[mrsorcerer:37744] Fwd: [လူဗိုလ္ဟူသည္ ...] ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္သား က်င့္ဝတ္---------- Forwarded message ----------
From: Blogger <no-reply@blogger.com>
Date: 2013/3/30
Subject: [လူဗိုလ္ဟူသည္ ...] ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္သား က်င့္ဝတ္
To: lubo601@gmail.com


 Seaman Nayminthu (Notes) on Saturday, March 30, 2013 at 7:00am


 

(ဗမာ့ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္ စစ္ေသနာပတိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ေသာၾကာေန႔တြင္ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္သားမ်ား လုိက္နာက်င့္ၾကံရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ျပ႒ာန္း လုိက္နာက်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္ေစခဲ့သည္)

(၁)     ျပည္သူအေပါင္းတုိ႔အား အရာရွိအရာမဲ့၊ လူၾကီးလူငယ္၊ ေယာက္်ားမိန္းမ၊ လူမ်ဳိးမေရြး ဘာသာမေရြး ဆက္ဆံတတ္ပါေစ။ ေဖာ္ေရြၾကပါ။ ယဥ္ေက်းၾကပါ။ ကုိယ့္အမွား မရွိပါေစႏွင့္။ တရားမွ်တၾကပါ၊ ၾကင္နာၾကပါ၊ ေလးစားၾကပါ။

(၂)     ကုိယ္ႏွင့္မဆုိင္ေသာ အျခားသူတုိ႔၏ အလုပ္မ်ားကုိ အေႏွာင့္အယွက္ မျပဳပါႏွင့္။ သုိ႔ေသာ္ ကုိယ့္ ၀တၳရား အခ်ိန္အပတြင္ မည္သူကုိမဆုိ အထူးသျဖင့္ လူအုိ၊ ကေလး၊ မိန္းမ၊ ဆင္းရဲသားတုိ႔ကုိ ကူညီနုိင္သမွ် ကူညီပါ။ ကူညီရာတြင္ တရားနည္းလမ္းက်ပါေစ။

(၃)     ဗမာမဟုတ္ေသာ နုိင္ငံတြင္းရွိ လူမ်ဳိးစုမ်ားကုိ ငါတုိ႔တပ္တြင္းေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ျပင္ပေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေဆြမ်ဳိးရင္းခ်ာကဲ့သုိ႔ သေဘာထားပါ။ ၄င္းတုိ႔အား အစ္ကုိၾကီးမ်ားက ညီငယ္မ်ားကုိ အလုိလုိက္ သကဲ့သုိ႔ အလုိလုိက္ၾကပါ။ ၄င္းတုိ႔ကပင္ ဆုိးေစကာမူ သည္းခံနုိင္ေအာင္ ၾကိဳးစားၾကပါ။ ၄င္းတုိ႔၏ ဘာသာစကား အေလ့အထ၊ အယူဝါဒ ထံုးစံမ်ားကုိ ရုိေသေလးစားပါ။ ၄င္းတုိ႔၏ အေလ့အထ ဘာသာအတုိင္း ကုိးကြယ္ျခင္း ေျပာဆုိျခင္း ဝတ္စားျခင္း ေနထုိင္ျခင္း အစရွိသည္မ်ားကုိ မကဲ့ရဲ႕ပါႏွင့္။ မေျပာင္ေလွာင္ပါႏွင့္။ မေႏွာင့္ယွက္ပါႏွင့္။ ၄င္းတုိ႔ မခံခ်င္သည့္ အေျပာအဆုိ အသံုးအႏႈံးမ်ဳိးကုိ ေရွာင္ပါ။ ၄င္းတုိ႔ကုိ ကူညီနုိင္လွ်င္ ကူညီပါ။
(၄)     ရဲေဘာ္စိတ္ အခ်င္းခ်င္းထားၾကပါ။ တပ္မွဴးက တပ္သားမ်ားကုိ ေလးစားပါ၊ ခ်စ္ခင္ပါ၊ ေစာင့္ေရွာက္ပါ။ တပ္မွဴးထက္ အသက္ၾကီးေသာ တပ္သားမ်ားကုိ ေလးစားစြာေခၚပါ၊ တာဝန္အျပင္အပတြင္ ရဲေဘာ္ခ်င္း ဆက္ဆံသကဲ့သုိ႔ ဆက္ဆံပါ။ အခ်င္းခ်င္းလည္း တစ္ဦးကုိ တစ္ဦးပဲ့ျပင္ပါ။ ကူညီပါ၊ မတတ္သူကုိ တတ္သူက ကူညီပါ။ အလုပ္မျပီးသူကုိ ျပီးသူက ကူညီပါ။ အက်င့္မေကာင္းသူကုိ ေကာင္းသူက ကူညီပါ။ ရဲေဘာ္မတရား ဒုကၡေရာက္လွ်င္ ကူပါ။ ရဲေဘာ္ဖ်ားနာလွ်င္ ကူပါ။ အားမဲ့ေနေသာ ရဲေဘာ္ကုိ ပစ္မထားပါႏွင့္။ ရဲေဘာ္ အခ်င္းခ်င္း ျမဳိ႕သားေတာသား ပညာတတ္မတတ္ အစရွိသျဖင့္ အထင္မေသးပါႏွင့္။ တစ္ဦးကုိ တစ္ဦး ကူညီပါ။ တစ္ဦးထံမွ တစ္ဦး သင္ယူၾကပါ။ ရွက္စရာ မရွိ။ တပ္မွဴးထံမွာလည္း တပ္သားမ်ားက သင္ရမည္။ တပ္သားမ်ား ထံမွ တပ္မွဴးမ်ားက သင္ရမည္။ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အရာရာမွာ အေပးအယူ ရွိရမည္။

