ပါတယ္၊(စ်) အခန္းအနားတစ္ခုခုမွာ ဂုဏ္ျပဳေပးအပ္ျပီး မိမိအမည္ကို ထြင္းထုထားတဲ့ ဆုဖလားလို လက္ေဆာင္မ်ိဳးကို လက္ခံႏိုင္ပါတယ္၊လက္ေဆာင္ဆိုတာ လူတစ္ေယာက္နဲ႕ တစ္ေယာက္ၾကားမွာ အေရးၾကီးတဲ့ ဆက္သြယ္ေရးၾကိယာတစ္ခုပါ၊ လူသာမာန္ေတြအဖို႕ေတာ့ တစ္ေယာက္နဲ႕ တစ္ေယာက္သတိရေနဖို႕၊ တစ္ေယာက္ရဲ့ အခ်စ္ကို တစ္ေယာက္က နားလည္ဖို႕၊ ေက်းဇူးရွိသူကို တံု႕ျပန္ျခင္း၊ စသျဖင္႕ အဓိပၸယ္ ရွင္းလင္း၊ အျပစ္ကင္း႐ိုးသားၾကေပမည့္ အက်ိဳးစီးပြါးနဲ႕ပါတ္သက္တဲ့ လက္ေဆာင္ေပးမႈ၊ လက္ေဆာင္ရယူမႈ၊ လက္ေဆာင္ေပးဖို႕ေတာင္းခံမႈေတြကေတာ့ တာဝန္ရွိသူေတြမွာ လာဘ္စားမႈ၊ ကိုယ္က်င့္တရားပ်က္ျပားမႈေတြ ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္၊ သာမာန္လူအခ်င္းခ်င္း လံုခ်ည္တစ္ထည္၊ ထဘီတစ္ထည္၊ ျခဳံပုဝါတစ္ထည္ လက္ေဆာင္ေပးတာ ျပႆနာမဟုတ္ေပမည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ကို အျပင္လူတစ္ေယာက္ သို႕မဟုတ္ အမ်ားက အဲဒီလို လက္ေဆာင္ေပးရင္၊ တစ္ခါ ေပးတာကလဲ တစ္ထည္မက အထည္ေပါင္းမ်ားစြာ၊ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေပးတယ္ဆိုရင္၊ ေနဖို႕အိမ္၊ စီးဖို႕ကားေတြ၊ လႉတန္းဖို႕ ပိုက္ဆံေတြ၊ ခိုင္းဖို႕အေစအပါးေတြ ေထာက္ပံ့တယ္ဆိုရင္ ဒါ အေတာ္ၾကီးတဲ့ ျပႆနာျဖစ္လာပါျပီ၊ ေပးသူက ေပးရဲတာေတာင္မွ ဒီလိုလက္ေဆာင္ေတြကို လက္ခံရဲတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရဲ့ ကိုယ္က်င့္သီလကို ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္၊(၂) ခရီးသြားလာျခင္း (Travel)အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႕ သူတို႕ရဲ့ ဝန္ထမ္းမ်ား ခရီးသြားလာျခင္းနဲ႕ပါတ္သက္ျပီး ေအာက္ပါက်င့္ဝတ္မ်ားကို လိုက္နာရပါတယ္၊(က) ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အကုန္အက်ခံတဲ့ ခရီးစဥ္မ်ားအတြက္ လႊတ္ေတာ္က်င့္ဝတ္ေကာ္မီတီရဲ့ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ၾကိဳတင္ရယူရပါမယ္၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္ဟာ ခရီးစဥ္နဲ႕ပါတ္သက္ျပီး ေကာ္မီတီကို လိုအပ္တဲ့အေထာက္အထားမ်ား၊ ခရီးစဥ္အေသးစိတ္ နဲ႕ စားရိတ္က်ခံမည့္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္ေတြ အနည္းဆုံး ၁၄ရက္ၾကိဳျပီး တင္ျပေလွ်ာက္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္၊(ခ) ကုန္က်စားရိတ္တာဝန္ယူမည့္အဖြဲ႕အစည္းက အေမရိကန္ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ား နဲ႕ ျပည္ပကိုယ္စားလွယ္ (သို႕မဟုတ္) အစိုးရနဲ႕ ကြန္ဂရက္ကို ေလာ္ဘီလုပ္သူေတြ ခန္႕အပ္မထားတဲ့ အဖြဲအစည္းမ်ားျဖစ္တယ္ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ရဲ့ ခရီးစဥ္ကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြင္းမွာဆိုရင္ ၄ ရက္၊ ျပည္ပခရီးဆိုရင္ ၇ ရက္ တာဝန္ယူခြင့္ရွိပါတယ္၊ ဒီ႕ထက္ပိုခြင့္မရွိပါ၊(ဂ) ကုန္က်စားရိတ္တာဝန္ယူမည့္အဖြဲ႕အစည္းက ျပည္ပကိုယ္စားလွယ္ (Foreign Agent) (သို႕မဟုတ္) အစိုးရနဲ႕ ကြန္ဂရက္ကို ေလာ္ဘီလုပ္သူ (Lobbyist) ေတြခန္႕အပ္ထားတဲ့ အဖြဲအစည္းမ်ားျဖစ္တယ္ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ရဲ့ ခရီးစဥ္ကို တစ္ေန႕ (သို႕မဟုတ္) တစ္ညပဲ တာဝန္ယူခြင့္ရွိပါတယ္၊ ဒါေပမည့္ ျပည္ပကိုယ္စားလွယ္ (သို႕မဟုတ္) အစိုးရနဲ႕ ကြန္ဂရက္ကို ေလာ္ဘီလုပ္သူေတြ လႊတ္ေတာ္အမတ္နဲ႕ ခရီးစဥ္မွာ လိုက္ပါခြင့္မရွိပါ၊ ထူးျခားတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးမွာ ေကာ္မီတီက ဒီခရီးစဥ္ကို တစ္ေန႕၊ တစ္ည တိုးျပီးခြင့္ျပဳႏိုင္ပါတယ္၊(ဃ) ခရီးစဥ္ကို တာဝန္ခံစီစဥ္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းဟာ သြားေရာက္တဲ့ ေဒသ၊အခန္းအနားနဲ႕ တိုက္႐ိုက္ပါတ္သက္ရမွာျဖစ္ျပီး ခရီးစဥ္ရဲ့ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ဟာလဲ လႊတ္ေတာ္အမတ္ရဲ့ တရားဝင္တာဝန္မ်ားနဲ႕ သက္ဆိုင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္၊(င) ခရီးစဥ္အတြင္းမွာ လိုအပ္တဲ့ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး၊ အစားအစာ၊ တည္းခိုခန္း၊ ညီလာခံဝင္ေၾကး၊ နဲ႕ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို လက္ခံခြင့္ရွိပါတယ္၊(စ) ခရီးစဥ္အျပီး ၁၅ ရက္အတြင္းမွာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ဟာ ဒီခရီးစဥ္ပါတ္သက္တဲ့ အေထာက္အထားေတြကို ေကာ္မီတီကို တင္ျပရမွာျဖစ္ပါတယ္၊(ဆ) ဒီက်င့္ဝတ္ေတြဟာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ ျပည္နယ္နဲ႕ ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရမ်ား၊ ျပည္ပအစိုးရမ်ားက စီစဥ္တာဝန္ခံတဲ့ ခရီးစဥ္မ်ားနဲ႕ မပါတ္သက္ပါ၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္ရဲ့ ျပန္လည္အေရြးခံရေရးလႈပ္ရွားမႈ (Re-election Campaign) နဲ႕လဲမပါတ္သက္ပါ၊ ျပန္လည္အေရြးခံရေရးနဲ႕ ပါတ္သက္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး ခရီးစဥ္ေတြမွာေတာ့ ကုန္က်စားရိတ္ကို သက္ဆိုင္ရာပါတီရန္ပံုေငြကျဖစ္ေစ၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္ရဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာရန္ပံုေငြကျဖစ္ေစ သုံးစြဲရျပီး ကုန္က်စားရိတ္ကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ကို ေရြးေကာက္ပြဲကုန္က်စားရိတ္အျဖစ္ တင္ျပရပါမယ္၊အထက္ပါ က်င့္ဝတ္ေတြမွာ က်ေနာ္တို႕အတြက္ မ်က္စိရွုပ္မွာကေတာ့ "ျပည္ပကိုယ္စားလွယ္ (သို႕မဟုတ္) အစိုးရနဲ႕ ကြန္ဂရက္ကို ေလာ္ဘီလုပ္သူေတြ" ဆိုတဲ့ စကားလုံးေတြျဖစ္ပါလိမ့္မယ္၊ အဲဒါေတြက က်ေနာ္တို႕ႏိုင္ငံမွာ အခုထိေတာ့ မရွိေသးပါ၊ ဒီလို မ်က္စိရွုပ္္မႈအနည္းငယ္ကလြဲရင္ က်င့္ဝတ္ေတြအားလုံးဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ လိုက္နာသင့္တဲ့ က်င့္ဝတ္ေတြပါ၊ ျမန္မာလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာလဲ တာဝန္အရ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပခရီးေတြ ထြက္ေနၾက၊ ထြက္ၾကမွာပါ၊ အဲဒီခရီးစဥ္ေတြမွာ အစိုးရအစီအစဥ္နဲ႕ သြားတာရွိသလို ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားစီစဥ္တာလဲ ရွိမွာပါ၊ ဒီခရီးစဥ္ေတြဟာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ့ တာဝန္ဆိုတဲ့ ေဘာင္ထဲမွာရွိေနဖို႕ရယ္၊ ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အေပၚလႊမ္းမိုးမႈကို ကန္႕သတ္တားဆီးႏိုင္ဖို႕ရယ္အတြက္ က်င့္ဝတ္ေတြသတ္မွတ္ဖို႕လိုပါတယ္၊ ဒီက်င့္ဝတ္ေတြမရွိရင္ တာဝန္လို႕အေၾကာင္းျပျပီး ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားရဲ့ ေက်းဇူးနဲ႕ ငပလီတို႕၊ ေငြေဆာင္တို႕မွာ ကမ္းေျခက သဲမ်ားအရည္အေသြးေကာင္းမေကာင္း သြားေရာက္စစ္ေဆးမည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ ေနျပည္ေတာ္နဲ႕ မိမိရဲ့ အိမ္ရွိရာကို ေလယဥ္အခမဲ့စီးျပီး အပါတ္တိုင္းအျမဲျပန္ေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေပၚလာမွာစိုးမိပါတယ္၊ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အက်င့္ပ်က္ဆုံး၊ လာဘ္အစားဆုံးႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကစလို႕ အခုအထိ ဆက္လက္တည္ရွိေနတာပါ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတကိုယ္တိုင္က အဂတိလိုက္စားမႈေတြကို တိုက္ဖ်က္မယ္လို႕ ေႂကြးေၾကာ္ျပီး ဒုသမၼတ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္း ေခါင္းေဆာင္တဲ့ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မီတီတစ္ခုဖြဲ႕ထားပါေသးတယ္၊ တိုင္းျပည္ရဲ့ ဥပေဒျပဳအာဏာကို ကိုင္တြယ္ထားတဲ့၊ လူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလဲ အဂတိတိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး မွာ တစ္တပ္တစ္အားပါဝင္ျပီး မိမိတို႕ကိုယ္တိုင္ မွန္ကန္ေျဖာင့္မတ္တဲ့ က်င့္ဝတ္ေတြခ်မွတ္ျပီး ခိုင္ခိုင္မာမာ ေစာင့္သိၾကဖို႕လိုပါတယ္၊ ေခါင္ကလံုမွ မိုးမယိုမွာပါ၊ဆက္ေရးပါ့မယ္၊ေလးစားစြာေအာင္ဒင္ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၃  

Maung Luu Yay - Letpadaung a Legal Project?


လက္ပေတာင္းေတာင္စာခ်ဳပ္ တရားဝင္သေလာ
ေမာင္လူေရး၊ မတ္ ၁၉ ၊ ၂၀၁၃
ဦးပိုင္ႏွင့္ ဝမ္ေဘာင္တုိ႔ ယခုလအတြင္းမွာဘဲ စာခ်ဳပ္သစ္ျပန္ခ်ဳပ္မယ္လို႔ ေၾကးနီစီမံကိန္း စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ေဒၚစုက ေျပာပါတယ္။
အစီရင္ခံစာမွာလဲ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္အက်ဳိး၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္အက်ဳိးျပည့္ဝစြာရရွိိေစဖုိ႔ ညွိႏိႈင္းၿပီး စာခ်ဳပ္ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခ်ဳပ္ဆိုဖို႔လိုအပ္တယ္လို႔ အၾကံျပဳထားပါတယ္။
ေအာ္ ႏိုိင္ငံေတာ္အမည္ခံ အာဏာပိုင္အစိုးရရယ္၊ ဘာကို ကိုယ္စားျပဳေနမွန္းကြဲကြဲျပားျပားမသိရတဲ့ ဦးပိုင္ရယ္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ လြတ္လပ္မႈ၊ လံုၿခံဳမႈ၊ ၾကြယ္ဝမႈေပါင္းမ်ားစြာ အက်ဳိးျပည့္ဝစြာခံစား စံစားၿပီး ဆင္းရဲသား လက္ပေတာင္းသားေတြ၊ ဒီေျမေပၚမွာ တသက္လံုးရပ္ခဲ့သူူေတြက ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ ကပ္ဆိုးအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ မေရရာ၊ မလံုၿခံဳမႈစတဲ့ စိတ္ဖိစီးမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးစတဲ့ ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုးေတြ ထမ္းၾကရေတာ့မယ္ဆိုတဲ့သေဘာပင္။
ဆက္လက္ခ်ဳပ္မဲ့စာခ်ဳပ္မွာ ရပ္ရြာနဲ႔ ေဒသခံမ်ားရဲ႕ ဘဝေတြ၊ သားစဥ္ေျမးဆက္အမႈန္႔ႀကိတ္ အရည္ေဖ်ာ္ခံရေတာ့မယ့္ အေျခအေနေတြ ေတြ႔ေနရတယ္။
မွီခုိလဲေလ်ာင္းရာ၊ တည္မွီရွင္သန္ရာေနရာေဒသႀကီးနဲ႔ အတို္င္းမသိကိန္းေအာင္းခဲ့တဲ့ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ေတြ၊ ေနထုိင္သူသက္ရွိေတြ ထိခုိက္ပ်က္စီးနာက်င္ဒဏ္ရာရ၊ လႊင့္ပါးေပ်ာက္ကြယ္သြားေစတဲ့ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ရာမွာ အာဏာရွင္ေတြနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕အေပါင္းေဖၚေတြဟာ တျခားသူေတြရဲ႕ ဘဝေတြ၊ ေနမႈေတြကိုမၾကည့္ဘဲ၊ ဘဝတခုလံုးကၽြမ္းထုိးေမွာက္ခံုျဖစ္သြားမဲ့သူေတြကို ထဲ့မတြက္ဘဲ သူတုိ႔ဘာသာ ဘယ္ရြာေတြေရႊ႕မယ္၊ ဘယ္ေတာင္ေတြၿဖိဳမယ္၊ ဘယ္လူေတြေမာင္းထုတ္မယ္ဆိုၿပီး ႀကိဳက္သလုိဆံုးျဖတ္ၾက၊ ပီးေတာ့ ဒီစီမံကိန္းလုပ္မယ္ဆိုၿပီး ေၾကညာၿပီးတာနဲ႔တၿပဳိင္နက္ ေရႊ႔ခုိင္း၊ ေျပာင္းခုိင္း၊ တြန္းထုိးေမာင္းထုတ္၊ ေထာင္ခ်၊ ဆန္႔က်င္သူေတြကို ဖိႏွိပ္သတ္ျဖတ္ၿပီး စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖၚၾကေတာ့တာပါဘဲ။
ခုလဲ အဲဒီလုိမ်ိဳးပါဘဲ။
ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းပ်က္စီးသြားလုိ႔ ဆင္းရဲသားေတြ အသက္တိုတာဘဲ၊ ငါတုိ႔ေလာက္ ဒီႏိုင္ငံသမိုင္းေၾကာင္းမွာ အေရးမပါသူေတြ အသက္မရွည္တာ၊ မက်န္းမာတာ၊ ဘာမွ အေရးမႀကီးပါဘူးဆုိတဲ့သေဘာမ်ုဳိးပါဘဲ။ လတ္တေလာ ေငြေၾကးနဲ႔ဆိုရင္ သူတုိ႔ဆင္းရဲသားေတြ ေရရွည္ထိခုိက္တာ ဘာမွ မဟုတ္ပါဘူး၊ ဒါကို လက္ခံမွာပါဆိုိတာမ်ဳိးပါဘဲ။
ဒီေၾကးနီထုတ္ယူလုိ႔ ျဖစ္လာမဲ့ညစ္ညမ္းမႈ၊ ပ်က္စီးမႈ၊ ထိခိုက္နစ္နာမႈေတြကို ေဒသခံေတြလက္ခံဖုိ႔ ေလ်ာ္ေၾကးနဲ႔ စည္းရုံးတာဟာာ၊ ေရရွည္လူေနမႈဘဝနဲ႔ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာပိုင္းျခားမျပဘဲနဲ႔၊ ႏုိင္ငံတကာမွာ ေၾကးနီထုတ္လို႔ ဘယ္လုိေတြျဖစ္သြားပါတယ္ဆိုိတာေတြထုတ္မျပဘဲနဲ႔ အလုပ္အကိုင္ေတြ၊ ေလ်ာ္ေၾကးေတြ၊ ႏုိင္ငံေတာ္အက်ဳိးဆိုတာေတြနဲ႔ ဖိအားေပးေနတာေတြဟာ၊ ပညာတတ္ႀကိမ္လံုးနဲ႔ တဗံုးဗံုးခ်ေနတာေတြဟာ မွ်တပါရဲ႕လား။ တရားပါရဲ႕လား။ ကိုယ့္သိကၡာကို လံုၿခံဳရဲ႕လားဆိုတာ ေမးခ်င္ပါတယ္။
လက္ပေတာင္းေဒသခံေတြဟာ လူသားေတြပါ။
သူတုိ႔ေတာေတာင္ဟာ
သူတုိ႔တည္မွီရာပါ။
လဲေလ်ာင္းရာပါ။
အဲဒါေတြဟာ ေစ်းကြက္ဝင္ပစၥည္းေတြ မဟုတ္ပါဘူး။
စာခ်ဳပ္လိုက္ရမဲ့ဟာေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ စာရြက္တရြက္နဲ႔ စီရင္ခ်က္ခ်ခြင့္မရွိပါဘူး။
အစီရင္ခံစာမွာပါတဲ့ဥပေဒအတိုင္းဆို စာခ်ဳပ္က ခ်ဳပ္ခြင့္ကို မရွိဘူးလုိ႔ထင္ပါတယ္။ ဥပေဒသေဘာေတာ့ နားမလည္ပါ။ ဖတ္ရတဲ့အတုိင္းဆိုရင္ေတာ့ ဒီစာခ်ဳပ္ဟာ ပ်က္ပ်က္ပါတယ္။
အစီရင္ခံစာ အပိုဒ္ ၇၃ (က) မွာ သတၳဳတြင္းလုပ္ငန္း ဖက္စပ္စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာ့သတၳဳတြင္းနည္းဥပေဒမ်ား အခန္း-၁၆၊ နည္းဥပေဒ ၈၄ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ သတၳဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနသည္ မည္သည့္ပုဂၢဳိလ္(သုိ႔မဟုုတ္)အဖြဲ႔အစည္းကိုမဆို ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ႏို္င္ငံေတာ္ပိုင္လုပ္ငန္းတစ္ခုခုႏွင့္ ဓာတ္သတၳဳရွာေဖြျခင္း၊ စမ္းသပ္တုိင္းတာျခင္း(သို႔မဟုတ္) ထုတ္လုပ္ျခင္းဆိုင္ရာ ဖက္စပ္စာခ်ဳပ္မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္သည္ဟု ပါပါတယ္။
အဲဒီအတိုင္းဆို ဦးပုိင္ဟာ သတၳဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္က ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္လုပ္ငန္းတခုမဟုတ္ဘူး။ ေနာက္ၿပီး  ဦးပိုင္ကိုယ္ႏႈိက္က ဘယ္ဓာတ္သတၳဳမွ ရွာေဖြတာ၊ စမး္သပ္တိုင္းတာ၊ ထုတ္လုပ္တာမၾကားမိပါဘူး။ ရွာေဖြ၊ စမ္းသပ္၊ ထုတ္လုပ္သူနဲ႔ဘဲ လုပ္ရမယ္လို႔ပါပါတယ္။ (ေနာက္ၿပီး အဲသလို မဆီမဆိုင္ပုဂၢလိကကုမၼဏီတစ္ခုနဲ႔ ႏုိင္ငံျခားသားပိုင္ကုမၼဏီတခုတို႔လုပ္ခြင့္ရဖုိ႔ ခြင့္ျပဳမိန္႔ အမိန္႔ေၾကာ္ညာစာမရွိဘူးလုိ႔လဲ ဆိုထားပါတယ္) ခုဟာက အဲဒါေတြကို အိုင္ဗင္ဟုိနဲ႔ ဝမ္ေဘာင္တုိ႔ကဘဲ လုပ္တာပါ။ ဒီျဖစ္စဥ္မွာ ဦးပိုင္ရဲ႕အခန္းက႑ကို သီးျခားမေတြ႔ရပါဘူး။ သူက သတၳဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ ဝမ္ေဘာင္ၾကားမွာ ပြဲစားအဆင့္မ်ုဳိးပါ။ ဒါဆိုရင္လဲ ဒီအေျခအေနမွာ ပြဲစားမလုိပါဘူး။ ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ အုိင္ဗင္ဟုိခ်ဳပ္ခဲ့သလုိဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ဝမ္ေဘာင္တုိက္ရိုက္စာခ်ဳပ္ရုံပါဘဲ။
ခုဟာက ဦးပိုင္က မသာအိမ္ကို အပိုင္စီးၿပီး ဖဲဝို္င္းခံ အေကာက္ေကာက္သလုိမ်ဳိးပါ။ မသာပိုင္ရွင္ျဖစ္တဲ့ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕အခန္းက႑က ေပ်ာက္ဆံုးေနပါတယ္။ ဝမ္ေဘာင္က ဖဲလာရုိက္သူေပါ့ေလ။ မသာကိုယ္တုိင္ကေတာ့ လက္ပေတာင္းေဒသခံေတြေပါ့။ ေအာ္ မသာပိုင္ရွင္ျဖစ္တဲ့ႏိုင္ငံေတာ္ကိုေတာ့ လက္ဖက္ဖိုးေပးပါတယ္၊ ဧက ရွစ္ေထာင္(၈၀,၀၀)ကို တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ဆယ့္ရွစ္သိန္း(၂၈)ေက်ာ္နဲ႔ ႏွစ္ ေျခာက္ဆယ္(၆၀)ေျမငွားခ ရမယ္ဆိုဘဲ။
(မွတ္ခ်က္) အဲဒီငွားရမ္းခသင့္၊ မသင့္ ေကာ္မရွင္အစီရင္ခံစာ၌ မေတြ႔ရပါ။
ေမာင္လူေရး
(ဓာတ္ပုုံ Messenger သတင္းဂ်ာနယ္) 

