[mrsorcerer:37568] Fwd: [လူဗိုလ္ဟူသည္ ...] အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္း (Civil Society) - ၂---------- Forwarded message ----------
From: Blogger <no-reply@blogger.com>
Date: 2013/3/14
Subject: [လူဗိုလ္ဟူသည္ ...] အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္း (Civil Society) - ၂
To: lubo601@gmail.com


by Thet Aung Lynn (Notes) on Wednesday, March 13, 2013 at 10:56pm

ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးနယ္ပယ္မွ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္း


အနည္းဆံုး ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ားမွာစၿပီး ဖြံၿဖိဳးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ နယ္ပယ္တြင္ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ၄င္း၏ ဇာတ္ေကာင္မ်ားမွာ က်ယ္ျပန္႕စြာ အေရးပါလာပါသည္။ ဤအေ႐ြ႕မွာ ဆႏၵအေလ်ာက္ထူေထာင္ေဆာင္႐ြက္ ၾကသည့္ ေအဂ်င္စီမ်ား၊ အန္ဂ်ီအိုမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးနယ္ပယ္တြင္ အလံုးအရင္းျဖင့္ပါ၀င္လာၾကျခင္းႏွင့္အတူ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းမွာလည္း အဓိကအားျဖင့္ ၁၉၈၀ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း လႊမ္းမိုးလာခဲ့ေသာ နီယိုလစ္ဘရယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေမာ္ဒယ္  ၾကာင့္ဟုဆိုႏိုင္စရာရွိပါသည္။ ဤနီယိုလစ္ဘရယ္ေမာ္ဒယ္က ႏိုင္ငံေတာ္အေပၚသံသယႀကီးသည့္ သေဘာထားမ်ဳိး ထားရွိတတ္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုပါ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳေစလိုသည့္ အျမင္မ်ဳိးရွိပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ထိုကာလမ်ားအထိ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တာ၀န္တစ္ရပ္သဖြယ္ရွိေနခဲ့ေသာ လူမႈေရး က႑ကို အန္ဂ်ီအိုမ်ား၏ ၀န္ေဆာင္မႈ အသစ္မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ တြန္းအားေပးမႈ ျပဳခဲ့ပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားစြာျပည့္ႏွက္ေနသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခန္းက႑ကိုေလွ်ာ့ခ်ရင္း အန္ဂ်ီအိုမ်ားသည္ ႀကီးမားသည့္ အလုပ္တာ၀န္မ်ားကို တိုးျမွင့္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ၾကသည္။