(၅)     အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းၾကပါ။ အရက္ေသစာ ေသာက္စားမူးယစ္၍ လူျမင္ကြင္းတြင္ တပ္မေတာ္ နာမည္ပ်က္စရာ အလုပ္မ်ား မလုပ္ပါႏွင့္။ မိန္းမလုိက္စား၊ သံုးမရသည့္ တပ္မေတာ္ မျဖစ္ပါေစႏွင့္။ မိန္းမျမင္လွ်င္ ထိန္းမရသိမ္းမရ ရမ္းကားေသာ တပ္မေတာ္ မျဖစ္ပါေစႏွင့္။ သူတပါး ပစၥည္းမ်ားကုိ လုယက္ ခုိးယူျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ လူမ်ားအေပၚ မတရား အာဏာမျပပါႏွင့္။
(၆)     ဆႏၵအားၾကီးေအာင္ ၾကိဳးစားၾကပါ။ အေမာခံနုိင္ေအာင္ အပင္ပန္းခံနုိင္ေအာင္ အငတ္ခံနုိင္ေအာင္ အဆင္းရဲခံနုိင္ေအာင္ အနုိင္မခံရေအာင္ အရႈံးမေပးရေအာင္ ဆႏၵအားမ်ားၾကပါ။ တတ္နုိင္သမွ် ရုိးရုိးေန ရုိးရုိးက်င့္ ျမင့္ျမင့္ၾကံၾကပါ။ အရက္ ေဆးလိပ္ မိန္းမ စည္းစိမ္မ်ား ေရွာင္နုိင္သေလာက္ ေရွာင္ပါ။ မေရွာင္နုိင္ သည့္အခါ စိတ္ကုိ ထိန္းသိမ္းနုိင္ပါေစ။ ကုိယ္ႏႈတ္ကုိ ထိန္းသိမ္းနုိင္ပါေစ။
          သံေယာဇဥ္ မွန္သမွ် ျဖစ္ေတာက္နုိင္ရမည္။ ငါတုိ႔သည္ သားမယား ေဆြမ်ဳိး မိဘမ်ားကုိ တတ္နုိင္သမွ် ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ၾကိဳးစားမည္။ ၄င္းတုိ႔အား ေလးစားခ်စ္ခင္ၾကျခင္းမွာလည္း နည္းမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၄င္းတုိ႔တြယ္တာမႈေၾကာင့္ ငါတုိ႔ အလုပ္တာဝန္ၾကီးကုိ မထိခုိက္ပါေစႏွင့္။ ၄င္းတုိ႔အား ရက္စက္စြန္႔ခြာ ရမည့္ အခါမ်ဳိးတြင္ စြန္႔ခြာ၍ တာဝန္ကုိ ထမ္းေဆာင္ရန္ အသင့္ရွိရမည္။
(ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္သားတုိင္း လုိက္နာက်င့္သံုးရန္ ျဖစ္သည္)

( လွျမင့္(ရန္ကုန္တကၠသိုလ္) ေရးေသာ "ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ျပည္သူမ်ားမွ ေပါက္ဖြားလာသည့္ ျပည္သူ႔ တပ္မေတာ္ ဟူသည္" ေဆာင္းပါးမွ ေကာက္ႏႈတ္ ေဖာ္ျပပါသည္ )


--
Posted By Blogger to လူဗိုလ္ဟူသည္ ... at 3/31/2013 08:05:00 AM

--
ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔မွ ေန႔စဥ္ Mail မ်ားရယူလိုပါက http://groups.google.com/group/mrsorcerer/subscribe?hl=en
Member မ်ား မိမိတို.သိထားသည္မ်ားကို မွ်ေ၀လိုပါက mrsorcerer@googlegroups.com သို႔စာပို႔ႏိုင္ပါသည္။
ေမွာ္ဆရာအဖြဲ ့မွ ႏႈတ္ထြက္လိုလွ်င္ mrsorcerer+unsubscribe@googlegroups.com ကိုႏွိပ္ျပီး စာပို႔ေပးပါရန္။
စာလက္ခံလိုသည့္ပံုစံ ျပင္လိုလွ်င္ http://groups.google.com/group/mrsorcerer?hl=en
အဖြဲ ့၏ စည္းကမ္းမ်ားကို သိလိုလွ်င္ http://groups.google.com/group/mrsorcerer/browse_thread/thread/af2f4a1d44d4d909?hl=en တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္ ။
 
Facebook (FB) ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔သို႔ Mail ပို႔လိုလွ်င္ mrsorcerer2@groups.facebook.com
FB ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔သို့ ၀င္ရန္ http://www.facebook.com/home.php?sk=group_173571176006981&ap=1
Facebook Page ႏွင့္ဆက္သြယ္လိုလွ်င္ www.facebook.com/mrsorcerergroup
 
ေမွာ္ဆရာ အဖြဲ ့ႏွင့္ပက္သက္၍ ေ၀ဖန္အၾကံျပဳလိုပါက >>>
ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ( mrsorcerer9@gmail.com, mrsorcerer27@gmail.com ) ထံသို.
ေပးပို.ႏိုင္ပါသည္ ။
 
ခင္မင္စြာျဖင့္
ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ေမွာ္ဆရာ အဖြဲ ့ ( Ѧя Ƨσяcɛяɛя )" group.
Visit this group at http://groups.google.com/group/mrsorcerer?hl=en.