ကာတြန္း ေစာငို - သေဌးျဖစ္ ေခြးျဖစ္ ငဒို႔ ေခတ္ ... ေရာက္ရမည္မွာ မလြဲပါ ... မတ္ ၁၉၊ ၂၀၁၃

Read more of this post