[mrsorcerer:37637] Fwd: [လူဗိုလ္ဟူသည္ ...] “ငွက္ၾကည့္သမား၊ လက္ပံေတာင္းႏွင့္ ရပ္ရြာအေျချ႔ပဳ ဖြံ ့ျဖိဳးမွဳ”---------- Forwarded message ----------
From: Blogger <no-reply@blogger.com>
Date: 2013/3/20
Subject: [လူဗိုလ္ဟူသည္ ...] "ငွက္ၾကည့္သမား၊ လက္ပံေတာင္းႏွင့္ ရပ္ရြာအေျချ႔ပဳ ဖြံ ့ျဖိဳးမွဳ"
To: lubo601@gmail.com


- တီဗြီ ၅ မွ အေမရိကန္ငွက္ၾကည့္သမားတို ့၏ ဇတ္လမ္းကိုၾကည့္လိုက္ရ၏။ စံခ်ိန္ခ်ိဳးႏိုင္သည့္ ငွက္ၾကည့္သမားျဖစ္ႏိုင္ရန္ မည္မွ်ေပးဆပ္ရသည္ကို ေဖၚျပလိုရင္းႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိမ္းသိမ္းေရး ပညာေပးဇတ္လမ္းကို လွလွပပ ရင္ထဲေရာက္ေအာင္ ေဖၚထုတ္သြားျခင္းျဖစ္သည္ဟု နားလည္လိုက္မိ၏။ အမ်ားသူငွာတို ့အတြက္ ဘာမွ်မဟုတ္သည့္ ငွက္မ်ိဳးစိတ္တို ့ေနာက္သို ့အသဲ အသန္လိုက္၍ မွတ္တမ္းတင္ၾကေသာ အႏွီအေမရိကန္တို ့၏ ဇြဲ၊ တန္ဖိုးထားမွဳႏွင့္ လူသားဂုဏ္သိကၡာ တို ့မွာ ၾသခ်ေလာက္စရာျဖစ္၏။

- သို ့ရာတြင္ ဆင္းရဲလွသည့္ တိုင္းျပည္တစ္ခုမွ ဆင္းရဲသားတို ့အဖို ့၎အေမရိကန္ငွက္ၾကည့္သမား တို ့ကဲ့သို ့အခ်ိန္၊ေငြႏွင့္ ပစၥည္းပစၥယမ်ားမည္မွ်အသုံးျပဳႏိုင္မည္နည္းဟုလည္း ဆက္ေတြး မိေတာ့၏။ ေသခ်ာသည္မွာေတာ့ အႏွီအေမရိကန္တို ့အဖို ့ ေန ့စဥ္ထမင္းတလုပ္အတြက္ ပူပန္ေနရေသာ ဒုကၡလုံး၀မရွိ။ ျမန္မာလယ္သမားတစ္ေယာက္အဖို ့ကား ထင္းခုတ္မွ ထမင္းတစ္လုပ္စားရေသာ ဘ၀အတြင္းက်ေရာက္ေန၏။ ေတာၾကက္တစ္ေကာင္သည္ အႏွီအေမရိကန္တို ့အတြက္ ရတနာတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာဆင္းရဲသားတစ္ေယာက္အဖို ့ထမင္းတစ္အိုးပင္။

- အမွန္တကယ္ေတာ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဟူသည္ ဇိမ္ခံကုန္စည္(luxury good)ျဖစ္၏။ ခ်မ္းသာေသာႏိုင္ငံတို ့အဖို ့ေန ့တဓူ၀ စားေရးေသာက္ေရးကိစၥမပူရေပရာ ပိုလွ်ံေနေသာ ေငြေၾကးမ်ားကို ပတ္၀န္းက်င္ထိမ္းသိမ္းေရးအတြက္သုံးႏိုင္၏။ လုိအပ္ေနေသာ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားကိုလည္း ျပည္တြင္းမွ ထုတ္စရာမလို၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို ့ေသာဆင္းရဲေသာ ကုန္ၾကမ္းေရာင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ျမွဳပ္ႏွံထားေသာ မိမိတို ့၏ FDI မ်ားမွတဆင့္ တင္သြင္းလိုက္ရုံသာ။ တဖက္တြင္လည္း ကမၻာေပၚတြင္ ဖန္လုံအိမ္ဓါတ္ေငြ ့အမ်ားဆုံးထုတ္လုပ္ေသာႏိုင္ငံတို ့မွာလည္း ဤခ်မ္းသာသည့္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္လို ့ေနျပန္၏။ တနည္းအားျဖင့္ အေမရိကားအပါအ၀င္ ပထမကမၻာမွႏိုင္ငံမ်ား လွပသာယာဖို ့ရန္အတြက္ ဒုတိယႏွင့္တတိယ ကမၻာမွ အရင္းအျမစ္မ်ားျဖင့္ ေပးဆပ္ေနရၾကျခင္းဟုနားလည္ႏိုင္၏။ ထို ့ေၾကာင့္ပင္ Neo-colonial theory ႏွင့္ မဟာသီယာကဲ့သို ့ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ခ်မ္းသာေသာႏိုင္ငံမ်ားအား သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေ၀ဖန္ျခင္းျဖစ္၏။

