ကာတြန္း အိုုေကလင္း - တပ္မေတာ္ေန႔ ဂုုဏ္ျပဳကာတြန္း မတ္ ၂၇၊ ၂၀၁၃

Read more of this post