ဤေရစီးေၾကာင္းမွာ ၁၉၉၀ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ျပဳလုပ္ေသာ ကုလသမဂၢ ကြန္ဖရင့္မ်ားေၾကာင့္ ပိုမိုအားေကာင္းလာခဲ့ၿပီး ဤကြန္ဖရင့္မ်ားက အန္ဂ်ီအိုအသစ္မ်ား ထူေထာင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ရွိေနသည့္ အန္ဂ်ီအိုမ်ား၏ ဂြင္ ကို ထပ္ခ်ဲ႕ႏိုင္ရန္ မ်ားစြာေသာ မက္လံုးမ်ားကို ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ည့ံဖ်င္းစြာသာ ေဆာင္ရြက္စီမံႏိုင္သည့္ အခါမ်ဳိးတြင္ အန္ဂ်ီအိုမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေထာက္အကူအား အျခားတစ္ဖက္မွ အေကာင္အထည္ေဖၚႏိုင္သူမ်ား (alternative implementers)အျဖစ္ ယူဆလာၾကသည္။ ဤသို႔ အန္ဂ်ီအိုမ်ားအေပၚ ပိုမိုတိမ္းညႊတ္လာၾကသည္မွာ ၄င္းတို႔၏ ႏိုင္ငံေရးအရ လြတ္လပ္သည့္ ရပ္တည္မႈပံုစံႏွင့္ ျပဳလြယ္ေျပာင္းလြယ္ျခင္း၊ အက်ဳိးခံစားေစလိုသူမ်ားထံသို႔ (အစိုးရ ဗ်ဳ႐ိုကေရစီယႏၱရားထက္စာလွ်င္) ထိထိေရာက္ေရာက္ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ဖြံၿဖိဳးေရးအေထာက္အကူအတြက္ ပံ့ပိုးေငြမ်ားသည္လည္း အန္ဂ်ီအိုမ်ားမွတဆင့္ ပိုမိုျဖတ္သန္း စီးဆင္းလာခဲ့ပါေတာ့သည္။ ဥပမာ- ၁၉၈၅/၈၆ ခုႏွစ္တြင္ အိုအီးစီဒီႏိုင္ငံမ်ား၏ အန္ဂ်ီအိုမ်ားသို႔ ဖြံၿဖိဳးေရးအကူအညီ ေထာက္ပံ့ေငြမွာ ေဒၚလာ ၃.၁ ဘီလီယံသာရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၀၁ခုႏွစ္တြင္ ၇.၂ ဘီလီယံအထိ ျမွင့္တက္လာခဲ့သည္။ အျခားရင္းျမစ္မ်ားတြင္ ထိုထက္ပိုေသာ ကိန္ဂဏန္းမ်ားကိုပင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဤသို႔ အန္ဂ်ီအိုမ်ားမွတဆင့္ ပံ့ပိုးေငြမ်ား ပို၍စီးဆင္းလာျခင္းမွာ တတိယက႑အား ပိုမိုအားေကာင္းလာေစ႐ံုမွ်မက ပိုမိုထိေရာက္စြာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္သည့္ ေအာ္တာေနးတစ္ တစ္ခုအျဖစ္ပါ ယူဆလာၾကသည္။ အန္ဂ်ီအိုမ်ားသည္ အရပ္ဘက္လူ႕ဖြဲ႕အစည္း၏ ဇာတ္ေကာင္မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ဤကဲ့သို႔ အကူအညီေပးပို႔မႈ ယႏၱရား အေ႐ြ႕မွာ အေျခခံအားျဖင့္ သန္စြမ္းသည့္ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု တည္ေထာင္ႏိုင္ေစရန္ ရည္႐ြယ္သည္ေတာ့မဟုတ္လွပါ။ ဤသို႔ ဦးတည္ခ်က္မ်ားမည္သို႔ပင္ ကြဲျပားေနသည့္တိုင္ တတိယက႑အား အားေပးေထာက္ပံ့ျပဳျခင္းအား အလိုအေလ်ာက္ပင္ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအား အားေပးေထာက္ပံ့ျခင္းအျဖစ္ ညီမွ်ျခင္းခ်လာခဲ့ၾကေတာ့ေလသည္။

အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းသည္ ေကာင္းမြန္သည့္အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေျပာင္းလဲေရးအတြက္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္ ဟူေသာ အယူအဆမွာ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ား အေစာပိုင္းတြင္ ပိုမို အရွိန္ရလာခဲ့သည္။ စစ္ေအးတိုက္ပြဲ ၿပီးဆံုးသြားသည့္အခါ ေကာင္းမြန္သည့္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ လူ႕အခြင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္နာျခင္း ႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ စသည္တို႔ကို႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အေရးႀကီးေသာ ဦးတည္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ ထည့္သြင္းလာခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ အားေကာင္းသန္စြမ္းသည့္ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအား ဒီမိုကေရစီထူေထာင္ေရး၏ အေျခခံတစ္ခုအျဖစ္ ယူဆလာခဲ့ၿပီး၊ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ကိုလည္း ဒီမိုကေရစီျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ အားထုတ္မႈမ်ား အျဖစ္ ႐ႈျမင္လာၾကသည္။ ႏိုင္ငံတကာအလွဴရွင္ မ်ား အားလံုးလိုလိုက အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအား ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လႊမ္းမိုးႏိုင္ရန္အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ အေၾကာင္းရင္းခံတစ္ရပ္အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ဒီမိုကရက္တစ္ႏိုင္ငံတစ္ခုအတြက္ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ တာ၀န္ယူႏိုင္မႈမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္သည့္ ၄င္း၏ ေ႐ြ႕လ်ားတြန္းကန္ေပးႏိုင္ေသာ အခန္းက႑အားလည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႕ေရးရာမူ၀ါဒဆိုင္ရာ ဒီဘိတ္မ်ား ပြင့္လင္းစြာျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အားေပးအားေျမွာက္ျပဳႏိုင္သည့္ ၄င္း၏ အခန္းက႑အားလည္းေကာင္း အထူးတလည္ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပလာၾကပါသည္။

