ကမာပုုလဲ မတ္လ ၁၇၊ ၂၀၁၃ ဆင္တေကာင္ဟာ သူသြားတုိင္း လမ္းျဖစ္ရမယ္ ... စိတ္ႀကီး၀င္ ေသြးနားထင္ ေရာက္တဲ့အခါ ... ။ ခ်စ္သူဆင္အုပ္ကိုခြာ ရန္သူ႔ေတာ နက္နက္ထဲ တိုး၀င္ သူ႔အတၱအတြက္ အင္ၾကင္းပန္းေတြ ခူးဖို႔ ...။ အဲဒီ ရန္သူ႔ ေတာအုပ္ထဲမွာ ... သူသြားေလရာ လမ္းျဖစ္သြားတယ္ သူသြားေလရာ လမ္းျဖစ္ခဲ့တယ္ သူသြားေလရာ လမ္းျဖစ္ေနတယ္ လမ္းေတြဟာ တလမ္းၿပီး တလမ္း လမ္းေတြဟာ ေတာနက္ထဲမွာ ၀ကၤပါပတ္ လမ္းေတြ ... လမ္းေတြ ... လမ္းေတြထဲမွာ လမ္းေမွာက္ေနတဲ့ ဆင္ ... လမ္းေတြထဲမွာပဲ လမ္းေပ်ာက္ခဲ့ရၿပီ ...။ ဖေႏွာင့္မွာ စူးကနဲ မ်က္ကနဲ မ်က္လံုးအျမင္ေတြလည္း စံုလံုးကန္း ႏွလံုးအိမ္ထဲ ကြဲအက္ [...]

Read more of this post