- ဤေနရာႏွိဳက္သတိျပဳစရာမွာ ၎ႏိုင္ငံမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒ စီမံခန္ ့ခြဲမွဳ ပင္ျဖစ္၏။ ၎တို ့၏အုပ္စိုးမွဳေကာင္း ( good governance) ေအာက္ရွိ စီးပြားေရးစီမံခန္ ့ခြဲမွဳမွာ အတိုင္းထက္အလြန္ေကာင္းမြန္ၾကရာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာကိစၥတြင္ ေစ်းကြက္သည္အားေကာင္းေမာင္းသန္အလုပ္လုပ္ႏိုင္ျပန္၏။ တနည္းအားျဖင့္ ညစ္ညမ္းပစၥည္းမ်ားမ်ားထုတ္လုပ္ေလ အခြန္ (green tax) မ်ားမ်ားေပးေဆာင္ရေလျဖစ္ရာ ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒမ်ား (regulations) သည္ polluter pay principle ေခၚသည့္ ညစ္ညမ္းေစသူေပးေစဆိုသည့္ စည္းမ်ဥ္းကို ထိေရာက္စြာအေကာင္အထည္ေဖၚႏိုင္ေတာ့၏။ ရလဒ္အေနျဖင့္ မည္သူမွ် စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ ညစ္ညမး္ပစၥည္းမစြန္ ့ထုတ္ရဲေတာ့။ ဥပဒအရေရာ၊ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္အရေရာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ကန္ ့သတ္လုိက္ျခင္း(Self control) ျဖစ္ေတာ့၏။

- အျခားတဖက္တြင္လည္း ၎ ခ်မ္းသာေသာႏိုင္ငံမ်ားရွိ ရပ္ရြာ လူထု (COMMUNITY)မွာလည္း ပတ္၀န္းက်င္ထိမ္းသိမ္းေရးအသိတရားျမင့္မားၾက၏။ ၎တို ့ႏိုင္ငံတြင္ ဓါတုပစၥည္းမ်ားစြန္ ့ထုတ္ေသာ စက္မွဳလုပ္ငန္းမ်ားမဆိုထားႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားထဲသို ့ေရဆိုးထုတ္ပိုက္လုံးတစ္ခုခ်ထားသည္ကိုပင္လွ်င္ ရပ္ရြာလူထုမွ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ကန္ ့ကြက္ၾက၏။ ဖြံ ့ျဖိဳးျပီးျဖစ္၍ စက္မွဳလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္ျပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံစရာမလိုေတာ့သည့္အျပင္ စက္မွဳလုပ္ငန္းမ်ားေလ်ာ့ခ်ျခင္း (de-industrialization) ႏွင့္ လိုအပ္ေသာထုတ္ကုန္မ်ားအားလည္း လုပ္အားခသက္သာသည့္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳလုပ္ငန္းမ်ား (outsourcing)မွ ရယူလာႏိုင္ေတာ့၏ ။ အာဏာပိုင္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတို ့အေနျဖင့္လည္း ရပ္ရြာလူထု၏ (community) ဆႏၵကို မေထမဲ့ျမင္ျပဳ၍လုပ္လာပါက ေခါင္းႏွင့္ ဆင္းဖို ့သာျပင္ဆိုသည့္ အေနအထားျဖစ္၏။ ဥပေဒအရေရာ၊ ႏိုင္ငံေရးအရေရာ ရပ္ရြာလူထု၏ သေဘာထားသာ အဆုံးအျဖတ္ျဖစ္၏။ တနည္းအားျဖင့္ ရပ္ရြာလူထုကို မည္သူမွ်ေက်ာ္လြန္၍ မရ။ ရပ္ရြာကိုဗဟိုျပဳ ၾကရ၏။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီအႏွစ္သာရျဖစ္သည့္ by the people, for the people, with the people ကို ေအာက္ေျခလူထု အမွန္တကယ္ ခံစားသုံးေဆာင္ခြင့္ရျခင္းပင္ျဖစ္ေတာ့၏။ ဤသည္ပင္ ေအာက္မွအထက္သို ့ (bottom-up)ဆိုသည့္ ျပည္သူ ့အသံကိုေလးစားစြာ နားေထာင္သည့္ စံနစ္တစ္ခုကို သက္ဆိုင္သူ (stakeholders) အသီးသီးမွေအာင္ျမင္စြာ တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္၏။

