ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္၏ ဒီလႈိင္းသတင္းစာအပါအ၀င္ ေန႔စဥ္ထုုတ္သတင္းစာမ်ား ထုုတ္ခြင့္ရ သတင္းေကာက္ႏုုတ္ခ်က္။ မတ္ ၂၆၊ ၂၀၁၃ (ယေန႔သတင္းစာျဖတ္ပိုုင္း)

Read more of this post