Interviews


လက္ပံေတာင္းေတာင္ေဒသခံမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္ေနသည္ဟု စြပ္စြဲခံထားရသူႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း
မတ္လ ၁၉၊ ၂၀၁၃လက္ပံေတာင္းေတာင္သပိတ္စခန္းမ်ားကို လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက အင္အားသံုးေျဖရွင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေနာက္ဆက္ တြဲျပႆနာမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားႀကံဳ ေတြ႕ေနရသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ က ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါေကာ္မရွင္က ၄င္းတို႔၏ အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာကို မတ္လ ၁၂ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဒသခံအခ်ဳိ႕က အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္၍ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ စံုစမ္းစစ္ေဆး ေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကိုယ္တိုင္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရွင္းျပမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ ခဲ့ရသည္။ ယင္းဆႏၵျပမႈမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ျပည္ပမွအေထာက္အပံ့မ်ားရယူ၍ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေဒသခံမ်ားအား ႀကိဳးကိုင္ လႈပ္ရွားေနသူ ႏုိင္ငံေရးအရ အျမတ္ထုတ္ေနသူဟု စြပ္စြဲခံထားရေသာ ကိုဟန္ဝင္းေအာင္ႏွင့္The Messenger ဂ်ာနယ္က ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္း ထားသည္မ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။


● ပထဦးဆံုးအေနနဲ႔ ကိုဟန္ဝင္းေအာင္အေနနဲ႔ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕ အစီရင္ခံစာကို ဖတ္ျပီးျပီလား၊ ဘာေျပာခ်င္သလဲ။ 

အဓိကက စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕ ေနာက္ ဆံုးမွတ္ခ်က္က စီမံကိန္းဆက္လုပ္ေရးဆိုတဲ့ဟာေပါ့။  အဲ့ဒီအတြက္အစီရင္ခံစာမွာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ သံုးခုေပါ့။ စီမံ ကိန္းကို ဒီအတိုင္း ဆက္လုပ္မလား၊ ျပဳျပင္ၿပီးဆက္လုပ္ မလား လံုးဝရပ္ဆိုင္းမလားဆိုတာေပါ့။ ဆက္လုပ္ မလား၊ လံုးဝ ရပ္ဆိုင္းမလားဆိုတာေပါ့။ အဲဒီမွာ ျပဳျပင္ၿပီး ဆက္လုပ္ရမယ့္သေဘာကို ျပထားတယ္။   ေနာက္စီမံ ကိန္း ဆက္လုပ္ေရး ဆိုတဲ့ဟာကို အႀကံျပဳခ်က္ ေတြနဲ႔ ျဖည့္စြက္တင္ျပထားတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ ၿခံဳၿပီးေျပာရရင္ အရင္က အေျခအေနထက္ပိုၿပီး တိုးတက္လာတဲ့တင္ ျပခ်က္ေတြ ျဖစ္လာတဲ့အတြက္ တစ္စံုတစ္ရာ လက္ခံႏိုင္ စရာရွိပါတယ္။


● အစီရင္ခံစာမွာ မေက်နပ္တဲ့အခ်က္ေတြကဘာေတြလဲ။   
              
အဓိကေျပာရရင္ ကာလၾကာရွည္မွ အေျဖေပၚလာ မယ့္အပိုင္းေတြ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈနဲ႔ ေကာင္တာခ်က္ ျပန္လုပ္ရမယ့္ အပိုင္းေတြမွာ အားနည္းခ်က္ရွိတယ္။ လက္ရွိ ဒီမွာျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းတဲ့အခါမွာ လက္ေတြ႕ကိစၥကိုပဲ ဦးစြာ ေျဖရွင္းသင့္တယ္။ အဲ့ဒါ ဘာလဲဆိုေတာ့ ေဒသခံျပည္သူေတြရဲ႕ ရင္ထဲမွာ စိတ္ ဒဏ္ရာေတြ ရထားတယ္။ သူတို႔ေတြႏွစ္နဲ႔ခ်ီၿပီး ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ခံရတယ္။ မီးေလာင္ဗံုးနဲ႔ အၾကမ္းဖက္ ခံရတဲ့ကိစၥေတြ၊ ေျမယာသိမ္းထားတဲ့ကိစၥေတြ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ စိတ္ဒဏ္ရာရထားတယ္။ ျပင္းထန္ၿပီး ဆႏၵေတြ ျပင္းျပေနတဲ့ဟာမ်ိဳးေတြရွိတယ္။ ဒါမ်ဳိးကို လက္ေတြ႕ က်က် ေျဖရွင္းသင့္တယ္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ ရဲ႕ျပသနာမွာ အေရးႀကီးဆံုး ပဋိပကၡျဖစ္ေနတဲ့ဟာက ပုဒ္မ ၁၄၄ ထပ္ထုတ္ထားရမယ့္ဟာေပါ့။ အဲ့ဒါက ေဒသခံေတြ ရဲ႕ စိတ္ဒဏ္ရာကို ႀကီးထြားေစတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက မီးခိုးဗံုးလား၊ မီးေလာင္ဗံုးလားဆိုတဲ့ ျပႆနာမွာ သံုးစြဲ တဲ့ ပစၥည္းထက္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားတယ္။ ဒါကို တစ္စံုတစ္ရာ ေဖာ္ထုတ္မထားဘူး။ အဲ့ဒီ တစ္ခ်က္ ကလည္း ေတာ္ေတာ္ေလး၊ မခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္သြားတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက  စီမံကိန္းဆက္လုပ္ရမယ့္ကိစၥေပါ့။  ေလာေလာဆယ္ျပႆနာေတြကို ေျပေျပလည္လည္ မရွင္းေသးပဲနဲ႔ ေန႔စဥ္ေျမယာသိမ္းတာကို ကန္႔ကြက္ မယ္။ ကုမၸဏီက ရြာအနီးမွာ စြန္႔ပစ္ေျမေတြလာပံုရင္ ကန္႕ကြပ္မယ္။ ေန႔စဥ္ကန္႕ကြက္မႈေတြ ဆႏၵျပမႈေတြ ျဖစ္ ေနမွာ။ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕ အစီရင္ခံစာကို အျခားအခ်က္ေတြထက္ လက္ေတြ႕က်တဲ့ အခ်က္ေတြ ပါသင့္တယ္။ လူထုကို ပိုမိုႀကီးထြားေစတဲ့အခ်က္က သံုးခ်က္ပါ။ ပုဒ္မ ၁၄၄ ဆက္ထုတ္ေရး၊ မီးေလာင္ဗံုး တရားခံ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိတာ၊ စီမံကိန္း ဆက္လုပ္ ထားမယ္ဆိုတဲ့ ေဒသခံျပည္သူေတြရဲ႕ စိတ္ဒဏ္ရာကို ပိုမို ႀကီးထြားေစတယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးက ႀကီးက်ယ္ခန္းနားလြန္းေနၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တို႕ နံပါတ္တစ္ ေျဖရွင္းရမွာက ေဒသခံသူေတြရဲ႕အရွိန္ကို ေလ်ာ့ခ်ေပးရ   မယ္။ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရမယ္။ ၿပီးမွ အျခား အဆင့္ေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ရမယ္။ ေဒသခံျပည္သူ ေတြရဲ႕ စိတ္ဒဏ္ရာေလ်ာ့မခ်ပဲ ဘာကိုမွအေကာင္အထည္ေဖာ္လို႔ မရဘူး။ ပိုၿပီးေတာ့ ဆိုးသြားေစတယ္။ သူတို႔ ပညာ မဲ့ရင္မဲ့မယ္။ ႐ိုးသားၿပီး မဟုတ္မခံစိတ္ရွိတယ္။ ႐ိုးသား မႈနဲ႔ မဟုတ္မခံစိတ္က ဒါကိုစဥ္းစားမွာပဲ။


● ၁၄ ရက္ေန႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လာတဲ့အခါမွာ မံုရြာ သပိတ္စခန္းမွာ ဆႏၵျပခဲ့တာကို ကိုဟန္ဝင္းေအာင္ ေနာက္ကြယ္ကေန လႈံ႕ေဆာ္ေနတယ္ဆိုၿပီး သတင္း ေတြျပန္႕ေနတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ဘာေျပာ ခ်င္ပါသလဲ။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၁၄ ရက္ေန႔ကအစီရင္ခံစာမွာ စီမံ ကိန္းဆက္လုပ္မယ့္ဟာကို ဆားလင္းႀကီးမွာ ဆႏၵျပၾက တယ္။ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းရပ္ဆိုင္း ေပးေရး၊ ပုဒ္မ ၁၄၄ ႐ုတ္သိမ္းေပးေရး မီးေလာင္ဗုံး အၾကမ္းဖက္သမားေတြ ေဖာ္ထုတ္ေပးေရးႏွင့္ ဆႏၵျပၾက တယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လာျခင္း မလာျခင္းနဲ႔ မသက္ဆိုင္ဘူး။ ဆႏၵျပမႈေတြက ရာနဲ႔ခ်ီၿပီးျဖစ္ေနတာ။ ေဒသခံက သူ႕နည္းသူ႕ဟန္နဲ႔ ဆႏၵျပတယ္။ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ ခရီးစဥ္နဲ႔ႀကံဳႀကိဳက္ခဲ့တယ္။ ဒါကို ထိပ္ တိုက္မေတြ႕ၾကနဲ႔ ေဒသခံျပည္သူလူထုက နားလည္ရင္ နားလည္တဲ့အတိုင္း အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုၾကတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ သတင္းရတယ္။ ထိပ္တိုက္မေတြ႕ေစနဲ႔၊ ေက်ာ္ရြာေက်ာ္ ေက်ာ္ေလာက္မွာ ထိပ္တိုက္ေတြ႕မယ္လို႔ သတင္းရတယ္။ ကိုယ့္လမ္းကိုယ္ေလွ်ာက္ၾက၊ တားဆီးတာေတြမလုပ္နဲ႔၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္ေနတာက လူတစ္ေယာက္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ကို ဆႏၵျပေနတာ မဟုတ္ဘူး။ စီမံကိန္းဖ်က္သိမ္းေရးကို ဆႏၵျပေနတာ၊ ဆႏၵျပၿပီးညေနမွာ ေဒသခံေတြနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ၾက တယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနာက္ေန႔မွာ ေဒသခံ ေတြကို လိုက္လံေတြ႕ဆံုတဲ့အခ်ိန္ၾကရင္ ဘယ္လိုလုပ္ မလဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က တစ္ေယာက္တည္း လုပ္တာ မဟုတ္ဘူး။ အားလံုးလုပ္ၾကတယ္။ လက္ခံႏိုင္ရင္ စကားေျပာ၊ လက္မခံႏိုင္ရင္စကားမေျပာနဲ႔၊ ဒီကိစၥက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဆန္႔က်င္ေရးမဟုတ္ဘူး။ သူရဲ႕ အျမင္ေတြက လုပ္သင့္တာကို လုပ္သင့္တယ္လို႔ ျမင္  ေကာင္းျမင္လိမ့္မယ္။ အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ မလုပ္သင့္ဘူး ဆိုတဲ့ ျပည္သူေတြကလည္း စိတ္ခံစားခ်က္ရွိလိမ့္မယ္။ ဒါသေဘာထားကြဲလြဲခြင့္ရွိတယ္။ ဒါ ေမြးရာပါအခြင့္ အေရးပဲ။ အဲဒါဘာမွျပသနာမရွိဘူး။ ဒါဟာ ကြၽန္ေတာ္ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ပဲ။ ၁၄ ရက္ေန႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မံုရြာသပိတ္စခန္းကိုလာတာဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္က ရန္ကုန္ ကေရာက္လာတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က လူေတြရယ္၊ လူေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီေဟာင္း ေတြရယ္၊ ABSDF ရဲေဘာ္ေဟာင္း ကိုရဲလင္းတို႔နဲ႔ တစ္ ေနရာမွာ အစည္းအေဝးလုပ္ေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ဘာမွ လုပ္လို႔မရဘူး။ တုံရြာကို ေရာက္ၿပီလားဆိုေတာ့ ပို ေကာင္းတာေပါ့။ ေတြ႕ခ်င္တဲ့လူလည္းေတြ႕။ မေတြ႕ခ်င္တဲ့ လူလည္းမေတြ႕နဲ႔။ အဲဒီအခ်ိန္ တံုရြာထဲက ေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းမွာ အစည္းအေဝးလုပ္ဖို႔ ျပင္ဆင္ထားတယ္။ ေဒၚစုကေရာက္လာၿပီး ႐ြာထိပ္က သပိတ္စခန္းထဲကို ဝင္လာတယ္။ ဝင္တဲ့အခ်ိန္မွာ လုံထိန္းေတြပါလာတယ္။ ဒါကို ကိုဗထူးက ဒါသပိတ္စခန္းျဖစ္တယ္။ မျမင္ သင့္တာေတြလည္းရွိတယ္။ ဘုန္းႀကီးေတြလည္းရွိတယ္။ တားျမစ္တယ္လို႕ ၾကားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ အဲဒီမွာ လုံးဝ မရွိဘူး။ ေနာက္ဆုံးလုံထိန္းေတြက အားသိပ္ေကာင္း တဲ့အခါမွာ သပိတ္စခန္းေပၚတက္သြားတယ္။ ကိုဗထူးက သပိတ္စခန္းမွာရွိေနတာ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လာမွ သပိတ္စခန္းထဲဝင္လာတာမဟုတ္ဘူး။ အေသးစိတ္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ မသိဘူး။ အဲဒီမွာ ကိုဗထူးက မီးေလာင္ဗုံး အေျခအေန ဘယ္လိုရွိလည္းေမးေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကသားက ဘယ္ကလဲလို႔ ေမးေတာ့ ရန္ကုန္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးေဆာင္ကြန္ယက္ကပါလို႔ ျပန္ေျဖတယ္။ အန္တီ ေဒသခံေတြနဲ႔ ေတြ႕ဖို႔လာတာ။ ရန္ကုန္က လူေတြ ကို ေတြ႕ဖို႔အစီအစဥ္မရွိဘူးလို႔ ေျပာလိုက္တယ္။ ဒါ သပိတ္စခန္းထဲမွာ ျဖစ္ေနတာ။ သပိတ္စခန္း အျပင္ ထြက္ၿပီး ေဒသခံေတြက မီးခိုးဗုံးလား မီးေလာင္ဗုံးလား ေမးေတာ့ မီးခိုးဗုံးလို႔ ျပန္ေျဖေတာ့ ေဒသခံေတြက မေက်မနပ္ ျဖစ္သြားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ေျပာတဲ့ သံုးခ်က္ဘဲ ပုဒ္မ ၁၄၄၊ မီးခိုးဗုံး၊ စီမံကိန္းဆက္လုပ္မယ့္ ျပႆနာ ေတြကို ေလ်ာ့ခ်ဖို႔လိုတာ။ အဲဒီမွာ ေပါက္ကြဲၿပီးရြာထဲကို အဝင္မခံေတာ့ဘူးဆိုၿပီး သူတို႔ဘာသာ ဆုံးျဖတ္တာ။ ဆုံးျဖတ္ခ်င္တဲ့သူလည္း ဆုံးျဖတ္တယ္။ ပါခ်င္တဲ့သူ လည္းပါမယ္။ မပါခ်င္တဲ့သူလည္း မပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ က အားလုံးကို ကိုင္ထားလို႔မရဘူး။ လက္ပံေတာင္း ေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းအလိုမရွိ၊ စုံးစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ အေျဖအလိုမရွိဆိုၿပီး ဆႏၵျပပြဲျဖစ္သြားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္နဲ႕လည္းမဆိုင္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ တာဝန္ယူ သလားဆိုရင္ ဒီေဒသမွာ ကူညီေနတဲ့သူေတြအတြက္ရွိရင္ ရွိသေလာက္ သတ္မွတ္ပါ။ ကြၽန္ေတာ္ တာဝန္ယူတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဆန္႔က်င္ ေရးမလုပ္ဘူး။ ျဖစ္သြားတာ ဒါပဲ။


● ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆႏၵျပတဲ့သူေတြန႕ဲ ေတြ႕ဆံု ညႇိႏိႈင္းဖို႔ ႀကိဳးစားတယ္လို႔ၾကားတယ္။ တစ္ဖက္က လည္း အေတြ႕မခံဘူးလို႔ ၾကားတယ္။ ဘာလို႕မေတြ႕ တာလဲ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၁၃ရက္ေန႔ ေရာက္ၿပီး မေန႔က ၁၄ ရက္ေန႔ ျပန္သြားရတဲ့အခ်ိန္ထိ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ေဘးမွာပါတဲ့ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြ၊ သတင္းသမားေတြ၊ လုံျခံဳေရးေတြ၊ အႀကံေပးေတြ၊ ဆက္ သြယ္ျခင္း၊ အေၾကာင္းၾကားျခင္း မရွိဘူး၊ ကြၽန္ေတာ္ ဖုန္းကို Call Log  ကို ျပန္ဖြင့္လို႔ရတယ္။ ၾကားခံတစ္စုံတစ္ဦးနဲ႔ ေျဖရွင္းေပးတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေဒသခံေတြ အေနနဲ႔ မေတြ႕ရဲတာ ဘာမ်ားရွိလို႔လဲဗ်ာ။ ဝမ္းပန္းတသာနဲ႔ ခုန္ပ်ံေက်ာ္ေပါက္ၿပီး ေတြ႕ရမယ့္ဟာ။ ဒါျဖင့္ မင္းက ေကာ ေတြ႕ဖို႔မႀကိဳးစားဘူးလား။ ခင္ဗ်ားတို႔ ေမးႏိုင္ ပါတယ္။ မႀကိဳးစားဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကိုဗထူးနဲ႕ ပထမဦးဆုံးျဖစ္စဥ္မွာ အန္တီလာတာက ရန္ကုန္ကလူေတြနဲ႔ ေတြ႕ဖုိ႔မဟုတ္ဘူး။ ေဒသခံေတြနဲ႔ ေတြ႔ဖို႔လာတာဆိုတဲ့ စကားရွိၿပီးသားျဖစ္တဲ့အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ေဒသခံျပည္သူလူထု အတြက္ ေဒသခံေတြရွင္းျပဖို႔က အဓိကျဖစ္တယ္။ က်ိန္းေသတာ တစ္ခုက လုံးဝ အဲ့ဒီဘက္ကေန ဆက္သြယ္မႈ၊ ကမ္း လွမ္းမႈ မရွိခဲ့ဘူး။ ဒါဟာ က်ိန္းေသဘဲ။


● လက္ပံေတာင္းကိစၥမွာ ကိုဟန္ဝင္းေအာင္တို႔ကို ႏိုင္ငံျခား တိုင္းျပည္တစ္ခုကေန အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုက ပိုက္ဆံေထာက္ပံ့တယ္လို႔ သတင္းေတြထြက္တယ္။ ဒီေငြေတြနဲ႔ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ရပ္စဲေရးျဖစ္ေအာက္ လုပ္ခိုင္း တယ္။ နဂိုအစိုးရလက္ထက္က ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ ဟိုဘက္ကမ္းကေန ျမန္မာအစိုးရကို ေဝဖန္ၿပီး ဆဲရင္ ပရိုပို႔ဆယ္ တင္ၿပီး ပိုက္ဆံရတယ္။ အခု ဒီလိုပုံစံ လုပ္ေနတယ္လို႔ သတင္းေတြပ်ံ႕ေနတယ္ေနာ္။

ကြၽန္ေတာ္သိသေလာက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ထိုင္း ႏုိင္ငံအေျခစိုက္ ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္၊ ေဒၚခင္ဥမၼာ၊ ေထာက္ပံ့တယ္ ဆိုတဲ့ စကားသံေတြရွိတယ္။ ေနာက္ တစ္ခါ AAPP  က ကိုဘိုၾကည္တို႔ ေထာက္ပံ့တယ္။ ကိုမိုးသီးဇြန္၊ တျခားအဖြဲ႕အစည္း ျပည္တြင္းကဆိုရင္ ေဒါက္တာေက်ာ္သူ ေထာက္ပံ့တယ္လို႔ေျပာတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအမည္ခံတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ေထာက္ပံ့မႈေပး တယ္လို႔ ထြက္ေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ခင္ဗ်ားက ကြၽန္ေတာ္ ကို ညီအစ္ကိုလိုခင္လို႔ ပိုက္ဆံေပးတာကိုေတာ့ လာ မေျပာနဲ႔ေလဗ်ာ။ ကြၽန္ေတာ္အေမ ပိုက္ဆံေပးတာ။ ေထာက္ပံ့တာမဟုတ္ဘူး။ ဒါကမဆိုင္ဘူး။ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုက ႏိုင္ငံေရးရည္႐ြယ္ခ်က္တစ္ခုနဲ႔ ေထာက္ပံ့တယ္လို ႔ေျပာၾကတာေပါ့။ ႀကိဳက္တဲ့အခ်ိန္ ႀကိဳက္တဲ့ေနရာ ဟန္ဝင္းေအာင္ရွင္းလို႔ရတယ္။ စိန္ေခၚ တယ္။ ကိုဘိုၾကည္ ျမန္မာျပည္ကို AAPP  ကိစၥနဲ႔ လာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္က ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္း တစ္ေယာက္ျဖစ္လို႔ ေရာဂါျဖစ္ေနရင္ အက်ဥ္းသားတစ္ ေယာက္ကို  အကူအညီေပးလို႔ရတဲ့ ေဆးဖိုး ငါးသိန္း ေပးလို႔ရတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ လက္မခံဘူး။ ကြၽန္ေတာ္နဲ႔တြဲၿပီးလုပ္တဲ့ ရဲေဘာ္ေတြရွိတယ္။ ႀကိဳက္တဲ့ အခိ်န္ေမးၾကည့္။ ကြၽန္ေတာ္ေျပာတာကို တရားဝင္ ေၾကညာေပးပါ။ ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္၊ ေဒၚခင္ဥမၼာတို႔နဲ႔ ငါးျပားမွ မပတ္သက္ဘူး။ မယူဖူးဘူး။ ေဒါက္တာႏိုင္ ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္ကို တစ္ခါတစ္ေလ Online  မွာေတြ႕ရင္ ညီေလးေတာ့ ဒီလိုမ်ဳိးေဆာင္႐ြက္ေနတယ္။ ကိုယ္တို႔ လည္း ဒီမိုကေရစီအေရး ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္လို႔ ဘာအကူအညီလိုပါသလဲ ေမးတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ မလို ပါဘူး။ လက္လည္း မခံပါဘူး၊ သံုးႀကိမ္တိတိ ကြၽန္ေတာ့္ ကို ေျပာတယ္။ လံုးဝ လက္မခံဘူး။ AAPP အဖြဲ႕နဲ႔လည္း  လံုးဝ မရွိပါဘူး။ ယူထားတာလည္း မရွိပါဘူး။ ေပါင္းကူး ေဒါက္တာေက်ာ္သူ ငါးျပားမွ မယူဘူးဖူး။ အေမရိကန္ သံ႐ုံးဆို ပိုေတာင္ဆိုးပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္မွာ ေမြးခ်င္းႏွစ္ ေယာက္ရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အေမက ေရႊဆိုင္ဖြင့္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ညီမလည္း ေရႊဆိုင္ဖြင့္ထားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ေထာင္ႏွစ္ႀကိမ္က်တာ အိမ္က သိန္း ၄ဝဝ ေက်ာ္ ကုန္သြားတယ္။ အိမ္ကိုသြားတယ္၊ မုန္႔ဖိုးယူတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလက်ရင္ ငယ္ေပါင္းႀကီးေဖာ္ သူငယ္ခ်င္း ေတြက ခင္မင္လို႔ ေပးတာမ်ဳိးေတြရွိတယ္။ အရက္တိုက္ ရင္ တိုက္တယ္။ ဘီယာတိုက္ရင္ တိုက္သြားတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအမည္ခံတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြကမယူဘူး။ NLD ဆီကလည္း မယူဘူး။ ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္ကို အဆက္ အသြယ္ရွိရင္ ေမးၾကပါ။ ကြၽန္ေတာ့္ကို ကိုမိုးသီးဇြန္ ေထာက္ပံ့ပါတယ္ ေျပာတယ္။ မိုးသီးဇြန္နဲ႔ တစ္ခါမွ မဆံုဖူးဘူး။ Online  ေပၚမွာ ေတြ႕ဖူးတယ္။ ျပည္သူ႕ လႈပ္ရွားမႈ သပိတ္စခန္းကေန တစ္ေသာင္းေတာင္းလို႔ ဆႏၵထပ္မျပရင္ ငါးေထာင္စီေတာင္းတာ ဒီမွာ အကုန္ လံုးရွိတယ္။ ရြာသားေတြကို ေမးၾကည့္ပါ။ ကြၽန္ေတာ္ တရားဝင္ အကူအညီေတာင္းၿပီး သပိတ္ စခန္းျဖစ္ေနတာ။ အလွဴရွင္ေတြရွိတယ္။ ကိုေဇာ္ထြန္း ျပည္တြင္းခရီးစဥ္လာ တုန္းက လာလွဴသြားတာရွိတယ္။ လူ႕ေဘာင္သစ္ ဒီမို ကရက္တစ္ပါတီ ျပည္တြင္းကိုလာတုန္းက လာလွဴသြား တာရွိတယ္။ တရားဝင္စာရင္းဇယားရွိတယ္။ မဟုတ္ရင္ ေျပာတဲ့လူ အကုန္တာဝန္ယူရမယ္။


● ကိုဟန္ဝင္းေအာင္ ၂ဝ၁ဝ မွာ ေထာင္ကလြတ္လာၿပီး ဘာအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ အလုပ္လုပ္လဲ။ ဘယ္ လို ရပ္တည္သလဲ။ လက္ပံေတာင္းေတာင္မွာ ဘယ္လို ပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ ေနထိုင္တာလဲ။

ကြၽန္ေတာ္ ၂ဝ၁ဝ ဒီဇင္ဘာမွာ ေထာင္ကေန လြတ္ လာၿပီး အိမ္မွာေနတယ္။ စာဖတ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ အေမဆီက ပိုက္ဆံေတာင္းတယ္။ ညီမဆီက ေတာင္း တယ္။ ဦးေလးဆီက ေတာင္းတယ္။ အရင္တုန္းက ေရႊဆိုင္ထိုင္ၿပီး ပန္းတိမ္လုပ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္က ႏုိင္ငံ ေရးလႈပ္ရွားမႈ၊ လယ္သမား၊ အလုပ္သမား၊ လူတန္းစား ေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈ တတ္ႏုိင္သေလာက္ ပါ ဝင္ခဲ့တယ္။ ဥပမာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ ေထာင္ ဝင္စာ ေတြ႕ဖို႔လိုရင္ အခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးေတာ့ ငါးပိတို႔၊ ငါးေျခာက္တို႔ သြားပို႔တာမ်ဳိးေတြရွိတယ္။ ရန္ကုန္မွာ ဖေယာင္းတိုင္ထြန္းၿပီး ဆႏၵျပတုန္းက ကြၽန္ေတာ္ ျမန္မာေငြ ငါးရာပဲ ကုန္တယ္။ ျပည္သူေတြက ဖေယာင္းတိုင္ယူလာၾကတယ္။ အျပန္က်ေတာ့ သူတို႔ ပါလာတဲ့ကားနဲ႔ လိုက္ပို႔တယ္။ ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ သိတဲ့အိမ္ ရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ေငြေရးေၾကးေရး မသံုးစြဲဘူး။ လက္ပံေတာင္းကို ၂ဝ၁၁ ေမလမွာ စေရာက္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ သြားလာမႈေတြက ဟိုတယ္ႀကီး အခမ္းအနားႀကီးေတြ လုပ္တာမဟုတ္ဘူး။ သာမန္ျပည္ သူေတြလိုပဲ ေငြေရးေၾကးေရး သံုးစဲြတယ္။ သူငယ္ခ်င္း ေတြလည္း လူမႈေရးအရ ကူညီတာရွိတယ္။ မိသားစု ကလည္း ကူညီတယ္။ ဒီရြာလာတုန္းက သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္က အသံုးစရိတ္ ျမန္မာေငြ သံုးေသာင္း သံုးခ်င္တာ သံုးလို႔ ေပးလိုက္တယ္။ အဲဒီစရိတ္နဲ႔ လက္ပံ ေတာင္းေတာင္ကို ကားစီးလာတယ္။


● ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔ စီမံကိန္းႀကီးေတြ လိုအပ္တယ္။ ဒီစီမံကိန္းရပ္လိုက္ရင္ အျခားစီမံကိန္းေတြပါ လိုက္ရပ္ ေပးရမယ့္ပံုစံ ျဖစ္ေနတယ္။ ႏိုင္ငံျခားက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ေတြကလည္း ဝင္ရမွာ ေၾကာက္ေနတယ္။ ဒါေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လက္ပံေတာင္းေတာင္ စီမံကိန္းကို ဆက္ လုပ္သင့္ မလုပ္သင့္။

လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းကို ႏွစ္ႏိုင္ငံ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ထားတဲ့အတြက္ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ရင္ ဒီျဖစ္စဥ္ ေပၚမူတည္ၿပီး အျခားႏိုင္ငံက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ တြန္႔ ဆုတ္သြားႏိုင္တယ္ဆိုတာ ၿပီးျပတ္ႏိုင္တဲ့ ဆင္ေျခမဟုတ္ ဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အခုဆိုရင္ ဥေရာပသမဂၢ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံလိုဟာမ်ဳိးေတြ ျမန္မာျပည္ကို စင္ကာပူ၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား အစရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတြကလည္း စိတ္ဝင္ စားၾကတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံက တစ္ႏိုင္ငံကို ျပန္လည္ ျပည့္ ၿဖိဳးၿမဲမဟုတ္တဲ့ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ေရး၊ ေရနံ၊ ေက်ာက္ မ်က္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို ကုန္သြယ္ဖက္ လုပ္ ဖို႔ဆိုရင္ ျပည္သူေတြက ကန္႔ကြက္တာ ဘာမွ စိုးရိမ္စရာ မရွိဘူး။ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ အဆင့္အတန္းရွိတဲ့ ကုန္ ထုတ္လုပ္မႈ၊ မညႇာမတာ ေစ်းေပါေပါနဲ႔ လုပ္တာေတြကို ကန္႔ကြက္ ရဦးမယ္ထင္တယ္။ ဥပမာ အေမရိကန္ဆိုရင္ ဒီလိုဟာမ်ဳိးေတြ မထုတ္ဘူး။ ဒါ Open  မိုင္းခ်ည္းပဲ။ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားတာ ျဖစ္ေနတယ္။ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ပတ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ကန္႔ ကြက္ရင္ ျပည္သူလူထုကို ပြင့္လင္းျမင္သာေအာင္ လုပ္ေပါ့။ အဲဒီေတာ့ အျခားလူေတြက ေၾကာက္သြား လို႔ရွိရင္ ေၾကာက္သြားေကာင္း ေၾကာက္သြားလိမ့္မယ္။ ျမန္မာျပည္ကေန ခ႐ိုနီတခ်ဳိ႕ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ဝင္ႏႈိက္ မယ့္ ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ေၾကာက္သြားမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ မတရား အေမွာင္ခ်ၿပီးေတာ့ တစ္ သက္လံုး ျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ဆက္လုပ္ေနရင္ မလုပ္တာကမွ ပိုေကာင္းဦးမယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ဟိုးေရွးက လုပ္ခဲ့တဲ့ စီမံကိန္းေတြ၊ မဆလ လက္ထက္ကတည္းက စီမံကိန္းေတြ လုပ္တာ၊ ဘယ္သူအတြက္ အက်ဳိးအျမတ္ ရမလဲ။ သာဓကေတြ ရွိတယ္။ ထုတ္လုပ္တိုင္း ျပည္ သူေတြ အက်ဳိးမခံစားရဘူး။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈနဲ႔ ထုတ္ လုပ္ေရး ေပၚလစီ ႏိုင္ငံေတာ္က ဘယ္ေလာက္ရမွာလဲ။ အစိုးရ ဘယ္ေလာက္ရမလဲဆိုတဲ့ ေပၚလစီေတြ ဆက္ လုပ္ေဆာင္ေနရင္ အလကား ၿပီးစီးေနမွာပဲ အဲဒီဆင္ေျခ ကို ကြၽန္ေတာ္ လံုးဝ လက္မခံဘူး။


● တကယ္လို႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္တဲ့ထဲမွာ ကိုဟန္ဝင္းေအာင္လိုမ်ိဳး ကူညီေပးေနတဲ့ လူမ်ဳိးပါလာခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဒီစီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းသင့္ မသင့္ဆို တာက တစ္စံုတစ္ရာ ေျပာင္းလဲ လာႏိုင္သလား။

ကြၽန္ေတာ္အျမင္ေျပာရရင္ေတာ့ အစီရင္ခံစာ ေဖာ္ျပခ်က္မွာ အစီရင္ခံစာရဲ႕ အပိုင္းေပါ့ဗ်ာ။ စီမံကိန္းလုပ္ မယ္ဆိုရင္ ဒီအတိုင္းႀကီးေတာ့ မလုပ္ပါနဲ႔။ မေကာင္းဘူး။ ဖ်က္သိမ္းတာလည္း မေကာင္းဘူး။ ျပင္ဆင္ၿပီးလုပ္တဲ့ အႀကံျပဳခ်က္ေတြမွာ စီမံကိန္း မစတင္ခင္ ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ကိစၥေတြရွိတယ္။ စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ ေနတဲ့ႏွစ္ ၂၈ ႏွစ္ေလာက္ ေတာက္ေလွ်ာက္ျဖည့္ဆည္း ေပးရမယ့္ကိစၥေတြရွိတယ္။ စီမံကိန္းလံုးဝၿပီးသြားၿပီ။ ေတာင္ႀကီးလည္း လံုးဝ ေပ်ာက္သြားၿပီဆိုတဲ့ ကာလမွာ ျပန္လည္ျဖည့္စြက္ေပးရမယ့္ ကိစၥသံုးပိုင္းေလာက္ ရွိတယ္။ အဲဒီအၾကံျပဳခ်က္ကို တကယ္ျဖည့္ဆည္း ေပးႏိုင္မလား။ ဘယ္သူက ေစာင့္ၾကည့္မလဲ။ ဘယ္သူကေရာ အာမခံမလဲ ဆိုတဲ့ ျပႆနာရွိတယ္။ ဒါက မျဖစ္ႏိုင္တာကို ေမးခြန္း ထုတ္ေနတာ မဟုတ္ဘူး။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈနဲ့ တကယ္ တာဝန္ခံမႈ ရွိတယ္ဆိုရင္ မလုပ္ရေသးတဲ့ ဒီေတာင္ကို မေျပာနဲ႔။ လုပ္ၿပီးလက္စ စံပယ္ေတာင္၊ ေၾကးစင္ေတာင္ ကိုပဲ အရင္ျဖည့္ဆည္းၾကည့္ပါလို႔။ ေၾကးစင္က ရန္စီ ကုမၸဏီ၊ လက္ပံေတာင္းေတာင္က  ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီ အတူတူပဲ အရင္ျဖည့္ဆည္းေပးပါလို႔ ေမးခြန္းထုတ္ခ်င္ တယ္။ စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္ေတြကို  ျပင္ဆင္ဖို႔ အရင္လုပ္မယ္ဆိုရင္ ဒီကိစၥဟာ ေဒသဆိုင္ရာ ျပႆနာ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ တည္ၿငိမ္ေရးကိုပါ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ထိပါးလာတဲ့ ျပႆနာေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ တိုင္းျပည္ မွာ ပါဝင္သင့္၊ ပါဝင္ထိုက္တဲ့ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြ၊ တကယ္ေဒသခံေခါင္းေဆာင္ေတြ တိုင္းျပည္ကို တကယ္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူေတြနဲ႔လုပ္တာ တကယ္ အဆင္ေျပပါ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ျပည္သူအမ်ားစု လက္ခံ တယ္။ သေဘာတူတယ္ဆိုရင္ ျပည္သူေတြရဲ႕သေဘာ ဆႏၵအတိုင္းပဲ လိုက္မွာပါ။


● သပိတ္ၿဖိဳခြင္းတဲ့ေနရာမွာ အသံုးျပဳသြားတဲ့ ဗံုးကို အစိုးရက ထုတ္ျပန္တဲ့အခါမွာ မီးခိုးဗံုးလို႔ထုတ္ျပန္တယ္။ ေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တာဝန္ယူဦးေဆာင္တဲ့ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ရဲ႔ ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာမွာလည္း မီးခိုးဗံုးလို႔ပဲ သတ္မွတ္ထားတယ္။