လက္ေတြ႕တြင္ အလွဴ႐ွင္မ်ားသည္ တတိယက႑ႏွင့္အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္း သေဘာတရားတို႔အားေပါင္းစပ္၍  ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း(service delivery) ႏွင့္ တိုက္တြန္းေစ့ေဆာ္မႈျပဳျခင္း (advocacy) တို႔ကို ေပါင္းစပ္ က်င့္သံုးလာခဲ့ၾကသည္။ ကမၻာဘဏ္က တိုက္တြန္းေစ့ေဆာ္မႈျပဳျခင္း(advocacy) ၊ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းသိမ္းျခင္း (monitoring) ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း (direct service delivery) တို႕ကို အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ အဓိကလုပ္ေဆာင္မႈ ၃ မ်ဳိးအျဖစ္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အျခားအလွဴရွင္မ်ားကမူ လုပ္ေဆာင္မႈပံုစံႏွစ္မ်ဳိး (တိုက္တြန္းေစ့ေဆာ္မႈျပဳျခင္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း) မွာအျပန္အလွန္ဆက္စပ္မႈ ရွိေနေၾကာင္းကို ရပ္ခံတင္ျပသည္ ။ ဥပမာ - ရပ္ရြာအေျချပဳ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား(community based organizations)အေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ ထိေရာက္စြာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းမွရရွိထားခဲ့သည့္ လူထုလက္ခံမႈ အေပၚတြင္ အေျချပဳ၍ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအတြက္ ့ တိုက္တြန္းေစ့ေဆာ္မႈမ်ားကို က်ယ္ျပန္ေအာင္ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္ဟုဆိုသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ နယ္ပယ္တြင္ အန္ဂ်ီအိုမ်ားပါ၀င္လာျခင္းႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း အန္ဂ်ီအိုမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈ ျပဳျခင္းတို႕အေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိတန္သေလာက္ရွိလာပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား အန္ဂ်ီအိုမ်ား၌ စုၿပံဳေနသည့္တိုင္ ၄င္းတို႔မွာ အစိုးရမ်ားထက္ ပိုမိုလြတ္လပ္သည့္ အေနအထားရွိေနေသာေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ရပ္ရြာအသိုက္အ၀န္းမ်ားအေပၚ မျဖစ္မေနတာ၀န္ခံမႈ အပိုင္း၌ အားနည္းေနႏိုင္သည္ဟုဆိုသည္။ အဓိကက်သည့္ ေ၀ဖန္မႈတစ္ရပ္မွာ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအား အားေပးေထာက္ခံမႈျပဳျခင္း ဆိုသည္ကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ပါ၀င္ကိုယ္စားျပဳမႈမ်ားရွိေနသည္ အျခားဇာတ္ေကာင္မ်ားထက္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းရွိ အန္ဂ်ီအိုမ်ားအေပၚတြင္သာ ဗဟိုျပဳ၍စဥ္းစားေနၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ဥပမာဆိုရလွ်င္ အလုပ္သမားသမဂၢကဲ့သုိ႔ အရြယ္အစားႀကီးမား သည့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ အသင္း၀င္ျဖစ္ရန္ ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားစြာအေပၚ အေျခခံထားသည့္ လတ္တေလာေပၚေပါက္ေသာ အန္ဂ်ီအိုမ်ားထက္ မ်ားစြာပိုမို၍ လူထုပါ၀င္မႈကို အာမခံႏိုင္သည္ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႕အျပင္ အန္ဂ်ီအိုမ်ား၏ ဒီမိုကေရစီ တည္ေဆာက္ေရးအေပၚတြင္ ပါ၀င္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ ကိုလည္း ေမးခြန္းထုတ္လာၾကပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အခ်ဳိ႕ေသာ အန္ဂ်ီအိုမ်ားအေနျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ၊ သိုမဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းအရ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ေႏွာင္ႀကိဳးမကင္းႏိုင္သည့္အတြက္ အစိုးရအား အတိုက္အခံအေနအထားမွ ရပ္တည္ေျပာဆိုႏိုင္ရန္မွာ ခက္ခဲေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ ပညာရွင္မ်ားက ႏိုင္ငံတကာအန္ဂ်ီအိုမ်ားသည္ ၄င္းတို႕ေျပာသေလာက္ အလွဴရွင္အစိုးရမ်ားထံမွ ေႏွာင္ႀကိဳး လြတ္ကင္းမႈမရွိဟု ေစာေၾကာေ၀ဖန္ၾကသည္။ အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ျပင္ပသို႔တင္ပို႕ လုပ္ကိုင္ေစရာတြင္၊ အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အကူအညီမ်ားမွာ ေဒြးေရာယွက္တင္ျဖစ္လာၿပီး အန္ဂ်ီအိုမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ႏိုင္မႈမွာလည္း သံသယရွိစရာ ျဖစ္လာပါသည္။

