အေရးေပၚကာလ စီမံခန္႔ခြဲေရးဗဟုိေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းျခင္း သတင္းေကာက္ႏုုတ္ခ်က္၊ မတ္ ၃၁၊ ၂၀၁၃ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ ၃၀ မတ္ ၂၀၁၃၊ (အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၃၄/၂၀၁၃)။ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကိုကို (ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန) ဥကၠ႒ ရဲခ်ဳပ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း (ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန) အတြင္းေရးမွဴး ။ (၁၀) ဦးေကာ္မတီ ။

Read more of this post