တစ္ေၾကာင္းဆြဲေကာက္ခ်က္နဲ႔ေတာ့ အပိတ္ ေျပာ လို႕မရဘူး။ ႏွစ္ပိုင္းေတာ့ရိွတယ္။ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္း လိုက္တဲ့ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စဥ္းစားရမယ့္အခ်က္က နံပါတ္တစ္၊ နံပါတ္ႏွစ္က ကန္႔သတ္လက္နက္ သံုးစြဲမႈ ဟုတ္မဟုတ္ဆိုတဲ့ အေျဖရွာရမယ့္အပိုင္း ႏွစ္ပိုင္းရွိတယ္။ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕ အစီရင္ခံစာမွာ တင္ျပသလို အဆင့္ဆင့္ဥပေဒနဲ႔အညီ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ  အသိေပး ၿပီးမွ က်င့္ထံုးအရ ဝင္ေရာက္ ၿဖိဳခြင္းတယ္ဆိုရင္ ဥပေဒနဲ႔ညီတယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ဒါဆိုရင္ ကန္႔သတ္ ပစၥည္းသံုး မသံုးဆိုတာ ေလ့လာရမယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး  အေမရိ ကန္ႏိုင္ငံက ေဒါက္တာေရာလ္မန္တို႔ ခြဲစိတ္ သုေတသန လုပ္တာ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံက ဆင္းလာတဲ့အေျဖေတြကို စတဲ့ ကြၽမ္းက်င္အလြတ္ပညာရွင္ေတြ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ တာဝန္ေပး ခ်က္မဟုတ္တဲ့ ဟာေတြကေတာ့ ေဖာ့စဖရိတ္ ဗံုးလို႔ သတ္မွတ္ထားတယ္။ ဒီကေတာ့ မဟုတ္ဘူးလို႔  ေျပာ တယ္။ ဒါကေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာ စံုစမ္းၿပီးေတာ့ ေျပာ ရမွာေပါ့။ ကပစ ကေန ထုတ္ေပးလိုက္တယ္လို႔လည္း ေျပာၾကတယ္။ ဒါက အျငင္းပြားစရာရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာခ်င္တာက လူထု႐ႈေထာင့္ကေန ေျပာတာေတြ၊ ေအာ္ တာေတြ၊ တစ္ခုတည္းကိုၾကည့္လို႔ မရဘူး။ သပိတ္စခန္း ေတြဖြင့္တယ္။ အႀကိမ္ႀကိမ္ဆႏၵျပခြင့္ ရွစ္ႀကိမ္ေတာင္း တယ္။ တစ္ႀကိမ္မွ မရဘူး။ ကုမၸဏီဘက္က်ေတာ့ လယ္ေျမေတြသိမ္းတယ္။ ခြင့္ျပဳခ်က္မက်ေတာ့ ဆႏၵျပဖို႔ လိုတယ္။ မျပလို႔ကလည္းမျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ကုမၸဏီက ေျမသိမ္းေတာ့ ေဒသခံေတြက လမ္းမေပၚထြက္လာတဲ့ အေၾကာင္းကို ထည့္စဥ္းစားရတယ္။ အဲဒါေတြက ျပႆနာ ေတြႀကီးထြားလာတဲ့အခါက်ေတာ့ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးသာေအးက စီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီးေၾကြးေၾကာ္ ေတာင္းဆိုေနတဲ့ကိစၥေတြကို ဆႏၵျပမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္တာေတြကို သူ႕အေနနဲ႔ မေျဖ ရွင္းေပးႏိုင္ဘူးလို႔ေျပာတယ္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ကပဲ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္တာလို႔ေျပာတယ္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ Level  ကလည္း လံုးဝမလာဘူး။ ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ ရက္မွာ ေတာ့ တစ္ႀကိမ္လာတယ္။ ဦးေအာင္မင္းရယ္၊ ျပည္ ေထာင္စုႀကံ႔ခိုင္ေရးအမတ္ ဦးသန္းျမင့္ အဲတာပဲလာ တယ္။ ဒါေတာင္ ေျဖရွင္းသြားတာမဟုတ္ဘူး။ ေဒသခံ ေတြရဲ႕ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈေတြ မၾကာၾကာေအာင္ အခ်ိန္ဆြဲ ထားတဲ့ကိစၥက မႀကီးထြားရင္ ႀကီးထြားလာေအာင္လုပ္ခဲ့ တဲ့ကိစၥေတြ ေျဖရွင္းသင့္တယ္။ ဘယ္သူ႔မွာတာဝန္ ရွိသ လဲ။ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ လမ္းေပၚတက္လာတာမ်ဳိးေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဥပေဒအရမဟုတ္ေတာ့ဘဲ တက္လာ ေအာင္ခြင့္ မျပဳေပးတာက ဘယ္သူေတြလဲ။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒါမ်ိဳးေတြျဖစ္လာတာ။ သပိတ္စခန္းေတြ ဖြင့္ၾကတယ္။ အဲဒီမွာ ကုမၸဏီနဲ႔ ျပည္သူ တိုက္႐ိုက္ဆက္ဆံခိုင္း ၿပီးမွ ေျမသိမ္း မႈေတြလုပ္တယ္။ ျပည္သူက တိုက္႐ိုက္ေျမသိမ္း တာကို ဆန္႔က်င္တယ္။ အဲဒီလိုမ်ိဳး ကုမၸဏီ၊ အစိုးရနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ျပႆနာမွာ ၾကားခံပါ။


● ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က (၁၄)ရက္ေန႔က သပိတ္စခန္း မွာ ဆရာေတာ္ကို ေလွ်ာက္ပါတယ္။ အစီရင္ခံစာက ကြၽန္မပဲလုပ္တာပါ။ ကုမၸဏီနဲ႔လည္းမဆိုင္ပါဘူး။ ေဒသ ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္နဲ႔လည္း မဆိုင္ပါဘူး။ ဆႏၵျပခ်င္ တယ္ဆိုရင္ ကြၽန္မကိုျပလို႔ရပါတယ္။ ခြင့္ျပဳခ်က္ယူၿပီး တရားဝင္ ကြၽန္မအိမ္ေရွ႕မွာလာၿပီး ဆႏၵျပႏိုင္ပါတယ္လို႔ ေျပာသြားတယ္။ အစ္ကိုတို႔အေနနဲ႔ ဆႏၵျပမယ္ဆိုရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ျပသလို ျဖစ္ေနမွာေပါ႔။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လူထုေခါင္းေဆာင္ဆို ေတာ့ ေဒသတြင္းျပႆနာေတြ ႀကီးထြားေနတဲ့ ေဒသမွာ မလိုလားအပ္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးအရ ေပါက္ကြဲမႈေတြ၊ ပေယာ ဂေတြမပါလာေအာင္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈနဲ႔ ေျပာ လိုက္တဲ့ စကားေတြလို႔ နားလည္တယ္။ လက္ေတြ႕ ဆန္ဆန္ၾကေတာ့ ျပည္သူက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို မျမင္ဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေၾကာင့္ ဒါႀကီး ျဖစ္ ေနတယ္။ သူတို႔က ျမင္တာမဟုတ္ဘူး။ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္နဲ႔လည္း မဆိုင္ဘူး။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကတည္းက ဦးပိုင္က လုပ္ခဲ့တယ္။ Wanbao နဲ႔ ျဖစ္ ခဲ့တယ္ဆိုတာပဲ သူတို႔နားလည္ထားတယ္။ ျပႆနာရဲ႕ အရင္းအျမစ္ကို ေျဖရွင္းမယ္ဆိုရင္ တကယ္ကုမၸဏီပိုင္း နဲ႔ တာဝန္ရွိသူပိုင္းကပဲ တာဝန္ယူၿပီး ေျဖရွင္းရမွာပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ အႀကံျပဳတဲ့အပိုင္း စံုစမ္း တဲ့အပိုင္းမွာပဲ တာဝန္ရွိတယ္။ ေစတနာနဲ႔ ပါဝင္ခဲ့တာ ပါ။ ကြၽန္ေတာ္နားလည္တာကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ကို ဆႏၵျပစရာမလိုပါဘူး။ ျပတယ္ဆိုတာကေတာ့ တျခားအပိုင္းေတြပဲ ရွိလိမ့္မယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာစရာ အေၾကာင္း မရွိပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က စီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိဖို႔ မလုိအပ္ဘူးဆိုရင္ ဖ်က္သိမ္းဖို႔ လံုးဝ Perfect  ျဖစ္ေနရင္ ျပည္သူလူထုက လက္ခံလို႔ ဆိုရင္ လုပ္ခ်င္ေန မလုပ္ခ်င္ေန ဒါကတစ္ပိုင္း။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က စီမံကိန္းဖ်က္သိမ္းေရး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရး၊ လူထု အက်ဳိးစီးပြားပိုင္းကပဲ သြားေနတဲ့အတြက္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္အပိုင္းကို ဘာမွ်ေျပာမွာမဟုတ္ပါဘူး။ စီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တာဝန္ရွိတဲ့ သူရဲ႕အပိုင္းကို ေျပာရမွာပါ။


● ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ ဆည္တဲရြာကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္နဲ႔ လံုၿခံဳေရး ငါးဦးကိုပဲ လမ္းေလွ်ာက္ၿပီး ေပးဝင္ ခိုင္းတာ ဘာေၾကာင့္လဲ၊ လံုၿခံဳေရးအျပည့္အဝနဲ႔ ဘာ ေၾကာင့္ ေပးမဝင္တာလဲ။

ဆည္တဲရြာက ဇီးေတာရြာ၊ ဝက္ေမွးရြာတို႔က ပုဒ္မ ၁၄၄ အထုတ္ခံထားရတာ။ ရြာက ၿခံစည္း႐ိုးေတြ ကာထားတယ္။ အၿမဲတမ္း သတိနဲ႔ေနတဲ့ ရြာေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီအခါက်ေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆည္တဲကို ဝင္တယ္။ ဝင္တဲ့အခါက်ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္က အဲဒီဘက္ မွာ မရွိဘူး။ ရြာသားေတြက အေျခအေန လွမ္းေျပာ တယ္။ လံုထိန္းကား သံုးစီးပါတယ္။ အားလံုးလည္း သက္ေသရွိတယ္။ ေထာက္လွမ္းေရးေတြလည္း ပါလာ တယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့ ဒီကိစၥကို လာ ေရာက္ရွင္းလင္း အေျဖရွာတာပဲ။ ဒါက ျပႆနာ မဟုတ္ဘူး။ လံုထိန္းေတြက ပါေနတဲ့အတြက္ လံုထိန္းေတြကို ရြာထဲ အဝင္မခံတာ။ ရြာလမ္းေၾကာင္းေတြကို သိၿပီး ေနာက္တစ္ခါက်ရင္ လံုထိန္းေတြက ဒီရြာကို လာၿဖိဳရင္ လံုထိန္း လမ္းေၾကာင္း သိႏုိင္တယ္။ ဒါမ်ဳိးကို သူတို႔ေတြ စိုးရိမ္မႈရွိတယ္။ ရြာသားေတြက တံခါးကို ပိတ္လုိက္တယ္။ ရြာသားေတြက စေျပာတယ္။ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဝင္ပါ။ လံုၿခံဳေရး ေလးငါးေျခာက္ ေယာက္ ဝင္ပါ။ ေထာက္လွမ္းေရးေတြ မပါ ပါေစနဲ႔။ သတင္းေထာက္ေတြထဲမွာလည္း ေထာက္လွမ္းေရးေတြ ပါေနမွာကို သူတို႔ အရမ္းေၾကာက္တယ္။ ကားနဲ႔ ဝင္ပါ၊ လမ္းေလွ်ာက္ဝင္ပါ၊ ဘာမွမပါဘူး။ ရြာသားေတြ ေျပာ တာက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဝင္ခြင့္မေပးတာ မဟုတ္ဘူး။ လံုထိန္းနဲ႔ ေထာက္လွမ္းေရးကို ပိတ္တာ။ အဲဒီမွာ ႐ုတ္႐ုတ္သဲသဲ ျဖစ္သြားတယ္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ လံုထိန္းေတြ ပါမသြားဘူးေပါ့ဗ်ာ။ သတင္းေထာက္ တခ်ဳိ႕နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပဲ ဝင္ခြင့္ရခဲ့တယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဆည္တဲရြာ မဝင္ပါနဲ႔လို႔ ရြာသားေတြက အမိန္႔ေပးလို႔ မရဘူး။ ဘယ္သူမွ အမိန္႔ ေပးလို႔ မရဘူး။ ကြၽန္ေတာ္လည္း အမိန္႔ေပးလို႔ မရပါ ဘူး။ ရြာသားေတြေျပာတာက လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း မေလွ်ာက္ျခင္း တစ္ခုမွ မပါပါဘူး။ လံုထိန္းတပ္ဖြဲ႕ေတြ ရြာထဲ အဝင္မခံႏိုင္ဘူး။ ေထာက္လွမ္းေရးေတြ အဝင္ မခံႏိုင္ဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လိုအပ္တဲ့သူေတြ ဝင္ပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ရြာသားေတြလည္း ေျပလည္တာလည္း ရွိတယ္၊ မေျပလည္တာလည္း ရွိ တယ္။ ကြၽန္ေတာ့္သေဘာအရ ရြာသားေတြေျပာတာ ရွင္းရွင္း လင္းလင္း သေဘာေပါက္တယ္။ ျဖစ္စဥ္က ဒီအတိုင္းပဲ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လူထုေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဒီေဒသက ျပည္သူေတြ မမုန္းဘူး။ မကန္႔ကြက္ၾကဘူး။ သူတို႔ကန္႔ကြက္ေနတာက တစ္ဖက္သတ္ ႏုိင္ထက္စီးနင္းလုပ္ေနတဲ့ စီမံကိန္းအေပၚ မွာ စိတ္ပ်က္ေနၾကတာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒါကို ကြဲကြဲျပား ျပား နားလည္ဖို႔လိုတယ္။ အဲဒီလိုမဟုတ္ဘဲနဲ႔ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ေၾကာင့္ စီမံကိန္းႀကီး ပံုေဖာ္မႈက ပင္မ အေၾကာင္းအရာျဖစ္တဲ့ စီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေျဖ ရွာေရး၊ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ေဖာ္ထုတ္ေရး၊ ေဒသတည္ ၿငိမ္ေရးႏွင့္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ျပႆနာ ေတြ လမ္းေၾကာင္းလႊဲမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္လည္း အဲဒါကို မေျပာဘူး။ အားလည္း မေပး ဘူး။ ကြၽန္ေတာ ဆက္မရွင္းဘူး။ တိုင္းျပည္အတြက္ အက်ဳိးမရွိတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေတြျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ျပည္သူနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ျပႆနာေတြ တက္တယ္ ဆိုတာေတြ မျဖစ္သင့္ဘူး။ အဓိက က စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖို႔ဆိုရင္ စီမံကိန္းေခါင္းစဥ္ေအာက္ ကျဖစ္ေနတဲ့ ေခါင္းစဥ္ကိုပဲေျပာၾကတာ အေျဖရွာၾကပါ။

The messenger news journal ေဖ့ဘုုတ္ခ္စာမ်က္ႏွာမွ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပသည္။ 

Nyein Aye - Articles


မာမာေအးခ်စ္သူ
ၿငိမ္းေအး
မတ္လ ၁၉၊ ၂၀၁၃
ယခုတေလာ ကြ်န္ေတာ့္ေခါင္းထဲ၌ ေရးစရာမ်ား ျပည့္ႏွက္လာျပန္ပါေခ်၏။ သု႔ိအတြက္ ေရးလက္စ အစိမ္းေရာင္ စင္ကာပူအေၾကာင္း ခဏထားလွ်က္ ရင္ထဲ၌ က်လိက်လိျဖစ္ေနသည္မ်ားကို ဖြင့္အံခ်ရပါသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ရင္ထဲ၌ ခိုးလိုးခုလု ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ေကာင္းေကာင္းအိပ္ေပ်ာ္မွာ မဟုတ္ပါ။

တစ္ေန႔သ၌ ဦးသန္း၀င္းက သူ႔သား၏စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ေမႊေႏွာက္ရွာေဖြရင္းမွ မာမာေအးေတးဆိုပဲြ ေၾကာ္ျငာကို အမွတ္မထင္ေတြ႔ရသည္၊ သြားမလားဟု အေဖာ္စပ္လာေလရာ သီခ်င္းတစ္ရက္နားမေထာင္ရလွ်င္ အသက္တစ္ရက္တိုတတ္ သည့္ ကြ်ႏု္ပ္မွာ ၀မ္းသာအားရ သေဘာတူလိုက္ေလ၏။


ပဲြက်င္းပမည့္ရံုကို ယခင္ကေရာက္ဖူးေသာ္လည္း ေသခ်ာေစရန္ သြားခါနီး အင္တာနက္၌ ထပ္ရွာ၏။ ေၾကာ္ျငာ စာရြက္တြင္ေရးထားသည့္အတိုင္း Areta Ayer Theatre ကိုရွာရာ ဘယ္လုိမွရွာလို႔မရ။ အင္း၊ တစ္ခုခုေတာ့လဲြေနၿပီဟု ေျမပံုမွ Outram Park MRT အနီးလိုက္ရွာမွ Kreta Ayer Theatre ျဖစ္ေနေလ၏။ ေနာက္လက္မွတ္ကို ျပဴးၿပဲၿပီးထပ္ရွာမွ ပံုမ်ားႏွင့္ ရႈပ္ရွက္ခပ္ေနေသာ အထဲတြင္ တည္ေနရာစာလံုးကို မႈန္၀ါး၀ါးျမင္ရေလသည္။ ကြ်ႏု္ပ္ကဲ့သို႔ အေတာ္နေမာ္နမဲ့ႏိုင္သူမ်ားပါ ေပတကား။

သို႔ႏွင့္ မေန႔က (မတ္လ ၃ ရက္၊ ၂၀၁၃) "ျပည္သူခ်စ္ေသာ ျမန္မာ့ဂႏၱ၀င္ဂီတမိခင္ႀကီး ေဒၚမာမာေအး၊ ဂုဏ္ျပဳ အမွတ္တရ ဂီတပေဒသာ" ပဲြႀကီးသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ေလ၏။


ေကာင္းခန္းေလးေတြ လက္လြတ္သြားမွာစိုးေသာေၾကာင့္ အိမ္မွေစာထြက္ကာ ပဲြရံုသုိ႔ သံုးနာရီမတ္တင္းတြင္ ေရာက္ပါေသာ္ျငား အစဥ္အလာကို ခ်ိဳးေဖာက္လုိက္လွ်င္ ျမန္မာ့ဂုဏ္ကို ထိခိုက္သြားမည္စိုးေသာေၾကာင့္ ၃ နာရီ စရမည့္ပဲြကို ၃ နာရီခဲြမွ စေလ၏။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ၈ နာရီၿပီးရမည့္ပဲြကို ၉ နာရီတီးခါနီးမွ ၿပီးေလသည္။


အသက္ ၇၀ ရိွၿပီျဖစ္ေသာ တခ်ိန္က လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ခဲ့သည့္ အဆိုေတာ္ႀကီးမွာ ရုပ္ပင္ အေတာ္တင္ေသးေသာ္ လည္း ႏွလံုးခဲြစိတ္ကုသမႈခံထားရေသာေၾကာင့္ သိပ္မေအာ္ႏိုင္ရွာေတာ့ပါ။ ငယ္ငယ္ကအသံအတိုင္းပင္ မဟုတ္ေသာ္ျငား မူရင္းဟန္မပ်က္သျဖင့္ အေတာ္နားေထာင္လို႔ေကာင္းပါေသးသည္။ ကြ်န္ေတာ္အလြန္ႀကိဳက္လွသည့္ ျမန္မာျပည္မွ အဆိုေတာ္ႀကီးမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားတစ္ဦးက ယခုမွ ကုသိုလ္ကံထူးစြာ တိုင္းတစ္ပါးတြင္ လာေရာက္ေတြ႔ဆံု၊ နားေထာင္ ခြင့္ရသည့္အတြက္ အေတာ္ေက်နပ္မိသလို စီစဥ္သူမ်ားအားလည္း အထူးေက်းဇူးတင္မိပါ၏။