ထို႔ျပင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကဲ့သို႔ပင္ တာ၀န္မ်ားကို ခြဲေ၀ကာ လုပ္ကိုင္လာၾကသည့္ အန္ဂ်ီအိုမ်ားအေပၚတြင္ လူထု၏ တရားနည္းလမ္းက်စြာ လက္ခံမႈ (legitimacy) အတိုင္းအတာမွာလည္း ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာပါသည္။ ဆိုရလွ်င္ ေထာက္ပံ့မႈအမ်ားစု လိုလိုမွာ ကမၻာ့ေျမာက္ျခမ္းရွိ အလွဴရွင္အစိုးရမ်ားမွ ကမၻာ့ေျမာက္ျခမ္းရွိ အန္ဂ်ီအိုမ်ားထံ အရင္စီးဆင္းၿပီး၊ ၄င္းတို႔မွတဆင့္ ေတာင္ကမၻာျခမ္းရွိ အန္ဂ်ီအိုမ်ားထံသို႕ ျပန္လည္ ေ၀ျခမ္းေပးေလ့ ရွိပါသည္။ ဤအေျခအေနမ်ဳိး၌ ေတာင္ကမၻာရွိအန္ဂ်ီအိုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာလူထုထက္စာလ်င္ ေျမာက္ကမၻာျခမ္းမွ ၄င္းတို႔၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအေပၚတြင္သာ ပို၍သစၥာခံေနတတ္ေၾကာင္းကိုေတြ႕ရေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ အန္ဂ်ီအိုအမ်ားစုအား စီပြားေရးဆိုင္ရာ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားအတြက္ ရပ္တည္ေနသည့္ လုပ္ငန္းငယ္မ်ား၊ အတိုင္ပင္ခံမ်ား သဖြယ္ ယူဆလာၾကပါသည္။ ေတာင္ကမၻာျခမ္းမွာ အန္ဂ်ီအိုမ်ားဆိုလွ်င္ အျမတ္အစြန္းအတြက္မဟုတ္ေသာ္လည္း ျပင္ပမွ စီမံျခယ္လွယ္ေနသူမ်ား၏ ေငြေၾကးျဖည့္တင္းေပးထားသည့္ စီးပြားေရးအတိုင္ပင္ခံ လုပ္ငန္းမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္လာပါသည္။

