ၿငိမ္းခ်မ္းေအး မတ္လ ၂၆၊ ၂၀၁၃ "Turning and turning in the widening gyre The falcon cannot hear the falconer; Things fall apart; the center cannot hold; Mere anarchy is loosed upon the world, ………………." From "The Second Coming" poem by W. Butler. Yeats (1865 -1939), Irish Poet, 1919.     အာဖရိက ေခတ္သစ္ စာေပရဲ႕ ေခါင္းကိုင္ဖခင္ႀကီးလို႕ သတ္မွတ္ေလ့ရွိတဲ့ ႏိုင္ဂ်ီရီးယား စာေရးဆရာႀကီး [...]

Read more of this post