၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားက အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကိုု လက္မခံေၾကာင္း၊ လူထုုအားျဖင့္ တားဆီးၾကရန္ တိုုက္တြန္း သတင္းေကာက္ႏုုတ္ခ်က္၊ မတ္ ၂၈၊ ၂၀၁၃ ၎တိုု႔ထုုတ္ျပန္ခ်က္ အျပည့္အစုုံမွာ ေအာက္ပါအတိုုင္းျဖစ္သည္။ " လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနေသာ အဓိကရုဏ္းမ်ား၊ တရားဥပေဒမဲ့ လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၈၈-မ်ိဳးဆက္(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း)၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္။ " စာအမွတ္ - ၃ / ၂၀၁၃ ( က) ေန႔စြဲ - ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ၂၇ ရက္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ( ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း)  ၁၀၃၉/၁၀၄၀၊ ၁၆/၁ရပ္ကြက္၊ သုမဂၤလာလမ္း၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ ဖုန္း - ၀၉ ၇၃၀၈၁၇၀၁ Email – office@the88generation.orgလတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနေသာ [...]

Read more of this post