ကာတြန္းေစာငို - ၀မ္ေပါင္နဲ႔ ဦးပိုင္ဖက္ကိုလည္း ... တခ်က္ေလး ေစာင္းငဲ့ၾကည့္ဦး မတ္ ၂၀၊ ၂၀၁၃

Read more of this post