- သို ့ဆိုလွ်င္ အထက္ပါအေျခအေနမ်ားအလ်င္းမရွိေသာ ျမန္မာတို ့၏ လက္ပံေတာင္း ကိစၥကားအသို ့နည္း။ ေျဖေလ်ာ့မွဳကာလ (liberalization) အဆင့္သာရွိေသးသည့္ျမန္မာတို ့အဖို ့ဒီမိုကေရစီဟူသည္ ခ်ိဳသလား ခ်ဥ္သလား ခ်ိဳၾကီးနဲ ့လား ေမးသည့္အဆင့္သာရွိေသး၏။ (Good Governance ) အုပ္စုိးမွဳေကာင္းဟူသည္ စလုံးေရစ ေၾကြးေၾကာ္သံအဆင့္သာရွိေသး၏။ စစ္အစိုးရအေမြစားအေမြခံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒ (International Political Economy) အခင္းအက်င္းတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အုပ္စိုးမွဳ (Environmental Governance) ဟူသည္ မၾကား၀ံ့မနာသာကိစၥမွ်။ အာဏာရွင္အစိုးရအဆက္ဆက္ေအာက္ ေနသားတက်ရွိခဲ့ေသာ အက်င့္ေဟာင္းတို ့လည္းမေဖ်ာက္ႏိုင္။ ဆန္ ့က်င္ဖက္အသံထြက္သူကို တံဆိပ္တစ္ခုခုေကာက္တပ္လုိက္သည့္ အစြဲမွာလည္း ျမန္မာ့သဘာ၀စိတ္လိုျဖစ္ေနျပန္၏။ ကာလမ သုတၱန္ကိုေဟာၾကားသည့္ ဗုဒၶဘာသာကို ကိုးကြယ္ၾကသည္ဆိုေသာ္လည္း ပုဂၢိဳလ္ေရးကိုးကြယ္သည့္အစဥ္အလာမွာသမိုင္းစကတည္းကဆိုရမလိုျဖစ္ေန၏။ ယစ္ထုပ္၊ၾကာကူလီပင္ျဖစ္ေစဦးေတာ့ သူရဲေကာင္းၾကီးလို ကိုးကြယ္ၾကသည့္ ဓေလ့စရိုက္ကို ၃၇ မင္းနတ္မ်ားအေၾကာင္းေလ့လာရုံႏွင့္သိႏိုင္၏။ အားနဲသူ (Marginalized groups) ကိုဖိႏွိပ္၍ တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္လိုသည့္ လမ္းေၾကာင္းကိုလည္း လက္ပံေတာင္းကိစၥတြင္ထင္ရွားစြာျမင္လာေနရ၏။ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေႏြဦးသည္ကား မဆလ၊န၀တ ေခတ္၏ ဗီဇမ်ားကိုလွစ္ဟျပေနသကဲ့သို ့ရွိေတာ့၏။