သို႔ေသာ္လည္းေပါ့ေလ။ ျမန္မာေပကပဲ၊ ဘယ္ေတာ့ အက်င့္ေဖ်ာက္ပါ့မလဲေနာ့။ ဘယ္ႏုိင္ငံေရာက္ေရာက္ ကိုယ့္အစဥ္အလာကို ထိန္းထားပါ၏။


ဘာေရးရမလဲဟု စူးစမ္းေနေသာမ်က္လံုးမ်ားက ပထမဆံုးသတိျပဳမိသည္မွာ ဇာတ္စင္ေထာင့္မွ အုန္းပြဲ၊ ငွက္ေပ်ာပဲြျဖစ္ပါ၏။ ကြ်န္ေတာ့္တစ္သက္တြင္ေတာ့ တစ္ခါမွ ပဲြမေပးဖူး၊ ပဲြမထိုးဖူးပါ။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ဤပဲႊမွာ ဘာပဲြျဖစ္သည္ ကို မသိပါ။ ပဲြတင္ရန္ လိုမလိုလည္း မသိပါ။ ပဲြမတင္လွ်င္ ဘာျဖစ္တတ္ပါသနည္း။ ထုိအရာမ်ားမွာ ကြ်န္ေတာ္ လက္လွမ္း မမီေသာ၊ ဉာဏ္မမီေသာ အရာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ပဲြတင္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ေရာ က်က်နန သိပါသလား။ ကြ်န္ေတာ္မသိပါ။


ခဏေနေတာ့ ခပ္လန္းလန္းေကာင္ေလးႏွင့္ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ တက္လာကာ အစီအစဥ္မ်ား ေၾကျငာပါ သည္။ သူတုိ႔ေၾကျငာသည့္အထဲ၌ သီခ်င္းဆိုေနစဥ္ အတူဓါတ္ပံုတဲြရိုက္ျခင္းမ်ိဳးကဲ့သို႔ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစမည့္ အျပဳအမူ မ်ားကို မျပဳလုပ္ၾကပါရန္ ေတာင္းပန္ပါသည္ ဆုိတာလည္းပါ၏။ အဲေလ၊ ႏုိင္ငံျခားမွာ အေနၾကာေတာ့ ျမန္မာလို အသံုးအႏံႈး ေတြ ေမ့ေလ်ာ့ကုန္တာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။


ေတာင္းပန္တယ္ဆိုတာ (မဟုတ္တာလုပ္မိမွ) မဟုတ္တာ အလုပ္ခံရသူကို မဟုတ္တာလုပ္သည့္သူက ေတာင္းပန္ရ တာ မဟုတ္ပါလား။ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ ဥပမာေလးေပးရလွ်င္ "ေၾကြးဆပ္ႏိုင္ဘို႔ ထမင္းတစ္နပ္ေလွ်ာ့စားပါ" လို႔ ေျပာမိမွ ေျပာသူက ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ားကို ကြမ္းပဲြ၊ လဖက္ပဲြမ်ားႏွင့္ ေတာင္းပန္ရတာမ်ိဳးျဖစ္၏။  

ယခု မလုပ္ပါႏွင့္ ဆိုတာကိုမူ "ေမတၱာရပ္ခံပါသည္" ဟု ေျပာရမွာ ျဖစ္ပါသည္။ ထားပါေတာ့၊ သူတို႔က ကေလးေတြမို႔ ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ပါသည္။ ခြင့္မလႊတ္ႏိုင္သည္မွာ အလိုက္ကန္းဆိုးမသိသည့္ လူႀကီးမ်ား ျဖစ္ပါ၏။

မေျပာဘဲလဲ သိတတ္ရမည္ပ။ ဒါ သည္ စင္ကာပူတြင္မွ မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာျပည္တြင္လည္း သည္အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ သည္စတိုင္ကို ဘယ္သူစထြင္သည္မသိ။ လူအမ်ားလက္ခံက်င့္သံုးေနၾကေသာ စတုိင္ျဖစ္ပါသည္။ အျခားမဟုတ္ပါ။ သီခ်င္း ဆိုေနတံုး ပန္းစည္းတက္ေပးတာ ျဖစ္ပါသည္။ လူ ၁၀၀ လွ်င္ ၉၉ ေယာက္ (ဟုတ္ေပါင္) လူ ၁၀၀၀ လွ်င္ ၉၉၉ ေယာက္ လက္ခံေနသည့္ အျပဳအမူတစ္ရပ္ ျဖစ္၏။ လက္မခံေသာ က်န္သည့္တစ္ေယာက္မွာ လူ႔ခြစာ ကြ်န္ေတာ္ျဖစ္ပါသည္။

ေစတနာေတြေပါက္လို႔ ေငြသားဆုခ်င္သလား။ အစီအစဥ္ေၾကျငာသူအား သြားေပးလိုက္ရံုျဖစ္ပါသည္။ သီခ်င္း ဆံုးလွ်င္ မကလ်ာႏုႏုထြတ္ က ေဒၚမာမာေအးကို စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၀၀ ခ်ီးျမင့္သြားပါတယ္ရွမ္ ဟု ေၾကျငာေပးပါလိမ့္မည္။ ခုနကတဲက ဒါေတြမလုပ္ပါႏွင့္ လို႔ ႀကိဳတင္ေၾကျငာထားတာ မဟုတ္ပါလား။ ဒါျဖင့္ ဒီေၾကျငာတာကို လူႀကီးမင္းတို႔၊ ေဒၚႀကီးမင္း တို႔ နားလွ်ံသြားတာလား။ အိုကြာ၊ ငါေပးခ်င္လို႔ေပးတာ ဘယ္သူ႔ ေသာက္ဂရုစုိက္ရမလဲ ဟု သေဘာထားသည္လား။ ဒါေတာ့ ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္မ်ားမွ သိပါလိမ့္မည္။

ေပးတာကလည္း တစ္ေယာက္တေလ မဟုတ္ပါ။ ဒစ္စေကာင့္ေပးသည့္ဆိုင္တြင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံသားမ်ား တန္းစီေန သည့္ႏွယ္ သူ႔ထက္ငါ အၿပိဳင္အဆိုင္ျဖစ္ပါ၏။ ပထမတစ္ေယာက္က စ တက္ေပးသည္။ ေနာက္တစ္ေယာက္က ေလွခါးရင္း၌ ရပ္ေစာင့္ေနသည္။ ေနာက္တစ္ေယာက္တက္သြားေတာ့ မိသားစုသံုးေယာက္ေလာက္ ေလွခါးရင္း ေရာက္လာသည္။ ထုိမိသားစုတက္သြားျပန္ေတာ့ ပု၀ါကိုင္လာေသာ စံုတဲြတစ္တဲြ ေနရာယူလာ၏။

ၾကာေတာ့ အဖြားႀကီးမွာ ပန္းစီးမ်ားမကိုင္ႏိုင္ေတာ့သျဖင့္ သီခ်င္းဆိုရင္းတန္းလန္း ဆိုင္း၀ုိင္းေနာက္က ခံုေပၚ သြားတင္ရ၏။ သည္ၾကားထဲ ပု၀ါလာၿခံဳေပးသူကလည္း ၿခံဳေပးေလေသးရာ ေလွ်ာေလွ်ာက်ေနေသာ သူ႔ပု၀ါကို ဆဲြ-ဆဲြတင္ ေနရတာကလည္း တစ္ဒုကၡ ျဖစ္ေခ်၏။

ခင္ညြန္႔ရီမွာမူ တက္လုိက္ဆင္းလုိက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ ပန္းစီးကမ္းေနသူမ်ားေၾကာင့္ သီခ်င္းစာသား မ်ား ေမ့ကုန္သျဖင့္ သီခ်င္းစာရြက္သြားယူရေလသည္။

ဟိုက သူ႔ဖီလင္ႏွင့္သူ မုဒ္အျပည့္ျဖင့္ ေမာင့္အခ်စ္ျမား စူးေနခ်ိန္တြင္ အလုိက္ကမ္းဆိုးမသိလွေသာ ေကာင္မေလး တစ္ေယာက္က ေဘးနားတြင္ပန္းစီးေပးရန္ ရပ္ေစာင့္ေနေလ၏။ ေနာက္တစ္ေယာက္က်ေတာ့ ရပ္ေစာင့္ေနရမွာ ရွက္လွသည္ထင့္။ ရင္ခြင္ထဲသို႔ အတင္းထိုးထည့္ သြားေလေတာ့၏။ ေၾသာ္၊ ငါ့ႏွယ္၊ ျဖစ္မွျဖစ္ရေလ။

ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ ပန္းစီးေပးရံုတင္ မကေတာ့။ ပါးကို ဖက္နမ္းသူမ်ား၊ သီခ်င္းဆိုေနသည္ကို ဖက္ကာ ဓါတ္ပံု အရိုက္ခံသူမ်ား၊ မိသားစုလိုက္တက္လာကာ ေဘးဘယ္ညာၿခံရံလွ်က္ ဓါတ္ပံုရိုက္သူမ်ားႏွင့္ ဇာတ္စင္မွာ ဗြက္ေပါက္ ေနပါသည္။ သည္ျမင္ကြင္းမ်ားကိုၾကည့္လွ်က္ ကြ်န္ေတာ့္မွာ အေတာ္မသက္မသာ ခံစားမိပါသည္။ သို႔ေသာ္ သည္လိုခံစားရသူ မွာလည္း ဤရံုထဲရိွ လူ ၁၀၀၀ ေက်ာ္အနက္ ကြ်န္ေတာ္တစ္ေယာက္ထဲသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

အို - ျမတ္စြာဘုရား။ အလြန္အားနာတတ္ပါသည္ဆုိသည့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ျမန္မာမ်ား အလိုက္ကမ္းဆိုးမသိသည္မွာ ဆိုးရြား လွေပစြ။ (သည္လိုေျပာျပန္လွ်င္ ငါတို႔က စစ္အစိုးရလုပ္ခဲ့လို႔ Sociology ကို မသင္ခဲ့ရဘူး ဟု မဆီမဆိုင္၊ လက္ပံသား၊ ဒါးႏွင့္ခ်ိဳင္ေပဦးမည္။)

သည္လိုလုပ္ေနတာ လူရြယ္ေတြတင္ မဟုတ္ပါ။ ခုမွ လမ္းေလွ်ာက္တတ္ကာစ ကေလးမ်ားမွစ၍ အသက္ ၆၀ - ၇၀ အရြယ္ထိ အရြယ္စံု ျဖစ္ပါသည္။ ကေလးမ်ားကုိ မင္းတို႔ႀကီးလာရင္ ဒါမ်ိဳးလုပ္ရတယ္ဟု သင္ေပးေနတာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ဤအထဲတြင္ ကြ်န္ေတာ့္ မိတ္ေဆြအေတာ္မ်ားမ်ား ပါပါသည္။ ပညာတတ္၊ ရာထူးႀကီးႀကီးႏွင့္ သူမ်ားလည္း မနည္းလွပါ။ သူတို႔သည္လည္း ျမန္မာမ်ားပင္ျဖစ္ေပရာ သည္ပုပ္ထဲက၊ သည္ပဲ ဟုပင္ ယူဆရပါသည္။  

ဤသည္မွာလည္း ကြ်န္ေတာ့္အျပစ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ့္ကိုယ္ႏိႈက္က သူမ်ားေတြးသလိုေတြး၊ သူမ်ား လုပ္သလို မလုပ္တတ္ဘဲ ေလာကႀကီးကို ကင္းၿမီးေကာက္ေထာင္ၾကည့္တတ္ေသာ သဘာ၀ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ဦးသန္း၀င္းကေတာ့ ခင္ဗ်ားဗ်ာ။ ေတာလြမ္းခ်င္းထဲမွာ ခ်ိဳၿပံဳးတို႔၊ တံြေတးသိန္းတန္တို႔ေတာ့ထည့္ထားၿပီး ဘာလို႔ မာမာေအးကို က်န္ခဲ့ရတာလဲဗ်ဟု အျပစ္တင္ပါ၏။ ဟုတ္ပါ့၊ သူေျပာမွ ကြ်န္ေတာ္အလြန္ႀကိဳက္လွေသာ ေမာင့္အခ်စ္ျမားစူး က်န္ခဲ့ေၾကာင္း ခုမွ သတိရပါေတာ့သည္။ သုိ႔မို႔ေၾကာင့္လည္း အလြန္ခ်ာသူဟု ကုိယ့္ကိုယ္ကုိယ္ မၾကာခဏ ေကာင္းခ်ီးေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

မာမာေအး ဆိုသြားတာ သီခ်င္းလည္းစံုလွသလို ေကာင္းလည္း ေကာင္းပါသည္။ အသက္ကလည္း ၇၀ ေက်ာ္၊ ႏွလံုးကလည္း ခဲြထားရေသးဆိုေတာ့ ယခင္ကေလာက္ေတာ့ ဘယ္ေကာင္းပါေတာ့မတံုး။ ဒါေၾကာင့္ အလြန္ေကာင္းပါသည္ဟု ကြ်န္ေတာ္မေျပာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေမာင့္အခ်စ္ျမားစူးကိုမူ ခံစားခ်က္အျပည့္ႏွင့္ဆိုသြားသာျဖင့္ အလြန္ေကာင္းလွ ပါ၏။

ခင္ညြန္႔ရည္ ကလည္း အားပါးတရ သီဆိုသြားပါသည္။ သူစဖြင့္သည္မွာ ျမန္မာမွန္လွ်င္ မႀကိဳက္သူမရိွ (အဲေလ၊ ဘြာ၊ ဘြာ။ ေယာင္လို႔၊ ဟိုလူႀကီးေတြ အသိုင္းအ၀ိုင္းကေတာ့ ဘယ္ႀကိဳက္ပါလိမ့္မတံုး။ မႀကိဳက္လို႔ဘဲ ဒီသီခ်င္းကို ဆယ္စုႏွစ္ အေတာ္ၾကာ ပိတ္ထားတာမဟုတ္လား။) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သီခ်င္းျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္မွာလည္း သည္သီခ်င္းကို ၾကားရ၊ ဆိုရလွ်င္ ဘယ္ကဘယ္လို ဘာေတြျဖစ္လာသည္မသိ။ ၾကက္သီးေမြးညင္းမ်ားထလာကာ ခုပဲ ေသနတ္ထဆဲြခ်င္သလို၊ ခုပဲ ငွက္ႀကီးေတာင္ႏွင့္ ရမ္းလိုက္ခ်င္သလို ျဖစ္လာေလ့ရိွပါသည္။ သို႔အတြက္ (ရာဇ၀င္၊ အတၳဳပၸတိၱလည္းရိွရမယ္၊  - - - - - -၊ ေမာ္ကြန္းလည္းထိုးေလာက္တယ္၊ ျမင့္ျမတ္တဲ့ ဗိုလ္ေအာင္ဆန္းရယ္) ဟူေသာအပိုဒ္အေရာက္တြင္ ေဘးဘယ္ညာသို႔ မသိမသာအကဲခတ္လွ်က္ အသံကုန္ ဟဲခ်လိုက္ပါသည္။  


သန္းျမတ္စိုးကလည္း အားရပါးရ၊ ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္၊ အသံေအာင္ေအာင္ျဖင့္ သီဆိုသြားပါသည္။ ကိုမင္းေအာင္ခိုင္ ကလည္း မေခပါ။ အသံေကာင္းသလို၊ အဆိုလည္း ေကာင္းလွပါ၏။ အဲေလ၊ တစ္ခုပဲေျပာဘို႔ရိွပါသည္။

 အၿငိမ့္တြင္ က,သည့္ ေကာင္မေလးမွာ ဆိုးပင္မဆိုးလွေသာ္လည္း သူကေနတာၾကည့္ရတာ ျမန္မာအကကို Vengaboys က Shalalalala ႏွင့္ ကေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါ၏။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးေရးတကၠသိုလ္တံုးက မသီသီခိုင္ က,တာေလာက္ေတာင္ မႀကိဳက္ပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္းေလ သူလည္း အားရပါးရ က,သြားပါ၏။ ကြ်န္ေတာ္ငယ္ငယ္က ၾကည့္ခဲ့ရ ေသာ အၿငိမ့္မင္းသမီးမ်ားကိုမူ အားလံုးႀကိဳက္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ မင္သမီး သီတာ၀င္း ကတာကိုမူကား အလြန္ႀကိဳက္လွ၏။

သမၺာလူျပက္ႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ ေမတၱာႏွင့္ ကုသိုလ္တို႔ကလည္း ဣေျႏၵရရ ျပက္သြားၾကပါ၏။ ေကာင္းပါသည္။ အထူးသျဖင့္ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ထဲေၾကာင့္ ပိုေကာင္းပါသည္။ ယခုကာလ အၿငိမ့္မ်ားတြင္ ဇာတ္စင္ႏွင့္အျပည့္ လူျပက္ ၇ ေယာက္ မွ ဆယ္ေယာက္ေလာက္က ျပက္လံုးတစ္ခုထဲကုိ မၿပီးႏိုင္မစီးႏိုင္၊ အလွည့္ေပးၿပီး ျပက္ေနတာမ်ိဳး ကြ်န္ေတာ္ အလြန္ မုန္းပါသည္။ မင္းသမီးက,တာႏွင့္ ျပက္တာ မွ်ေနမွ ၾကည့္ေကာင္းပါသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ -

ကြ်န္ေတာ္အလြန္ႀကိဳက္လွေသာ သီခ်င္းမ်ားကို ေတးသံရွင္မ်ားကိုယ္တိုင္ ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္၊ လွလွပပ သီဆိုေျဖေဖ်ာ္သြား သည့္အတြက္ အလြန္ေက်နပ္လွပါ၏။ တစ္သက္ႏွင့္တကိုယ္ ျမန္မာေတးသံရွင္မ်ား လူကိုယ္တိုင္ ေဖ်ာ္ေျဖသည္ကို ၾကည့္ဖူး သည္မွာ ယခု ပထမဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္ပါသည္။

(ကြ်န္ေတာ့္အယူအဆမ်ားကို မႀကိဳက္လွ်င္ လြတ္လပ္စြာ သေဘာကဲြလဲြၾကပါခင္ဗ်ား။)

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ေအးၿငိမ္း
၄ မတ္လ၊ ၂၀၁၃။ ည ၁၀း၁၇ နာရီ

Saw Ngo - Do or Die in Burma

ကာတြန္း ေစာငို - သေဌးျဖစ္ ေခြးျဖစ္ ငဒို႔ ေခတ္ ... ေရာက္ရမည္မွာ မလြဲပါ ...
မတ္ ၁၉၊ ၂၀၁၃

Aung Way - Long March - BURMA : DANCING WITH THE WOLVES


BURMA : DANCING WITH THE WOLVES

ၿငိ မ္ း ခ် မ္ း ေ ရ း ခ ရီ း ရွ ည္ ခ်ီ တ က္ ေ န သူ မ် ာ း သို  ့( ၇ ) ( နိ ဂံု း )
ေအာင္ေ၀း၊ မတ္ ၁၉၊ ၂၀၁၃

