ကိုုဖုုန္းေမာ္၊ ကိုုစုုိးႏိုုင္ က်ဆုုံးျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔  ေငြရတုုအထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနား မတ္လ ၁၃၊ ၂၀၁၃၊ နံနက္ ၁၀ နာရီ မွ ၁၂ နာရီ၊ ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီခန္းမ (အခမ္းအနားက်င္းပေရးေကာ္မီတီ)

Read more of this post