အခ်ဳိ႕သူမ်ားက ဤကဲ့သို႔ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအား စီးပြားေရးဇာတ္သြင္းျခင္း (commercialization of the civil society) အေပၚစိုးရိမ္မႈပူပန္မ်ားရွိလာၾကသည္။ ဤသို႔ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမရသည့္ အျခားေသာ ပိုမိုစစ္မွန္၍ လူထုလက္ခံမႈျမင့္မားသည့္ ေဒသတြင္းဇာတ္ေကာင္မ်ား၏ ႏိႈးၾကားတက္ၾကြမႈႏွင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈတို႔ကို ယုတ္ေလ်ာ့သြားေစႏိုင္သည္ ဟုဆိုသည္။ ဤကဲ့သို႔ လူထုခ်ိတ္ဆက္မႈ (civic engagement) မွာ စီးပြားေရးဆန္ဆန္အန္ဂ်ီအိုမ်ား၏ ျခယ္လွယ္လႊမ္းမိုးမႈ အႏၱရာယ္ျဖင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရပါက၊ ေရ႐ွည္တြင္ အားေကာင္းသန္စြမ္းသည့္ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေပၚလာေရးကို မ်ားစြာ ထိခိုက္သြားႏိုင္ေပသည္။

(ဆက္ရန္)

Thania Paffenholz ႏွင့္ Christoph Spurk တို႕၏ Civil Society, Civic Engagement and Peace Building စာတမ္းမွ ေကာက္ႏႈတ္ ျပန္ဆိုသည္


--
Posted By Blogger to လူဗိုလ္ဟူသည္ ... at 3/14/2013 10:41:00 PM

--
ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔မွ ေန႔စဥ္ Mail မ်ားရယူလိုပါက http://groups.google.com/group/mrsorcerer/subscribe?hl=en
Member မ်ား မိမိတို.သိထားသည္မ်ားကို မွ်ေ၀လိုပါက mrsorcerer@googlegroups.com သို႔စာပို႔ႏိုင္ပါသည္။
ေမွာ္ဆရာအဖြဲ ့မွ ႏႈတ္ထြက္လိုလွ်င္ mrsorcerer+unsubscribe@googlegroups.com ကိုႏွိပ္ျပီး စာပို႔ေပးပါရန္။
စာလက္ခံလိုသည့္ပံုစံ ျပင္လိုလွ်င္ http://groups.google.com/group/mrsorcerer?hl=en
အဖြဲ ့၏ စည္းကမ္းမ်ားကို သိလိုလွ်င္ http://groups.google.com/group/mrsorcerer/browse_thread/thread/af2f4a1d44d4d909?hl=en တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္ ။
 
Facebook (FB) ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔သို႔ Mail ပို႔လိုလွ်င္ mrsorcerer2@groups.facebook.com
FB ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔သို့ ၀င္ရန္ http://www.facebook.com/home.php?sk=group_173571176006981&ap=1
Facebook Page ႏွင့္ဆက္သြယ္လိုလွ်င္ www.facebook.com/mrsorcerergroup
 
ေမွာ္ဆရာ အဖြဲ ့ႏွင့္ပက္သက္၍ ေ၀ဖန္အၾကံျပဳလိုပါက >>>
ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ( mrsorcerer9@gmail.com, mrsorcerer27@gmail.com ) ထံသို.
ေပးပို.ႏိုင္ပါသည္ ။
 
ခင္မင္စြာျဖင့္
ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ေမွာ္ဆရာ အဖြဲ ့ ( Ѧя Ƨσяcɛяɛя )" group.
Visit this group at http://groups.google.com/group/mrsorcerer?hl=en.