ရဲေဘာ္တို ့-

ဇာတ္ခုံေပၚမွာေတာ့
ေျဗာင္းဆန္ကုန္ၿပီ။

ဇာတ္ရံုတစ္ခုလုံး
ရုန္းရင္းဆန္ခတ္။

ျပဇာတ္မင္းသားက
(အသံတိတ္)
ႏိုင္ငံျခားထြက္သြား။

မီးေရာင္ေအာက္မွာ
အၿငိမ့္မင္းသမီး တစ္ေယာက္တည္း။

ျဖစ္ပါ ့မလား
လူပ်က္(ပ်က္)ေတြ တစ္ၿပံဳႀကီးနဲ ့
အရုဏ္က်င္းပါ ့မလား။

ရဲေဘာ္တို ့ဆက္ေလွ်ာက္။

ဒီတစ္ခါ
အရုဏ္တက္လို ့မွ
ဇာတ္မသိမ္းႏိုင္ေသးရင္။


ဟုတ္တည္း ရွင္ရင္း
ခ်င္းတြင္းမေသ
တို ့မေသ။

ျမစ္ဆုံဆိုတာ
ဂုဏ္ကေလး တစ္ခုေပါ ့။

ဘ၀ဆိုတာ
လွပတဲ့ျပဇာတ္တစ္ပုဒ္ပဲ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။

ငါတို ့အားလုံး
ဇိအုန္ေတာင္ေပၚမွာဆိုရင္
ပရိုမီးသီးယပ္စ္။

တစ္ေန ့
ပရိုမီးသီးယပ္စ္လို
ငါတို ့လြတ္ေျမာက္ရမယ္။

ငါတို ့အားလုံး စပါးတားကပ္
ငါတို ့အားလုံး လက္ပံေတာင္းေတာင္။

ငါတို ့ဟာ
လိုင္ဇာမွာ
 အနာဂတ္ျဖစ္တယ္
 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္တယ္။

စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား
ၿငိမ္းခ်မ္းၾကေစသား။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေလွ်ာက္သူမ်ား
က်န္းမာၾကေစသား။

ရဲေဘာ္တို ့-
ေတြ ့လား၊ ေတြ ့လား
ေရွ ့မွာ မိုင္းကြင္း။

ေဖာက္ျပန္ျခင္း
ေက်ာခိုင္းျခင္း
ေၾကကြဲျခင္း
ငိုေၾကြးျခင္း။

တစ္ေန ့
တို ့မိုင္း ရွင္းရမယ္။

ကခ်င္က မိုင္းကြင္းေတြ
မေနာကြင္းအျဖစ္ ေျပာင္းပစ္ၾက။

လိုင္ဇာဆိုတာ
လိုင္ဇာတစ္ခုတည္း မဟုတ္။

လက္ပံေတာင္းဆိုတာ
လက္ပံေတာင္းတစ္ခုတည္းမဟုတ္။

လိုင္ဇာျပဇာတ္မလွရင္
လက္ပံေတာင္းမွာလည္း မလွ။

လက္ပံေတာင္းမလွရင္
ဘယ္ေနရာမွာမွ မလွ။

ဘ၀ဆိုတာ
လေရာင္ေအာက္က အလွတရားလား။

မဟုတ္ဘူး
ဘ၀ဆိုတာ
လ၀န္းထဲ မီးေလာင္ဗံုးက်တဲ့ည။

ရဲေဘာ္တို ့ေရ …
ဆက္ေလွ်ာက္။

တံတားေအာက္
ေသြး စီးသြားခဲ့ၿပီ။

ပါ၀ါ ၅၄ မွာ
ပိေတာက္ပန္းပြင့္ပါၿပီလား။

တို ့ယာခရိုး
ခ်ိဳးကူသံ မၾကားရ။

တို ့လယ္ကန္သင္း
လင္းျပာေတြ မနားၾက။

တို ့ေတာင္တန္းကို
သူတို ့ခ်ိဳင့္၀ွမ္းပစ္ၾကေတာ့မယ္။

တို ့ျမစ္ေရနဲ ့
သူတို ့ေျခေဆးၾက။

တို ့မ်က္ရည္နဲ ့
သူတို ့ေျခေဆးၾက။

တရုတ္လာသည္
ယိုင္ယိုင္ေလာ ယိုင္ယိုင္။

ျမားမိုးရြာသည္
ၿဖိဳင္ၿဖိဳင္ေလာ ၿဖိဳင္ၿဖိဳင္။

ျမစ္ကိုယူသည္
ေတာင္ကိုယူသည္
ေတာကိုပါယူသည္
ကိုလိုနီေလာ ကိုလိုနီ။

လယ္ကိုသိမ္းသည္
ယာကိုသိမ္းသည္
လူကိုပါသိမ္းသည္
ခရိုနီေလာ ခရိုနီ။

ထီးရိုးကို မိုးႀကိဳးပစ္အ့ံ
နဂါးကို ဂဠဳန္သုတ္အံ့။

ဘ၀ဆိုတာ
ဇာတ္ဆရာ မယုံလို ့
ဇာတ္ခုံ မီးနဲ ့ရွဳိ ့တဲ့ညလား။

ရဲေဘာ္တို ့ က ၾက။

ပန္းတိုင္ေရာက္တဲ့ည
လိုင္ဇာေရာက္တဲ့ည
ရဲေဘာ္တို ့ က ၾက။

ေကာ့ဆက္ျမင္းခြာသံေတြနဲ ့က ၾက
အာဖရိကန္ဗံုသံေတြနဲ ့က ၾက
က ၾက
၀ံပုေလြေတြနဲ ့ကခုန္ၾက။

ေတာ္လွန္ေရးဟာ
မၿပီးဆုံးေသးဘူးဆိုတဲ့ အေတြးနဲ ့
က ၾက။

ကခ်င္ေခါင္ရည္ခြက္ေတြေျမွာက္ၾက။

ေဟာဒီမွာ
လက္ပံေတာင္းေတာင္ႀကီးအတြက္ တစ္ခြက္။

ေဟာဒီမွာ
ပညာမဲ့ ေက်ာမြဲမ်ားအတြက္ တစ္ခြက္။

ေဟာဒီမွာ
အၿမဲတမ္းေနာက္က်ေနတဲ့အမွန္တရားအတြက္ တစ္ခြက္။

ေဟာဒီမွာ
ႏွေျမာတသလြမ္းဆြတ္ျခင္းမ်ားအတြက္ တစ္ခြက္။      ။

ေအာင္ေ၀း
(ဗမာႏိုင္ငံကဗ်ာဆရာ)
မတ္ ၁၇- ၂၀၁၃။

Ku Mo Jo - Leave my president out of it

ကာတြန္း ကူမိုးၾကိဳး - သမၼတၾကီးကို သင္းခ်ဳိင္းကုန္းမွာ ထားရစ္ခဲ့
မတ္ ၁၉၊ ၂၀၁၃

Reminder - 88 Htay Kywe - Meeting With NYC Burmese Community

၈၈ မ်ဳိးဆက္ ကိုေဌးၾကြယ္ႏွင့္ နယူးေယာက္ျမန္မာမိသားစုမ်ား ေတြ႔ဆုံပြဲ ထပ္ဆင့္ႏႈိးေဆာ္ခ်က္
မိုးမခရြာေဆာ္ၾကီး၊ မတ္ ၁၈၊ ၂၀၁၃
 

Than Htay Maung - Sketch, Htay Kywe

သန္းေဌးေမာင္ - ကိုုေဌးၾကြယ္ ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ၁၆.၃.၂၀၁၃ ဒီစီမိသားမ်ားေတြဆံုုျခင္း အမွတ္တရ... 
မတ္ ၁၈၊ ၂၀၁၃ 
(ပန္းခ်ီဆရာရဲ့ ေဖ့စ္ဘြတ္က ယူပါတယ္။ ခြင့္မေတာင္းမိဘူး) 

Than Win Hlaing - Articles


ျမန္မာ့ဂႏၳ၀င္စာေပ၏အနာဂတ္ - အပိုင္း (၅)
သန္း၀င္းလႈိင္
မတ္လ ၁၈၊ ၂၀၁၃● ေတာင္ငူေခတ္ (ခရစ္ႏွစ္ ၁၅၂၇ - ၁၅၉၆)
ေတာင္ငူေခတ္တြင္ ျမန္မာကဗ်ာသည္ အေတာ္ပင္ အေျခခိုင္ခံ့ေနေပၿပီ။ ပုဂံေခတ္၊ ပင္းယေခတ္၊ အင္း၀ေခတ္တို႔မွ လက္ဆင့္ကမ္း သယ္ေဆာင္လာေသာ ျမန္မာကဗ်ာအင္အားစုသည္ အလြန္ႀကီးမားေသာ အေျခအေနသို႔ေရာက္႐ွိေနသည္။

ေတာင္ငူေခတ္တြင္ ေပၚထြန္းလာေသာ ကဗ်ာစာဆိုမ်ားမွာ ေလွာ္ကားသံုးေထာင္မွဴး၊ ႐ွင္ေထြးနာသိန္၊ ျပည္န၀ေဒးႀကီး၊ ရေ၀႐ွင္ေထြး၊ နတ္သွ်င္ေနာင္၊ မင္းေဇယ်ရႏၱမိတ္၊ ႐ွင္သံခိုတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ၎တို႔ဖြဲ႕ဆိုေရးသားခဲ့ၾကေသာ ကဗ်ာလကၤာစာေပမ်ား မွာ ေလွာ္ကားသံုးေထာင္မွဴး၏ မင္းတရားေ႐ႊထီးဧခ်င္း၊ မင္းတရားေ႐ႊထီးနားေတာ္သြင္း၊ ႐ွင္ေထြးနာသိန္၏ အင္း၀ၿမိဳ႕သို႔ တမ္းတရတုပုိဒ္စံု၊ ျပည္န၀ေဒးႀကီး၏ မိုးဖြဲ႕၊ ေတာဖြဲ႕၊ ပန္းဖြဲ႕၊ ျပည္ဖြဲ႕၊ နန္းဖြဲ႕၊ စစ္ခ်ီေမာင္ဖြဲ႕၊ ဘုရားတိုင္မယ္ဖြဲ႕၊ ေမာင္ဖြဲ႕၊ အေမးအေျဖရတု၊ ေက်းေစရတု၊ သိၾကားတုိင္ရတု၊ ဘုရင့္ႏွမေတာ္ဧခ်င္းေခၚ ယိုးဒယားမိဘုရားဧခ်င္း၊ မင္းတရားမယ္ေတာ္ဧခ်င္း၊ ဆင္ျဖဴ႐ွင္မယ္ဧခ်င္း၊ မေနာ္ဟရီပ်ိဳ႕၊ ႐ွင္ေ၀႐ွင္ေထြး၏ အဏ္ခ်င္း၊ နတ္သွ်င္ေနာင္၏ ဘုရားတုိင္မယ္ဘြဲ႕ရတု၊ ဘုရားတုိင္ ေမာင္ဘြဲ႕ရတု၊ ေက်းေစရတု၊ ရာဇဓါတုကလ်ာဘြဲ႕ ရတု၊ သစၥာတိုင္မယ္ဘြဲ႕ ရတု၊ ေဆာင္းရာသီ မယ္ဘြဲ႕ရတု၊ မင္းေဇယ် ရႏၱမိတ္၏ ဥေတနသာခ်င္း၊ ပဋာစာရီသာခ်င္း၊ စိဥၨမာဏ၀ိကာသာခ်င္း၊ မင္းရဲနရာဧခ်င္း၊ ႐ွင္သံခို၏ မင္းရဲဒိဗၺဧခ်င္း စသည့္ ျမန္မာ ဂႏၱ၀င္ကဗ်ာမ်ားျဖစ္သည္။

ေတာင္ငူေခတ္သည္ အင္း၀ေခတ္ႏွင့္ မတူေခ်။ အင္း၀ေခတ္တြင္ ရဟန္းစာဆိုေပါမ်ား၍ လူပုဂၢိဳလ္စာဆို ႐ွားပါးသည္။ ေတာင္ငူေခတ္တြင္ လူပုဂၢိဳလ္စာဆိုမ်ားျပားသည္။

ေတာင္ငူေခတ္ ဂႏၱ၀င္ေျမာက္ကဗ်ာမ်ားအနက္ ျပည္န၀ေဒး၏ ရတုမွာ ထင္႐ွားသည္။ န၀ေဒးသည္ သကၠရာဇ္ ၈၉၄ ခုႏွစ္ တြင္ ျပည္ၿမိဳ႕၌ နန္းတက္ေသာ ဘုရင္ နရပတိ၏ ေယာက္ဖေတာ္ မင္းဘေစာ၏ အထိန္းေတာ္သားျဖစ္သည္။ အသက္ ၁၀ ႏွစ္ အ႐ြယ္ကစ၍ ရတုကဗ်ာမ်ား စပ္ဆိုခဲ့သည္။ စလင္းတြင္ စည္သူေက်ာ္ထင္ထံ ခစားရာ "မင္းလက္်ာ" ဘြဲ႕ ရခဲ့သည္။ စည္သူေက်ာ္ထင္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းသို႔ လုိက္ပါခစားသည့္အခါ ေထာင္သင္းကို ႀကီးမွဴးရေသာေၾကာင့္ "ေထာင္သင္းမွဴး" ဟု အမည္တြင္ ျပန္သည္။ စစ္ကိုင္းစည္သူေက်ာ္ထင္အင္း၀တြင္ မင္းျပဳစဥ္ ဟံသာ၀တီဘုရင္ ဆင္ျဖဴမ်ား႐ွင္ အင္း၀ကို တုိက္ခိုက္သိမ္းယူသည္။ ထိုအခါ ျပည္ဘုရင္ သတိုးဓမၼရာဇာက ဆင္ျဖဴမ်ား႐ွင္ထံမွ ေထာင္သင္းမွဴးကို ေတာင္းယူသည္။ ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ စာဆိုေကာင္းေသာေၾကာင့္ န၀ေဒးဘြဲ႕ျဖင့္ ခ်ီးျမႇင့္ခံရသည္။ န၀ေဒးဟူေသာ ဘြဲ႕အမည္၏ အဓိပၸါယ္မွာ သံုးမ်ိဳးျပား၏။ န - ၀ေဒ = ကဗ်ာလကၤာဖြဲ႕ဆိုရာ၌ အျပစ္ဆိုစရာမရွိေအာင္ ေကာင္းမြန္ေသာ စာဆိုေတာ္။ န၀ - ေဒ = ရသကိုးပါး ေပၚလြင္ေအာင္ စပ္ဆိုႏုိင္ေသာ စာဆိုေတာ္။ န၀ေဒး = အသစ္အဆန္းတီထြင္စပ္ဆိုႏိုင္ေသာ စာဆိုေတာ္ ဟူ၍ အဓိပၸါယ္သံုးမ်ိဳး ႐ွိသည္။ စာဆိုေတာ္ န၀ေဒးႀကီးသည္ ပိုဒ္စံုရတုေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ကို ေရးဖြဲ႕ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခါ ၂၃၆ ပုဒ္မွ်ကို သာ ႐ွာေဖြေတြ႕႐ွိေတာ့သည္။ ျမန္မာကဗ်ာစာေပသမုိင္းတြင္ န၀ေဒးေလာက္ ရတုပုဒ္ေရ မ်ားမ်ား ေရးဖြဲ႕ခဲ့သည့္ စာဆုိဟူ၍ မ႐ွိ ခဲ့ဘူးေခ်။ ရတုအမ်ိဳးအစားမွာလည္း စံုလင္လွ၏။ စစ္ခ်ီ၊ ဘုရားတုိင္၊ သိၾကားတုိင္၊ မိုးတုိင္၊ ၿမိဳ႕ဘြဲ႕၊ မယ္ဘြဲ႕၊ အျဖည့္ခံ၊ ဥေဒါင္း ဖိုမ အေမးအေျဖ၊ ၀မ္းဘဲဖိုမ အေမးအေျဖ စသည္ျဖင့္ ဖြဲ႕ႏြဲ႕ပံုမ်ိဳးစံုေလသည္။

န၀ေဒးကဲ့သို႔ပင္ ေတာင္ငူေခတ္၌ ရတုဘုရင္အျဖစ္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့ေသာ စာဆိုေတာ္မွာ နတ္သွ်င္ေနာင္ ျဖစ္သည္။ စာဆိုအေက်ာ္ နတ္သွ်င္ေနာင္သည္ အျခားစာဆိုေက်ာ္ႏွင့္ လံုး၀မတူ တမူကြဲျပား၏။ ကဗ်ာဖြဲ႕ဆိုသီကံုးသံုးႏႈန္းပံုမွာလည္း လြန္စြာ ဆန္းျပားသည္။ စကားလံုးသံုးႏႈန္းမႈအရာ၌ ကၽြမ္းက်င္သျဖင့္ စကားလံုးအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေရလဲႏွင့္သံုးႏႈန္းသူျဖစ္သည္။

ရတုဘုရင္ နတ္သွ်င္ေနာင္သည္ ဇင္းမယ္ဘုရင္၏ ႏွမေတာ္ ရာဇဓာတုကလ်ာကို ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးလွ၍ သူဖြဲ႕ႏြဲ႕သီကံုး သမွ် ေသာ မယ္ဖြဲ႕ရတုကဗ်ာတို႔သည္ အတုိင္းထက္အလြန္ေကာင္းမြန္သည္ဟု ေ၀ဖန္ေရးသားၾကသည္။

ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔ႏႈတ္ဖ်ားတြင္ သီဆိုေလ့႐ွိေသာ ရတုဘုရင္၏ ရတုတစ္ပုဒ္မွာ "ေပၚေႏြလလွ်င္" အစခ်ီေသာ ကဗ်ာျဖစ္ပါ သည္။ ဤရတုသည္ လြမ္းဆြတ္ေၾကကြဲစရာေအာက္ေမ့တမ္းတစရာတို႔ကို ေျပျပစ္ေပ်ာ့ေပ်ာင္းလွေသာ သဒၵါလကၤာရ၊ လွပဆန္းၾကယ္ေသာ အတၱာလကၤာရတို႔ျဖင့္ သီကံုးစပ္ဆိုထားသည္ကို ေတြ႕႐ွိရေလသည္။ ဤရတုပိုဒ္စံုကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပ ပါရေစ။

"ေပၚေႏြလလွ်င္၊ ေတာင္ကၿခိမ့္ျမဴး၊ မင္းလြင္ဦးႏွင့္၊ ပ်ံ႕ပ်ဴးခ်ဳပ္တိုင္း၊ မုန္တိုင္းဆင္လို၊ တိမ္ညိဳမႈိင္းထပ္၊ ျပက္လွ်င္ ျပကာ၊ စိမ္း၀ါမိုးပန္း၊ ေတြေတြစြန္းက၊ ေရသြန္သာၾကည္၊ ေပ်ာ္ရမည္ကို၊ ျမရည္သက္မွတ္၊ ေရာက္ခဲလတ္ဟု၊ ခ်စ္ထြတ္တင္သည္၊ ျပာစင္႐ႊန္းလတ္၊ ျဖဴ၀င္းမြတ္လွ်င္၊ ၾကာညြတ္ဖေယာင္း၊ ေန႐ွိန္ေပ်ာင္းသို႔၊ ဆင့္ေလာင္းလြမ္း၀ွန္၊ ႐ွိလိမ့္ဟန္ကို၊ တိမ္စြန္ေလလွ်င္၊ ဖူးေရာက္ခ်င္သည္၊ ငွက္သြင္ပ်ံၾကြမတတ္ေသာ၀္။"

စာေပသုေတသီတို႔က ရတုဘုရင္  နတ္သွ်င္ေနာင္သည္ ေ႐ွ႕ကျဖစ္ေသာ ျပည္န၀ေဒး၏ ရတုအဖြဲ႕အႏြဲ႕မ်ားမွ ေကာင္းရာ ညြန္႔ရာတို႔ကို ယူ၍ ပင္ကိုပါရမီဓါတ္ခံအႏုပညာႏွင့္ ဖန္တီးေရးသားဖြဲ႕ဆိုလုိက္ေသာအခါ ပထမတန္းစားရတုမ်ားအျဖစ္သို႔ ေရာက္႐ွိလာသည္။ ဤသို႔ နတ္သွ်င္ေနာင္သည္ ပထမတန္းစာဆိုေတာ္ႀကီးအဆင့္သို႔ ေရာက္႐ွိလာေပသည္။

