ေဒါက္တာျမင့္ဦး (ဂီ်ပီ) မတ္လ ၃၊ ၂၀၁၃  ● ျမန္မာ့က်န္းမာေရးအဆင့္အတန္း ကမၻာ့လူ့အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းထဲမွာပါရိွတဲ့ "လူတိုင္းလူတိုင္း မိမိကိုယ္္တိုင္က်န္းမာေရးနဲ့ မိသားစုက်န္းမာေရးအတြက္ လံုေလာက္ တဲ့ အစာအာဟာရ၊ အဝတ္အထည္၊ ေနအိမ္နဲ့ ေဆးဝါးအကူ အညီအေထာက္အပံ့ေတြကို ရယူခံစားပိုင္ခြင့္ရိွသည္" ဆိုတဲ့ အခြင့္အေရးကို လူတိုင္းခံစားနိုင္ဖို့အတြက္ ကမၻာေပၚမွာရိွတဲ့အစိုးရတိုင္းဟာ လူထုက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ေဆာင္ေပးၾက ရပါတယ္။ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံရဲ့ က်န္းမာေရးအဆင့္အတန္းကို သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံအစိုးရရဲ့ က်န္းမာေရး ဘတ္ဂ်က္အသံုးစရိတ္နဲ့ ေဆးေလာကဝန္ထမ္းေတြရဲ့ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈေတြအေပၚမူတည္ျပီး တြက္ခ်က္ၾကေလ့ရိွပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ အာဏာရွင္အစိုးရအဆက္ဆက္ဟာ ျပည္ သူတစ္ေယာက္ က်န္းမာေရးအတြက္ တစ္နွစ္မွာ ေငြက်ပ္တစ္ေထာင္ျပည့္ေအာင္ေတာင္ မသံုးစဲြေပးခဲ့တဲ့အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့က်န္းမာ ေရးအဆင့္အတန္းဟာ ကမၻာ့နိုင္ငံ ၁၉ဝ ေက်ာ္ရဲ့ ေအာက္ဆံုးအဆင့္-ဒုတိယေနရာကို ေရာက္ရိွသြားခဲ့ရပါတယ္။ ● အာဏာရွင္ က်န္းမာေရးစနစ္ အာဏာရွင္အစိုးရလက္ထက္မွာ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေတြကို "မလုပ္၊ [...]

Read more of this post