ေပးပို႔သူ - ေမေသာ္တာ (ဟသၤာတသူ) မတ္လ ၁၈၊ ၂၀၁၃   ဟသၤာတ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာေဒၚ၀င္း၀င္းေဇာ္၏ လက္ေအာက္၀န္းထမ္းမ်ားအားလံုးကို မတရားဖိႏွိပ္ ခိုင္းေစမႈကို အထက္လူႀကီးမ်ား သိေစရန္ႏွင့္ မွန္မွန္ကန္ကန္ လာစစ္တဲ့အဖြဲ႕ကို လႊတ္ေပးပါ။   ကိုယ္ေက်ာင္း သိကၡာ က်မွာစိုးလို႕ မတိုင္ခ်င္ေသာ္လည္း ေဒၚ၀င္း၀င္းေဇာ္သည္ ဆရာ။ဆရာမမ်ားႏွင္႕ ၀န္ထမ္းမ်ားအေပၚ အၿမင္မႀကည္ လင္ရင္တစ္မ်ိဳး ဆက္ဆံတယ္။နိမ္႕ခ် ေၿပာဆိုဆက္ဆံတယ္။ ရိုင္းၿပစြာ လူလယ္ေခါင္မွာေၿပာဆိုဆက္ဆံတယ္။   တာ၀န္ခ်ိန္ထက္ တစ္နာရီေစာၿပီး ေက်ာင္းကိုလာရတယ္။ အလွည့္က် ဆရာ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ရံုး၀န္းထမ္းမ်ားအား သူ၏သမီး ေက်ာင္ႀကိဳပို႕ လုပ္ငန္းအား အလွည့္က်လုပ္ေပးရတယ္။ သူအိမ္က ပန္းကန္ကအစ ေဆးေပးရတယ္။   ရံုတက္ခ်ိန္ မနက္ 9း30 မွ [...]

Read more of this post