နတ္သွ်င္ေနာင္၏ အေမြကို ခံယူသူရတုစာဆို႐ွင္သံခိုသည္လည္း န၀ေဒးႀကီး၏ အာေဘာ္ကို အတုယူသည္။ န၀ေဒးသည္ "ကိုးပါးမ်က္စံု" ခ်ီ ေက်းေစရတုတြင္-

"ႏႈတ္ေကြးထိပ္ျပင္၊ သက္တင္တိရန္၊ ၿမီးသြန္းေတာင္ပံ" ဟု စပ္ဆိုသည္ကို ႐ွင္သံခိုက သူ၏ "က်ည္းကဆက္သည္" အစခ်ီ ေက်းေစရတုတြင္- "သႏၱာႏႈတ္ေကြး၊ သက္တင္ေရးႏွင့္၊ လည္ေကြးၿမီးသြန္း" ဟု အတုယူဖြဲ႕ဆိုသည္။

ေတာင္ငူေခတ္ ရတုစာဆိုေက်ာ္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ မင္းေဇယ်ရႏၱမိတ္သည္လည္း မုတၱမျဗင္းနတ္ဘုရားတုိင္ ရတုတြင္ န၀ေဒး၏ အေတြးအျမင္အတုိင္း စပ္ဆိုထားသည္ကို ေတြ႕ရ၏။ န၀ေဒးက-

"ထစ္ေၾကြးျပင္းစြာ၊ မိုးတိ႐ြာလည္း၊ ထက္မွာမက်၊ ေျမကလြင့္တက္၊ သိၾကားသက္၍၊ တံျမက္လွည္းေန၊ သမုဒ္ေရ၀ယ္၊ စီးေလွသေဘၤာ၊ လြင့္ျပန္ေမ်ာလည္း" ဟု ဖြဲ႕ဆိုသည္ကို မင္းေဇယ်ရႏၱမိတ္က-

"တိမ္ေမွာင္စင္ၾကယ္၊ ျမရည္ထက္မွ၊ မက်စင္တက္၊ တံျမက္မာဃ၊ နတ္မမလွည္း၊ ၀န္းသည္းက်ယ္၀ုတ္၊ သမုဒ္လယ္ခ်ယ္၊ သေဘၤာစက္လည္း" ဟု ဖြဲ႕သီခဲ့သည္။ စကားအသုံးအႏႈန္းအခ်ိဳ႕မွလြဲ၍ အျမင္အေတြးတစ္ေျပးတည္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

● ေညာင္ရမ္းေခတ္ (ခရစ္ႏွစ္ ၁၅၉၇ - ၁၇၅၁)
ေညာင္ရမ္းေခတ္တြင္ ထင္႐ွားေသာ စာဆိုတို႔မွာ ႐ွင္ကရ၀ိက၊ ၀န္ႀကီးပေဒသရာဇာ၊ ဦးေအာင္ႀကီး၊ ဟံသာ၀တီေရာက္ မင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ႐ွင္ကရ၀ိက၏ မင္းလွယဥ္ႏုပ်ိဳ႕၊ မဏိကက္ပ်ိဳ႕၊ ေက်းဇူးေတာ္ပ်ိဳ႕၊ ကုမၼာဘယပ်ိဳ႕၊ ဆႏၵပ်ိဳ႕၊ ႏုေမာလကၤာပ်ိဳ႕၊ ၾကာနတ္ေကသာပ်ိဳ႕၊ မေနာ္ပ်ိဳ႕သစ္၊ သမုဒၵေဃာပ်ိဳ႕၊ ယိုးဒယားသံေရာက္ပ်ိဳ႕၊ မေနာ္ပ်ိဳ႕၊ ထိပ္ဦးတင္ဧခ်င္း၊ ထိပ္ဦးေနဧခ်င္း၊ ထိပ္ပန္းဧခ်င္း၊ စကုမင္းဧခ်င္း၊ ထိပ္ဦးေနဧခ်င္း၊ ထိပ္ပန္းဧခ်င္း၊ စကုမင္းဧခ်င္း၊ စလင္းမင္းဧခ်င္း၊ စႏၵာသီရိပ်ိဳ႕၊ ႏုအူပ်ိဳ႕၊ ၾကာနတ္ေကသာပ်ိဳ႕၊ မဟာပတိပ်ိဳ႕၊ ၃၇မင္းဧခ်င္း၊ တ်ာဖြဲ႕မ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ဘြဲ႕သီခ်င္းခံ သီခ်င္းႀကီးမ်ား၊ ဇာတ္ခ်င္းမ်ား၊ ဦးေအာင္ႀကီး၏ အင္း၀ၿမိဳ႕ဖြဲ႕၊ ၁၂ ရာသီ လူတားကဗ်ာမ်ား၊ ဟံသာ၀တီေရာက္ မင္း၏ "ပုဂၢိဳလ္ေျခာက္မည္" အစခ်ီသံုးခ်က္ညီပိုဒ္ စံု၊ ကုဇၨတိပလုဇၨတီတိေလာေကာ၊ သေဘာနိယံ၊ ေလာကစံႏွင့္အစခ်ီ အင္း၀ပ်က္တမ္းခ်င္းတုိ႔ကို ေရးသားဖြဲ႕ဆိုခဲ့ၾကသည္။

ေညာင္ရမ္းေခတ္ စာဆိုေက်ာ္၀န္ႀကီးပေဒသရာဇာေရးဖြဲ႕ခဲ့ေသာ ရတုကဗ်ာ၊ ပ်ိဳ႕မ်ားစြာအနက္ သူဇာပ်ိဳ႕သည္ ထင္႐ွားေပ သည္။ ပ်ိဳ႕သည္ ပိုဒ္ေရမ်ားစြာ ပါ၀င္ေသာ ေလးလံုးစပ္ကဗ်ာ႐ွည္ျဖစ္သည္။ ေရးဖြဲ႕သည့္အေၾကာင္းအရာကို စကားတန္ဆာ၊ အနက္တန္ဆာမ်ားျဖင့္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ေကာင္းေအာင္ ေ၀ေ၀ဆာဆာ ေရးဖြဲ႕သည့္အတြက္ ထိုကဗ်ာမ်ိဳးကို "ႏွစ္သက္ဖြယ္" ဟု အဓိပၸါယ္ရေသာ "ပ်ိဳ႕" ဟူသည့္ ေ၀ါဟာရျဖင့္ အမည္သညာျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။ သူဇာပ်ိဳ႕သည္ သီကံုးဖြဲ႕ဆို ပံု အသံုးအႏႈန္းတို႔မွာ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ႏူးညံ့သည္။ ေ၀ါဟာရပရိယာယ္ၾကြယ္၀သည္။ နန္းမူနန္းဟန္မွာ သူမတူေအာင္ ေကာင္းလွသည္။ ၾကမ္းတမ္းသင့္သည့္ေနရာမွာ ၾကမ္းတမ္း၍ ႏုနယ္သိမ္ေမြ႕ရမည့္ေနရာတြင္ ႏုနယ္သိမ္ေမြ႕လွေၾကာင္း ေတြ႕႐ွိရသည္။ သူဇာပ်ိဳ႕ႏွင့္ ပတ္သက္၍ "စာႏုကိုလည္း မခ်စ္ႏွင့္ သူဇာကိုလည္း မပစ္ႏွင့္" ဟူ၍ ေ႐ွးပညာ႐ွိတို႔ဆိုစမွတ္ထားရစ္ ခဲ့ၾကသည္။ ဆိုခဲ့သည့္အတုိင္း သူဇာပ်ိဳ႕သည္ လြန္စြာ ႏုယဥ္သိမ္ေမြ႕ႏူးညံ့လွေသာ စကားလံုးအသံုးအႏႈန္းတို႔ျဖင့္ တန္ဆာဆင္၍ ဖြဲ႕ႏြဲ႕သီကံုးစပ္ဆိုခဲ့ေလသည္။ ဤပ်ိဳ႕တြင္ ပုဒ္ေရ ၁၂၅ ၌ သုဒၶါစာရ႐ွင္ရေသ့က ေမးျမန္း၍ ေဒ၀ိႏၵရာဇ္နတ္မင္း၏ သမီးေတာ္ တစ္ပါးျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖဆိုၿပီးေနာက္ သူမ၏ ၾကင္ယာေတာ္အိမ္ေ႐ွ႕မင္းသားစစ္ထြက္သြားေနရေၾကာင္း ပုဏၰားက ေခ်ာက္တြန္း၍ ယဇ္နတ္ပူေဇာ္ခံရမည့္အေျခအေနတိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခု ေဟမာဂီရိေတာင္သို႔ ျပန္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူမ၏ ၾကင္ယာေတာ္လိုက္ လာပါက မွာၾကားစရာ႐ွိသည္ကို မွာၾကားလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားပံုကို ဖြဲ႕ဆိုထားရာ မ်ားစြာက႐ုဏာသက္ဖြယ္ ေၾကကြဲဖြယ္ ေတြ႕ရသည္။

ဤကဗ်ာကို ဖတ္႐ႈပါက ၀န္ႀကီးပေဒသရာဇသည္ သူဇာနတ္သမီးေလး၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႀကီးမားပံု၊ ခင္ပြန္းသည္လိုက္ပါက စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကျဖစ္ရပံု၊ ခင္ပြန္းသည္က သူမအား မိမိအသက္ကိုပါ ငဲ့ကြက္မညႇာလုိက္လာမည္ကို သိပံု စသည္ျဖင့္ ဖြဲ႕ဆိုထားသည္မွာ သနားစရာ ေၾကကြဲစရာ ေကာင္းလွၿပီး က႐ုဏာရသေျမာက္လွပါသည္။ ဤပ်ိဳ႕ကို ဖြဲ႕ဆိုရာ၌ ဘ၀အျမင္၊ ေလာကအျမင္တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕ဆိုထားၿပီး အႏုပညာေျမာက္စြာ ဖန္တီးစီရင္ထားေပရာ ျမန္မာစာေပေလာက၏ ဂႏၱ၀င္ကဗ်ာႀကီးတစ္ပုဒ္အျဖစ္ ထင္ထင္႐ွား႐ွား ရပ္တည္လ်က္ ႐ွိပါသည္။

၀န္ႀကီးပေဒသရာဇာ၏ ကဗ်ာမ်ားအနက္ တ်ာခ်င္းမ်ားျဖစ္ေသာ လယ္သမား၊ ထန္းသမား၊ ပိန္းေကာသမား၊ ေတာင္ပိုင္ တက္သမား၊ အညာေလွသူႀကီးတို႔သည္ ျမန္မာစာေပေလာကတြင္ အထူးထင္႐ွားေသာ စာေပရတနာမ်ားျဖစ္ေပသည္။

တ်ာခ်င္းကဗ်ာ၏ အဓိပၸါယ္မွာ "တ်ာ" ဟူေသာ ျမန္မာေ၀ါဟာရသည္ ခ်ိဳျမသာယာသိမ္ေမြ႕စြာဖြဲ႕ဆိုအပ္ေသာ ကဗ်ာ၊ သီဆိုရေသာ ကဗ်ာဟု အနက္ရ၍ ကဗ်ာသေဘာထက္ ဂီတဘက္သို႔ အေလးသာေသာ ကဗ်ာသီခ်င္းျဖစ္သည္။ တူရိယာ ႏွင့္ တြဲဘက္တီးမႈတ္သီဆိုရသည္။ ေ႐ွးက တ်ာဘြဲ႕သီခ်င္းဟု ေခၚၾကသည္။ ျမန္မာကဗ်ာစာေပသမုိင္း၌ အေစာဆံုးေတြ႕ရေသာ တ်ာခ်င္းမွာ သကၠရာဇ္ ၆၇၄ ခုႏွစ္ ပင္းယေခတ္ဘုရင္သီဟသူ လက္ထက္ ေရးဖြဲ႕သည့္ "ခါးပတ္ေတာ္မွာ ေ႐ႊခ်ည္စံုမႈိင္းလံုး ေ႐ႊ၀တ္လံု"အစခ်ီေသာ တ်ာခ်င္းႏွင့္ ၇၂၆ ခုႏွစ္ အင္း၀ဘုရင္ သတိုးမင္းဖ်ားလက္ထက္တြင္ ေရးဖြဲ႕ခဲ့သည္ဟု အဆို႐ွိေသာ "ဆိတ္စားငယ္ေလ မွတ္တမဲ့" အစခ်ီသည့္ တ်ာခ်င္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

တ်ာခ်င္းမ်ားေရးသားခဲ့ရာ၌ ၀န္ႀကီးပေဒသရာဇာသည္ မိမိကိုယ္မိမိ ေတာသူေတာင္သားစ်ာန္၀င္၍ ေရးသားခဲ့သည္ဟု ဆိုႏုိင္သည္။ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီး၊ ေ႐ႊနန္းေတာ္တြင္း ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာတို႔ကို မဖြဲ႕၊ ေတာသူေတာင္သားတို႔ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးစြာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းရေသာ အျဖစ္သနစ္သ႐ုပ္မွန္ဘ၀ကို ေရးဖြဲ႕ခဲ့သည္။ ၀န္ႀကီးပေဒသရာဇာသည္ သူ၏ ေ႐ွ႕ ေရးသားစပ္ဆိုခဲ့ေသာ စာဆိုအေက်ာ္မ်ား၊ သူႏွင့္ေခတ္ၿပိဳင္စာဆိုေက်ာ္မ်ားကဲ့သို႔ ဘံုခန္းမွ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ နန္းဗိမာန္ ဘံုအေဆာင္ေဆာင္ ဖြဲ႕ဆိုျခင္းမ်ိဳးတို႔ႏွင့္မတူ သီးျခားလူ႔ဘ၀ကို ဖြဲ႕ဆိုေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ၀န္ႀကီးသည္ ေက်းလက္ေတာ႐ြာ ေနထိုင္စားေသာက္ရေသာ နင္းပါးတို႔၏ဘ၀ကို ရင္ထဲတြင္ နက္႐ႈိင္းစြာ ခံစားမိဟန္တူေလသည္။

ဤကဲ့သို႔ ျပည္သူဘက္ကရပ္တည္ဖြဲ႕ဆိုခဲ့ေသာ ၀န္ႀကီးပေဒသရာဇာသည္ ဒုတိယအင္း၀ေခတ္ ေခၚ ေညာင္ရမ္းေခတ္ အဂၤါမင္းလက္ထက္ သကၠရာဇ္ ၁၀၄၇ တြင္ အင္း၀ၿမိဳ႕၌ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ မိဘႏွစ္ပါးႏွင့္ စာဆို၏ အမည္အရင္းကို မသိရေသာ္လည္း ဖခင္သည္ ထိုစဥ္က နန္းတြင္းမွဴးႀကီးမတ္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ မိခင္သည္ အိမ္ေ႐ွ႕မင္း၏ အခ်ီေတာ္ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း အေထာက္အထားေတြ႕ရသည္။

သကၠရာဇ္ ၁၀၆၀ တြင္ ပေဒသရာဇ၏ မိခင္ ခ်ီထိန္းခဲ့ရေသာ စေနမင္းသည္ သီရိမဟာ သီဟသူရ သုဓမၼရာဇာ ဘြဲ႕ခံ၍ ေ႐ႊေတာင္တက္ခဲ့သည္။ ထိုအခါ ပေဒသရာဇာျဖစ္လာမည့္ အခ်ီေတာ္၏ သားသည္ စုေရးစုကိုင္ ျဖစ္လာသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ပေဒသရာဇာသည္ ကဗ်ာလကၤာမ်ားေရးစျပဳလာသည္။

သကၠရာဇ္ ၁၀၇၆ တြင္ စေနမင္း၏ သားေတာ္ တနဂၤေႏြမင္းနန္းတက္ေသာအခါ "လက္၀ဲေ႐ႊေတာင္ဘြဲ႕" ျဖင့္ ခ်ီးျမႇင့္ၿပီး မန္က်ည္းတံု႐ြာကို ေပးသနား၏။ ေ၀ါဗလာစီးခြင့္၊ က်ိဳင္းေ႐ႊခ်ပ္ႏွစ္စင္း ေဆာင္းခြင့္ျပဳ၍ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းလည္း ခံရ၏။ ထိုမင္းလက္ ထက္တြင္လည္း စာဆိုသည္ ပ်ိဳ႕ကဗ်ာမ်ားကို ေရးသားဆက္သြင္းခဲ့၏။ ထုိ႔အျပင္ တနဂၤေႏြမင္း၏ သား စဥ့္ကူးမင္းသား၏ အႀကီးေတာ္အျဖစ္လည္း အမႈထမ္းရ၏။ သကၠရာဇ္ ၁၀၉၅ တြင္ စဥ့္ကူးမင္းသားသည္ ၾကာသပေတးမင္းအျဖစ္ နန္းတက္၏။ ထုိၾကာသပေတးမင္းကား ေနာင္အခါတြင္ ဟံသာ၀တီ လိုက္ပါရသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သမိုင္း၌ ဟံသာ၀တီေရာက္မင္းအျဖစ္ ထင္႐ွားသည္။

ဟံသာ၀တီေရာက္မင္းသည္ စာေပျမတ္ႏုိးသည့္အေလ်ာက္ စာဆိုေက်ာ္အား "ဘယေက်ာ္သူ" ဘြဲ႕ျဖင့္ သူေကာင္းျပဳ ခ်ီးေျမႇာက္ခဲ့၏။ ထို႔ေနာက္ မင္းသည္ စာဆိုေတာ္အား ဤမွ်ဂုဏ္ျပဳခ်ီးေျမႇာက္ရသည္ကို အားမရေသးသျဖင့္ မင္းေဆြ၊ မင္းမ်ိဳး တို႔ကိုသာ ခ်ီးျမႇင့္ေလ့႐ွိေသာ "မင္းေက်ာ္ထင္" ဘြဲ႕ျဖင့္ ထပ္မံခ်ီးေျမႇာက္ျပန္ပါ၏။ ထိုကာလတေလွ်ာက္တြင္လည္း စာဆိုသည္ ပ်ိဳ႕ ကဗ်ာမ်ား ဆက္လက္ေရးသားဆက္သြင္းခဲ့ေလသည္။ သူဇာပ်ိဳ႕ေရးသားဆက္သြင္းခဲ့သည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ စာဆိုသည္ "မင္းရဲ မင္းလွေက်ာ္ထင္" ဘြဲ႕ျဖင့္ အသည္၀န္ျဖစ္လာသည့္အျပင္ ဇလြန္ၿမိဳ႕ကို စားရသည္။

ထို႔ေနာက္တြင္လည္း စာဆို၏ အရည္အေသြးအလိုက္ ရာထူးမ်ား၊ ဘြဲ႕မ်ားခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ရာ စာဆိုသည္ "နတ္႐ွင္ေနာင္" ဘြဲ႕၊ "ပေဒသရာဇာ" ဘြဲ႕တို႔ကိုလည္း ရခဲ့သည္။ ေႏွာင္းေခတ္တြင္ စာဆိုသည္ ပေဒသရာဇာဟူေသာ ဘြဲ႕အမည္႐ွည္ျဖင့္သာ ထင္႐ွားခဲ့ ေလသည္။ ထိုအခ်ိန္၌ စာဆိုသည္ ၀န္ႀကီးျဖစ္ေနေလၿပီ။

သကၠရာဇ္ ၁၁၁၃ တြင္ ဟံသာ၀တီက အင္း၀ကို တုိက္၍ အင္း၀ပ်က္ေသာအခါ ဟံသာ၀တီသားတို႔က မင္းႏွင့္တကြ မိဘုရား၊ သားသမီးေတာ္၊ ၀န္ႀကီးမွဴးႀကီးတို႔ကို ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ခဲ့ရာ စာဆိုပေဒသရာဇာသည္လည္း မင္းႏွင့္အတူ လုိက္ပါခဲ့ ရ၏။ ဤသို႔ ဟံသာ၀တီသို႔ လုိက္ပါၿပီးေနာက္ ေသြး၀မ္းေရာဂါျဖင့္ ဟံသာ၀တီတြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့ရာ ၀န္ႀကီး၏ အ႐ိုးအိုးဂူျပႆာဒ္ကို တည္ထားရာ သန္လ်င္က်ိဳက္ေခါက္ဘုရား အနီး၌ ယေန႔တုိင္ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ေပသည္။

