ကာတြန္း ကူမိုးၾကိဳး - အတြင္းက လူ၊ အျပင္က လူ ... မတ္ ၂၂၊ ၂၀၁၃

Read more of this post