- အမွန္တကယ္ေတာ့ အစီရင္ခံစာ မထုတ္ျပန္မွီကပင္ ရပ္ရြာမွ ဤသို ့တုံ ့ျပန္မည္ကို ေဒၚစုကိုယ္တိုင္သိျပီးျဖစ္မည္မွာအေသအခ်ာပင္။ ၎အေနႏွင့္လညး္ ဓါးခုတ္ရာလက္၀င္လွ်ိဳဆိုေစဦးေတာ့ လုပ္ရမည့္အလုပ္ကို လုပ္ျခင္းပင္ျဖစ္မည္။ ေခါင္းေဆာင္မျဖစ္ေစဦးေတာ့ ေခါင္းေရွာင္မဟုတ္ေၾကာင္းျပျခင္းပင္ျဖစ္၏။ ၎ထုတ္ေပးေသာအေျဖကား မည္မွ်မွန္မည္မမွန္မည္ကို အခ်ိန္ကအေျဖေပးသြားမည္သာျဖစ္၏။ သို ့ရာတြင္ ၎၏ျမင္းထိန္းငတာတို ့၏ အသံကား ဤအေရးတြင္က်ယ္ေလာင္စြာၾကားလာေနရ၏။ ကြန္ျမဴနစ္တို ့ဆိုေလ့ရွိသည့္ ဘူဇြာစီတ္ဓါတ္ကို အႏွီ ငတာမ်ားတြင္ထင္ရွားစြာျမင္ႏိုင္၍ ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္မွဳအတြက္ ၾကီးမားေသာအတားအဆီးမ်ားလည္းျဖစ္လို ့လာေန၏။

- ရပ္ရြာလူထုသည္ ပညာတတ္ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္မည္။ သို ့ရာတြင္ ကိုယ့္ေရကိုယ့္ေျမကိုခ်စ္ႏိုင္သည္။ သည့္အတြက္ အေမွ်ာ္အျမင္မရွိအျမင္မက်ယ္ စာမတတ္ေပမတတ္ စသည့္ ႏိွမ္ခ်သည့္အျမင္၊အေျပာအဆိုမ်ားကား အႏွီဓနရွင္ေပါက္စ တို ့၏ အကာျပဲ ့ျပဲ ့ အႏွစ္မဲ့မဲ့သရုပ္ပင္။ ခက္ေနသည္မွာ ဤဒီမုိေပါက္ပန္းတို ့မွ စြမ္းအားျမွင့္တင္ျခင္း (EMPOWERMENT) ဟူသည္ကို နားမလည္ပဲ ဖြံ ့ျဖိဳးမွဳစကားကို လွိဳင္လွိဳင္သုံးလာျခင္းျဖစ္၏။ တက္ၾကြလွဳပ္ရွားသူ မိန္းကေလး၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးကိစၥမ်ားကို အမနာပ ေျပာထြက္ၾကသည္မွာလည္း အႏွီ ပရိုေဒၚစု ေပါက္ပန္းမ်ားပင္ျဖစ္ေနျပန္၏။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းပင္ျဖစ္ေစဦးေတာ့ ရပ္ရြာ၏ အသံကိုေလးစားစြာနားေထာင္တတ္သည့္ နားရွိမွ ျပည္သူ ကို ျမွင့္တင္ေပးမွဳ PEOPLE EMPOWERMENT ျဖစ္၏။ အသံထြက္ခြင့္မရသူတို ့၏ အသံကိုထြက္ခြင့္ေပး (VOICE OF THE VOICELESS) မွ အမွန္တကယ္ ရပ္ရြာအေျချပဳဖြံ ့ျဖိဳးမွဳျဖစ္၏ (COMMUNITY BASED DEVELOPMENT)။ သို ့မဟုတ္လွ်င္ကား အာဏာရွင္အစိုးရအဆက္ဆက္တို ့၏လက္ေအာက္ကကဲ့သို ့ပင္ အာဏာဆက္ဆံေရးတြင္ (POWER RELATION) နင္းျပားတို ့(MARGINALIZED PEOPLE) တို ့မွာေနရာရစရာမရွိ။ ၎တို ့၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ (CAPABILITIES) ကို ထိ္မ္းခ်ဳပ္ခံလိုက္ရသျဖင့္ ဖြ ့ံျဖိဳးမွဳမရႏိုင္ (DEVELOPMENT AS FREEDOM).