● ကုန္းေဘာင္ေခတ္ (ခရစ္ ၁၇၅၂ - ၁၈၈၅)
ကုန္းေဘာင္ေခတ္တြင္ စိႏၱေက်ာ္သူဦးၾသ၊ လက္၀ဲသုႏၵရ၊ ေ႐ႊေတာ္နႏၵသူ၊ ဦးေဖ်ာ္၊ မိဘုရားႀကီး ႐ွင္မင္း၊ အတြင္း၀န္ ဦးညိဳ၊ တြင္းသင္းတုိက္၀န္ မဟာစည္သူ၊ ဦးတိုး၊ ဦးယာ၊ မယ္ေခြ၊ ၾကည့္ကန္႐ွင္ႀကီး၊ ၀က္မစြတ္န၀ေဒး၊ ဦးေအာင္ၿဖိဳး၊ ဦးေရာက္ႀကီး၊ ဘိုးသူေတာ္ဦးမင္း၊ လူဦးမင္း၊ ဦး႐ႊန္း၊ ဦးၾကင္ဥ၊ ဦးေ႐ႊျခည္၊ လႈိင္ထိပ္ေခါင္တင္၊ စေလဦးပုည၊ ကင္း၀န္မင္းႀကီး၊ မန္လည္ဆရာေတာ္၊ လယ္တီဆရာေတာ္ စေသာ စာဆိုေက်ာ္မ်ားထြန္းကားေပၚေပါက္ခဲ့ေလသည္။

ယင္းတို႔ ေရးသားခဲ့ေသာ စာကဗ်ာမ်ားမွာ စိႏၱေက်ာင္းသူ ဦးၾသ၏ ရတနာသိဃၤကုန္းေဘာင္ၿမိဳ႕ဘြဲ႕၊ အိမ္ေထာင္သိမ္းဘြဲ႕၊ ျပႆာဒ္ထီးခ်က္ေတာ္ဘြဲ႕၊ မဟာနႏၵာကန္ေတာ္ဘြဲ႕၊ အျမင့္မင္းႏွင့္တူမေတာ္လက္ထပ္ဘြဲ႕၊ ေက်းေစ၊ ဘုရားတိုင္၊ စစ္ခ်ီ၊ ဟသၤာဖိုမ အေမးအေျဖ၊ ႐ွင္ေမြးႏြန္းမင္းနႏၵာအေမးအေျဖ၊ ဘိုးေတာ္႐ွင္ဧခ်င္း၊ ပင္းတလဲမင္းသားဧခ်င္း၊ အိမ္ေ႐ွ႕မိဘုရားဧခ်င္း၊ ၾသ၀ါဒထူးပ်ိဳ႕၊ က၀ိလကၡဏာသတ္ပံုက်မ္းတို႔ျဖစ္သည္။ လက္၀ဲသုႏၵရအမတ္ႀကီး၏ မဲဇာေတာင္ေျခ အစခ်ီပိုဒ္စံုရတု၊ ေ၀႐ႊန္း စႏၵာခ်ီပိုဒ္စံုရတု၊ သာဓိနပ်ိဳ႕၊ ဂုတၱိလပ်ိဳ႕၊ နႏၵီေသနပ်ိဳ႕၊ မႏၶာတုစၾကာမင္းပ်ိဳ႕၊ ဗ်ဴဟာစကၠိပ်ိဳ႕၊ သရဘဂၤပ်ိဳ႕၊ ဂါမဏိစႏၵပ်ိဳ႕၊ အာဒါသမုခပ်ိဳ႕၊ ေသာဏပ်ိဳ႕၊ ေသနဂၤဗ်ဴဟာပ်ိဳ႕၊ ၀ိနိစၦယပကာသနီဓမၼသတ္လကၤာပ်ိဳ႕၊ ဓမၼသတ္လကၤာ၊ မုဒၶါဘိေသကေမာ္ကြန္း၊ နိဗၺာနပစၥယဆင္ေတာ္ေမာ္ကြန္း၊ မဟာ၀ိဇယရံသီစည္းခံုေတာ္ေမာ္ကြန္း၊ ရတနာပူရအင္း၀ျပည္ေတာ္ႀကီးလာေမာ္ကြန္း၊ မင္းကြန္း ေစတီေတာ္တည္ေမာ္ကြန္း၊ ဓည၀တီႏုိင္ေမာ္ကြန္း၊ ၈၀ ေပၚ အဲ႐ိုးမ်ား၊ ထားစၾကာေရာက္ရတု၊ လူတားမ်ား ျဖစ္သည္။ 

ေ႐ႊေတာင္နႏၵသူ၏ ေမြ႕ႏြန္းရကန္၊ ေငြေတာင္ရကန္သစ္၊ အင္း၀ၿမိဳ႕ဖြဲ႕ရကန္။ ဦးေဖ်ာ္၏ မဂၤလာခ်က္ေဗြခ်ီငစဥ့္ကူးမင္း နားေတာ္သြင္းဧခ်င္း၊ မိဘုရားႀကီး႐ွင္မင္း၏ ေတးထပ္ႏွင့္ ေလးဆစ္ကဗ်ာမ်ား၊ မိုးဘြဲ႕၊ အလြမ္းဘြဲ႕ရတုမ်ား၊ အတြင္း၀န္ ဦးညိဳ၏ ေ႐ႊမင္းဘုန္းဆင္ေတာ္ေမာ္ကြန္း၊ တြင္းသင္းတုိက္၀န္မဟာစည္သူ၏ ငရံ႕မင္းပ်ိဳ႕၊ မုဒုလကၡဏပ်ိဳ႕၊ မေဟာ္ေက်းေစခန္းပ်ိဳ႕၊ ဥမင္ခန္းပ်ိဳ႕၊ ဇယဒိသပ်ိဳ႕၊ ၀ိဓူရပ်ိဳ႕၊ ေ၀သႏၱရာပ်ိဳ႕၊ ဘလႅာတိယပ်ိဳ႕၊ ဇနကပ်ိဳ႕၊ ေရသဘင္လူးတား၊ တက္ေရး (၃၇) ခ်င္း လူးတား၊ ေအာင္ပင္းလယ္ကန္ဘြဲ႕၊ ဘုန္းေတာ္ဘြဲ႕ရတု၊ ထားစၾကာဘြဲ႕၊ ဓမၼသတ္လကၤာ၊ မႏုရင္းလကၤာ၊ မႏု၀ဏၰနာဓမၼသတ္လကၤာ၊ ပုဏၰရိက ဆင္ေတာ္ေမာ္ကြန္း၊ မင္းကြန္းဘြဲ႕ေမာ္ကြန္း၊ အမရပူရၿမိဳ႕ဘြဲ႕ေမာ္ကြန္း၊ ေပါရာဏကထာက်မ္းတို႔ျဖစ္သည္။

ဦးတိုး၏ ရာမရကန္၊ ဦးယာ၏ အင္း၀ၿမိဳ႕ဘြဲ႕ ၁၂ ရာသီ လူးတား၊ မယ္ေခြ၏ ၁၂ ရာသီဘြဲ႕အဲခ်င္း၊ ၾကည့္ကန္႐ွင္ႀကီး၏ ေလာကေရးဓမၼေရး၊ ရာဇေရးႏွင့္တကြ စာေပးစာယူ မူပေဒသာ ေမတၱာစာမ်ား၊ သေတၱာ၀ါဒီကမၼ႒ာန္းဆယ္လြန္းတင္ဂါထာ ၁၃ ပုဒ္၊ စြယ္စံုေက်ာ္ထင္သတ္ပံုအေမးအေျဖပုစၦာမ်ား၊ လကၤာ၊ ပ်ိဳ႕၊ ကဗ်ာ၊ ရတုမ်ား။ ႐ွင္ဥကၠံသမာလာ၏ ေမတၱာစာမ်ား။ ၀က္မစြတ္ န၀ေဒး၏ ႐ႈေလာ့စဥ္႐ွည္ခ်ီ မိတၳီလာကန္ေတာ္ေမာ္ကြန္း၊ တက္ၿဖိဳးေ၀လွ်ံခ်ီမဂၤလာလက္ထပ္ရတု၊ သားေတာ္သမီးေတာ္ လက္ထပ္ရတုမ်ား၊ နားတြင္းေသွ်ာင္ထံုးရတုမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ဘြဲ႕ရတုမ်ား၊ မိတၳီလာကန္ေတာ္ေမာ္ကြန္း၊ စႏၵမုနိေမာ္ကြန္း၊ ရခိုင္ႏိုင္ ေမာ္ကြန္း၊ အာသံႏုိင္ေမာ္ကြန္း၊ တ႐ုတ္သံေရာက္ေမာ္ကြန္း၊ ဘႀကီးေတာ္ဘုရားနန္းဖြင့္ေမာ္ကြန္း၊ ၀ိလာသိနီေမာ္ကြန္း၊ ေလာက၀ိဒူေမာ္ကြန္း၊ ဗာ၀ရီေမာ္ကြန္း၊ သာမုၿဒိကေမာ္ကြန္း၊ မင္းကြန္းနန္းေတာ္ဘြဲ႕ေမာ္ကြန္း၊ နန္းေတာ္ဘြဲ႕ေမာ္ကြန္း၊ ဣသွ်ံဂူ ေမာ္ကြန္း၊ ထား၀ယ္ႏုိင္ေမာ္ကြန္း၊ ရဲတင္း၊ ေမာ္ကြန္း၊ မုနိ႐ွစ္ဆူ၊ ေမာ္ကြန္းမ်ား၊ ဆင္ျဖဴ႐ွင္မယ္ဧခ်င္း တို႔ျဖစ္သည္။

ဦးေအာင္ၿဖိဳး၏ ရာဇ၀င္သာခ်င္း၊ ရာမသာခ်င္း၊ က်န္စစ္သားၾကဳတ္ဖြင့္ခန္းသာခ်င္း၊ တ႐ုတ္ျပည္စြယ္ေတာ္ ေတာင္းသာခ်င္း၊ ေဗာဓိပင္ကို မာရ္နတ္သား လုခန္းသာခ်င္း၊ မင္းဆက္သာခ်င္း၊ ႏွစ္က်ိပ္႐ွစ္ဆူ၊ ဘုရားသာခ်င္း၊ ငွက္ႀကီးသာခ်င္း။ ဦးေရာက္ႀကီး၏ ဥေဒါင္းမင္းပ်ိဳ႕၊ ဣသိသိဂၤပ်ိဳ႕၊ စႏၵကိႏၷရီပ်ိဳ႕၊ ႏွမေတာ္ပုဂံမင္းသမီးဧခ်င္း၊ ရတနာပူရၿမိဳ႕ဖြဲ႕ေမာ္ ကြန္း၊ အမရပူရၿမိဳ႕ နန္းသိမ္းရတုမ်ား၊ မံုေ႐ြးဆရာေတာ္၏ အာဒါသမုခပ်ိဳ႕သစ္၊ မဟာသီလ၀ပ်ိဳ႕၊ ပဥၥာ၀ုဓပ်ိဳ႕၊ ကုသပ်ိဳ႕၊ မံုေ႐ြး ေမတၱာစာ၊ မင္းဆက္ရာဇ၀င္သံေပါက္။ ဖိုးသူေတာ္ ဦးမင္း၏ ေဟာင္း႐ြက္ညႇာခါလွစ္လို႔ အစခ်ီေလးဆစ္ ၁၂ ပုဒ္၊ ထပ္ထပ္သာ ေစာေတာ့တယ္ အစခ်ီ ၁၂ ရာသီလြမ္းခ်င္း ၁၂ ပုဒ္၊ ေနဖြဲ႕၊ မိုးဖြဲ႕၊ ေဆာင္းဖြဲ႕၊ ေလးခ်ိဳးႀကီး ၃ ပုဒ္။ လူဦးမင္း၏ ဘုန္းေတာ္ဘြဲ႕မ်ား ႏွင့္ ၁၂ ရာသီဖြဲ႕ေလးခ်ိဳးႀကီး။ ဦး႐ႊန္း၏ ေတာင္ငူဆိုရတုအေျဖ၊ ဘႀကီးေတာ္၏သားေတာ္နားေတာ္သြင္း၊ ၄င္းသမီးေတာ္ဧခ်င္း၊ မဟာသုေတေသာမပ်ိဳ႕၊ မေဟာ္ဥမင္ခန္းပ်ိဳ႕၊ မေဟာ္ျပႆနာခန္းပ်ိဳ႕၊ သရဘဂၤပ်ိဳ႕၊ ဂါမဏိစႏၵပ်ိဳ႕၊ မဟာဇနကပ်ိဳ႕၊ ဥမၼာဒႏၱီပ်ိဳ႕၊ ဓမၼဓဇပ်ိဳ႕၊ တဘက္ျပသတ္ပံု၊ အာယုဒီဃေဆးက်မ္းလကၤာမ်ားႏွင့္ ရတုမ်ား။ ဦးၾကင္ဥ၏ ေလးဆစ္မ်ား၊ ဘုရားေဟာက်မ္းဂန္လာ မေဟာသဓာျပဇာတ္၊ ဘုရားေဟာက်မ္းဂန္လာ ေ၀သႏၱရာျပဇာတ္၊ ဒ႑ာရီမ်ားျဖစ္ေသာ ေဒ၀ကုမၻာန္ျပဇာတ္၊ ၀ကၤႏၱျပဇာတ္၊ ပါပ ဟိန္ျပဇာတ္၊ ကာလကဏၰီျပဇာတ္၊ ရတုအမ်ိဳးမ်ိုး၊ သီခ်င္းဆန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ၁၂ရာသီဘြဲ႕ညည္းခ်င္း၊ မိုးဖြဲ႕ညည္းခ်င္း၊ ေတာေတာင္ဖြဲ႕ ညည္းခ်င္း၊ ေဇာ္ဂ်ီဖြဲ႕ညည္းခ်င္း၊ သန္းေခါင္အခ်ိန္ညည္းခ်င္း၊ မုဆိုးစကားအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဆိုင္းဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးအစ႐ွိေသာ သီခ်င္းပေဒသာမ်ား ျဖစ္၏။

ဦးေ႐ႊျခည္၏ အကိတၱိပ်ိဳ႕၊ အဘိ႐ူကပ်ိဳ႕၊ ကလိဂၤေဗာဓိပ်ိဳ႕၊ စႏၵကိႏၷရီပ်ိဳ႕သစ္၊ ေဒဓမၼ၀ပ်ိဳ႕၊ မဟာပဒုမပ်ိဳ႕၊ မဟာဓမၼပါလပ်ိဳ႕၊ ဗိမာန္ရတနာေက်ာင္းေတာ္ေမာ္ကြန္း၊ မဟာေ၀ယန္ဘံုသာေက်ာင္းေတာ္ေမာ္ကြန္း၊ စေလဦးပုည၏ ရတနာနဒီ ေမာ္ကြန္း ပုဒ္ေရ (၂၂)၊ ဇင္းမယ္ႏုိင္ေမာင္ကြန္း ပုဒ္ေရ (၅၆)၊ သဒၵါပုဒ္စပ္ (၁၇) ပုဒ္၊ ပင့္ရစ္သတ္ပံု (၁၃) ပုဒ္၊ ေဗဒင္ေဟာကိန္း ရကန္ႏွင့္ သၿဂိဳဟ္ကိုးပိုင္းေတးထပ္မ်ား၊ သကၠတဘာသာဖတ္နည္းလကၤာ၊ ေတးထပ္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေ၀ေပၚအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေဆးနည္းလကၤာကဗ်ာအမ်ား၊ လကၤာစကားေျပေရာစပ္ေသာ ၀ိဇယ၊ ပဒုမ၊ ေကာသလေရသည္ျပဇာတ္မ်ားႏွင့္ တရားေဟာ စာပုဒ္ေရ (၃၀) ေက်ာ္၊ ေမတၱာစာပုဒ္ေရ (၆၀) ေက်ာ္၊ ၿဗိဳ႕ဟတ္က်မ္းလာဇာတာယုဂ္ေပါင္း ၁၅၀ တို႔ကို ေတးထပ္ေပါင္း ၁၅၀ ျဖစ္ ၿပီး ေအာင္ေဟာေတးထပ္မ်ား၊ သကၠကုႏၵေဆးက်မ္းလကၤာ ၂၆ ပုဒ္၊ သာသနာေရာက္မင္းၿပိဳင္စာတမ္းႏွင့္ သာသနာေလွ်ာက္စာ တမ္း၊ ေ႐ႊဘိုမင္းတရားလက္ထက္ ဆြမ္းေတာ္ႀကီစာတမ္း၊ ႐ွင္ျပဳနားထြင္းဖိတ္စာမ်ားႏွင့္ သာသနာပိုင္ဦးေဥယ် ပ်ံလြန္ေတာ္မူ ရာတြင္ ငိုခ်င္း႐ွည္၊ ပုဂံတြင္ ေနစဥ္ ပိဋကတ္ဘက္ဆိုင္ရာက်မ္းမ်ား၊ အေပ်ာ္ဖတ္တံုးခ်င္းမ်ားႏွင့္ သဘင္ေတးဘြဲ႕ ယိုးဒယား အမ်ိဳး မ်ိဳး စသည္တို႔ ျဖစ္၏။

ကင္း၀န္မင္းႀကီး၏ တိဏၰဳကပ်ိဳ႕၊ ေနမိရကန္၊ ဓေမၼာဇေမာ္ကြန္း၊ ရတနာနဒီေမာ္ကြန္း၊ ဓမၼသတ္လကၤာမ်ားႏွင့္ အဖြင့္က်မ္း မ်ား၊ သီေပါမင္းတရား၏ သားေတာ္ျမပုခက္တင္ဧခ်င္း၊ သီေပါမင္းတရား၏ သမီးေတာ္ဧခ်င္း၊ လူးတားလႊဲခ်င္း၊ ဓမၼသတ္ ၃၆ ေစာင္ခ်ဳပ္၊ အေမြမႈ ဓမၼသတ္ႀကီး၊ ေဆာင္းပါး၊ ေမတၱာ၊ မွာတမ္း၊ ႏိုင္ငံျခားသြားေန႔စဥ္မွတ္တမ္းမ်ား၊ ေက်ာက္စာ၊ ရတု၊ သာခ်င္း၊ ယိုးဒယားပတ္ပ်ိဳးအစ႐ွိေသာ ကဗ်ာသီခ်င္းမ်ား။ မန္လည္ဆရာေတာ္၏ မဟာသုတကာရီမဃေဒ၀လကၤာက်မ္းမ်ား၊ ကဗ်ာမ်ား စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ 

လယ္တီဆရာေတာ္၏ ဂမၻီရကဗ်ာက်မ္း၊ အခ်ဳပ္တန္းဆရာေဖ၊ "ထီးျဖဳျပသာဒ္" ႏွင့္ အစခ်ီေတးထပ္၊ "ျမန္မာေတြ စည္းကမ္းေဖာက္" ခ်ီေတးထပ္၊ ဆီးဘန္နီဆရာေတာ္၏ "တဖန္မွတ္ေစ" ခ်ီပါေတာ္မူ ဧကပိုဒ္ရတုတို႔သည္လည္း ကုန္းေဘာင္ ေခတ္ေႏွာင္းတြင္  ေပၚထြက္ခဲ့ေသာ ျမန္မာဂႏၱ၀င္ကဗ်ာမ်ား ျဖစ္သလို ယေန႔တုိင္ စာဖတ္သူတို႔၏ ဟဒယႏွလံုးအိမ္တြင္ စြဲထင္ေန ေသာ ကဗ်ာမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)


--
Send email to - editors@moemaka.com to contact and contribute with MoEmAKa

MoeMaKa on Facebook Page from here  (For Burma / Myanmar User)

MoeMaKa News & Media covering Burmese Community
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA.
http://MoeMaKa.Com - Burmese Language
http://MoeMaKa.Org - English Edition
http://MoeMaKa.Net - Audio & Video Archives