- ေအာက္ေျခပိုင္းနင္းျပားတို ့အတြက္ကား ကိုယ့္ေရေျမကိုခ်စ္ယုံနဲ ့ပင္ တုိင္းျပည္အတြက္လုံေလာက္၏။ "ဖြံ ့့ျဖိဳးတိုးတက္မွဳ"၊ " FDI" ၊ "လူ ့အခြင့္အေရး" ၊ "သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိမ္းသိမ္းေရး" ၊ " အစီရင္ခံစာ" အစရွိသည့္ ၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္စကားလုံးမ်ားမလိုအပ္။ လူ ့အဖြဲ ့အစည္း၏ ပိရမစ္တြင္ အထက္ပိုင္းေနရာရသူတို ့မွ အႏွီ နင္းျပားတို ့အား တိုင္းျပည္အက်ိဳးအတြက္ စြန္ ့လႊတ္ၾက အနစ္နာခံၾကဟု ဆိုေနၾကျခင္းမွာ "တပည့္မရွား၊တျပားမရွိ၊ပီတိကိုစား၊အားရွိ" ၾကဟုဆိုသည့္ မဆလေခတ္ ဦးေႏွာက္ေဆးျခင္း (brainwash)တမ်ိဳးသာျဖစ္၏။ ရပ္ရြာအေျချပဳ ဖြံ ့ျဖိဳးေရးႏွင့္လားလားမွ်မဆိုင္။ ၾကီးမားသည့္ဆန္ ့က်င္ဘက္အတားအဆီးၾကီးပင္ျဖစ္၏။ ကို္ယ္လုိခ်င္သည္ ျဖစ္ခ်င္သည္ကိုပဲတြင္တြင္ေျပာ၍ ရပ္ရြာ၏ အျမင္၊တန္ဖိုး၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ခံစားမွဳကို ရင္ဘတ္နွင့္နားမလည္္ေသာသူတို ့မွ ဖြံ ့ျဖိဳးေရးစကားကို တခမ္းတနားေျပာေနျခင္းမွာ ရပ္ရြာလူထုအတြက္ မိေက်ာင္းမ်က္ရည္က်သည္ကိုျမင္ရသကဲ့သို ့ျဖစ္ေနမည္မွာ အမွန္ပင္။ အထက္မွအေအာက္သို ့သာစီးဆင္းသည့္ မဆလ၊ န၀တ တို ့၏ "ခ်ျပ" ေပၚလစီမ်ားႏွင့္ထူးမျခားနားလွ။

- ေတာင္သူလယ္လုပ္ကိုပင္ ခပ္တိမ္တိမ္အျမင္ႏွင့္ၾကည့္၍ အက်ိဳးအျမတ္မမ်ားသည့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမွဳျဖစ္သျဖင့္ လယ္ယာေျမဟူသည္တြယ္ကပ္မေနသင့္ေသာ အရာျဖစ္သည္ဟု ခပ္ေပါ့ေပါ့ အေပၚယံလွ်ပ္၍လည္း ဆိုၾကျပန္၏။ လယ္ယာေျမဆုံးရွဳံးသူတို ့၏ ရင္တြင္းခံစားခ်က္ႏွင့္တန္ဖိုးထားမွဳကိုအလ်င္းနားမလည္ေသာ.. ရပ္ရြာအေျချပဳဖြံ ့့ျဖိဳးမွဳကို နကန္းတလုံးမွ်မသိေသာ… ေအာက္ေျခလြတ္္အဆံေခ်ာင္အျမင္မ်ား၊အသံမ်ားပင္။ ဤသို ့ေသာ သေဘာထားအယူအဆမ်ားႏွင့္ဖြံ ့ျဖိဳးမွဳလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖၚခဲ့ေသာ ကမၻာ့ဘဏ္ အစရွိသည့္ ႏိုင္ငံတကာအေထာက္အပံ့ေပးေရးအဖြဲ ့အစည္းမ်ား၏ မူ၀ါဒ မ်ားေၾကာင့္ အဆိုပါ နုင္းျပားတို ့၏ ဘ၀မ်ား ေၾကကြဲဖြယ္ရာျဖစ္ရပ္မ်ားအျဖစ္သို ့ေျပာင္းသြားခဲ့ၾကရသည္ကို ဖြံ ့ျဖိဳးေရးသီအိုရီသမိုင္းေၾကာင္းကိုေလ့လာၾကည့္လွ်င္ပင္သိႏိုင္၏။ အဆုံးတေန ့ႏွိဳက္ ငါသိငါတတ္ ေအာက္ေျခလြတ္ ဘူဇြာ စိတ္ဓါတ္ပိုင္ကယ္တင္ရွင္မ်ားသည္ နင္းျပားတို ့ ဆင္းရဲတြင္းသံသရာလည္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းတရားတစ္ခုျဖစ္ေနသည္ကိုေတြ ့လာျပီးလွ်င္ ဆင္းရဲသားမ်ားထံမွ သင္ယူၾက (LEARN FROM THE POOR) ဆိုသည့္သေဘာထားသည္သာ ဖြံ ့့ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လမ္းညြန္တစ္ခုျဖစ္ေနသည္ကိုေတြ ့ရမည္ျဖစ္၏။

- အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။ ဖြံ ့ျဖိဳးမွဳဟူသည္ ေငြေၾကးကိစၥမွ်ေလာက္သာမဟုတ္၊ လူတို ့၏တန္ဖိုးထားမွဳ၊ အစဥ္အလာ စသည့္ ယဥ္ေက်းမွဳ အေၾကာင္းတရားမ်ားမွလည္းဖန္တီးတည္ေဆာက္ေနသည့္ ဘာသာရပ္တစ္ခုျဖစ္ရာ…လူသားအခ်က္အလက္ (human factor) ကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားရျမဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။ အထူးသျဖင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကိစၥကဲ့သို ့ေသာ "တန္ဖိုး" ထားမွဳမ်ား (value) ပါ၀င္ပတ္သက္ေနေသာ ဘာသာရပ္တြင္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္မည္စိုးေသာေၾကာင့္ဟူေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ရပ္ရြာ၏တုန္ ့ျပန္မွဳအေပၚ လက္လြတ္စပယ္ေျပာဆိုေ၀ဖန္ေနေသာ ဒီမိုေပါက္ပန္းတို ့ေၾကာင့္ပင္ ဖြံ ့ျဖိဳးမွဳျဖစ္စဥ္ေရွ ့ေရာက္လိမ္ ့မည္မဟုတ္။ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီရလိမ္ ့မည္မဟုတ္..။ ေအာက္ေျခအဆင့္ (grassroot level) နင္းျပားတို ့၏ အသံကိုပင္လွ်င္ နားမေထာင္လုိသူတို ့ ေပါမ်ားလွေသာ လူ ့အဖြဲ ့အစည္းတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္စိုးမွဳ (good governance) ကိုမည္သို ့အေကာင္အထည္ေဖၚလို ့ရႏိုင္အံ့နည္း။ ရပိုင္ခြင့္အေျချပဳဖြံ ့ျဖိဳးမွဳ (RIGHTS BASED APPROACH TO DEVELOPMENT) မူေ၀းလွစြာ၏။

- ဖြံ ့ျဖိဳးမွဳဟူသည္ အႏွီဒီမိုေပါက္ပန္းတို ့ကိုးကြယ္လိုၾကသည့္ FDI အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္မွ်ေလာက္တင္မဟုတ္။ အမွန္တကယ္ေတာ့ အကိုင္အတြယ္မတတ္လွ်င္ FDI သည္ပင္လွ်င္ကိုယ့္လက္ထဲက အဆိပ္ခြက္ျဖစ္သြားတတ္သည္ကို ျမစ္ဆုံကိစၥကတည္းက သိသင့္ျပီျဖစ္၏။ အျခားေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား (other dimensions) မ်ားကိုပါထဲ့သြင္းစဥ္းစားႏိုင္ပါမွ (all inclusive) အလုံးစုံဖြံ ့ျဖိဳးမွဳ (Wholisitc Development) ကိုရရွိႏိုင္၏။ သို ့မွသာ ေရရွည္တည္တံ့ေသာဖြံ ့ျဖိဳးမွဳ (sustainable development) ျဖစ္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ သို ့မဟုတ္လွ်င္ကား ပဲနင္းဦးေထာင္၊ ဦးနင္းပဲ့ေထာင္ျဖင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ည့္ နာဂစ္ကဲ့သို ့ေသာ ဘသာ၀ေဘးအႏၱရယ္မ်ားအား လက္ယပ္ေခၚသကဲ့သို ့ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။

- "ဒီမိုကေရစီ"၊ "ဖြံ ့ျဖိဳးမွဳ "၊ "အုပ္စိုးမွဳေကာင္း" စသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကိုေကာင္းစြာနားလည္၍ အေကာင္အထည္ေဖၚရန္အတြက္မူ အဦးပထမ လုပ္ရမည့္အလုပ္ကား ရပ္ရြာလူထု၏ အသံကိုေလးစားစြာနားေထာင္ျခင္းႏွင့္ ရပ္ရြာလူထု၏သေဘာထားကို အေလးထားသည့္ ဓေလ့စရုိက္မ်ားကို ဖြံ ့ျဖိဳးေစျခင္းပင္ျဖစ္၏။ ဤကိစၥကား အခ်ိန္ယူရမည္မွာအမွန္ျဖစ္၏။ သို ့ရာတြင္ ေရရွည္္ႏွိဳက္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေသာ၊ လူမွဳေရးတရားမွ်တမွဳရွိေသာ (SOCIAL JUSTICE) ဖြံ ့ျဖိဳးမွဳခိုင္မာေသာ လူ ့အဖြဲ ့အစည္းကိုဤနည္းအားျဖင့္သာ လွ်င္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေပလိမ္ ့မည္။ လက္ဖက္ေကာင္းစားခ်င္လွ်င္ျဖင့္ ပေလာင္ေတာင္တက္ေႏွးရမည့္အျပင္ ၎ပေလာင္သည္လည္း အရည္အေသြးမွီလက္ဖက္ရြက္မ်ားအား မည္သို ့ခူးရမည္ဆိုသည့္ကြ်မ္းက်င္မွဳလည္းလိုအပ္ေပ၏။

- အမွန္တကယ္ေတာ့ လက္ပံေတာင္း အျဖစ္အပ်က္သည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖြံ ့ျဖိဳးမွဳ (Democracy vs. Development) အေၾကာင္းအရာတြက္ လက္ေတြ ့သင္ယူရမည့္ သခၤန္းစာေကာင္းတစ္ခုပင္ျဖစ္၏။ ဖြံ ့ျဖိဳးမဳုဆီသို ့ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းျဖင့္သြားျခင္းသည္ အာဏာရွင္လမ္းေၾကာင္းျဖင့္သြားျခင္းထက္ ပို၍သိမ္ေမြ ့ပို၍ညဏ္ပညာႏွင့္သတၱိလုိအပ္သည္ကိုေျပာျပေနျခင္းလည္းျဖစ္ေတာ့၏။ အာရွက်ား၊ နဂါးတို ့ႏွင့္မတူ ထူးကဲေသာ ျမန္မာ့ေမာ္ဒယ္ကို ဖန္တီးတည္ေဆာက္ရန္အတြက္မူ ျမန္မာတို ့အဖို ့ သင္ယူစရာမ်ားစြာ က်န္ရွိေနေသးသည္မွာ ေျမၾကီးလက္ခတ္မလြဲပင္…။


--
Posted By Blogger to လူဗိုလ္ဟူသည္ ... at 3/21/2013 01:17:00 PM

--
ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔မွ ေန႔စဥ္ Mail မ်ားရယူလိုပါက http://groups.google.com/group/mrsorcerer/subscribe?hl=en
Member မ်ား မိမိတို.သိထားသည္မ်ားကို မွ်ေ၀လိုပါက mrsorcerer@googlegroups.com သို႔စာပို႔ႏိုင္ပါသည္။
ေမွာ္ဆရာအဖြဲ ့မွ ႏႈတ္ထြက္လိုလွ်င္ mrsorcerer+unsubscribe@googlegroups.com ကိုႏွိပ္ျပီး စာပို႔ေပးပါရန္။
စာလက္ခံလိုသည့္ပံုစံ ျပင္လိုလွ်င္ http://groups.google.com/group/mrsorcerer?hl=en
အဖြဲ ့၏ စည္းကမ္းမ်ားကို သိလိုလွ်င္ http://groups.google.com/group/mrsorcerer/browse_thread/thread/af2f4a1d44d4d909?hl=en တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္ ။
 
Facebook (FB) ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔သို႔ Mail ပို႔လိုလွ်င္ mrsorcerer2@groups.facebook.com
FB ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔သို့ ၀င္ရန္ http://www.facebook.com/home.php?sk=group_173571176006981&ap=1
Facebook Page ႏွင့္ဆက္သြယ္လိုလွ်င္ www.facebook.com/mrsorcerergroup
 
ေမွာ္ဆရာ အဖြဲ ့ႏွင့္ပက္သက္၍ ေ၀ဖန္အၾကံျပဳလိုပါက >>>
ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ( mrsorcerer9@gmail.com, mrsorcerer27@gmail.com ) ထံသို.
ေပးပို.ႏိုင္ပါသည္ ။
 
ခင္မင္စြာျဖင့္
ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ေမွာ္ဆရာ အဖြဲ ့ ( Ѧя Ƨσяcɛяɛя )" group.
Visit this group at http://groups.google.com/group/mrsorcerer?hl=en.