ေပးပုုိ႔ - ဟသၤာတမီဒီယာအဖြဲ႕ မတ္လ ၅၊ ၂၀၁၃ အင္းေလးေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရားမွ ေရႊဆိုင္းကန္ထရုိက္တပည့္ႏွင့္ ေစ်းသည္မ်ား စကားမ်ားရာမွ ေစ်းသည္အမ်ိဳးသမီး (၇) ဦးအား ပုဒ္မ(၄၄၀)ျဖင့္ ဖမ္ဆီးထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ၂၆.၂.၂၀၁၃ ရက္ေန႔တြင္ တာေလးတိုက္နယ္၊ ရြာမေက်းရြာတြင္ မီးေလာင္ေနေသာေၾကာင့္ အင္းေလးေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရားေပၚမွ ေရႊဆိုင္း ေရာင္း အသံခ်ဲ႕စက္အား အသံတိုးေပးရန္ ဦးစိုးေမာင္ အသက္ ၅၀ ခန္႔ (ပန္း၊ ဆြမ္းေတာ္ေရာင္း) မွ သြားေရာက္ေျပာဆိုရာတြင္ ေရႊဆိုင္း ကန္ထရိုက္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ထြန္းတပည့္ အသက္ (၂၅) ၀န္းက်င္လူငယ္မွ ရိုင္းျပစြာ ေျပာဆိုခုံႏွင့္ရုိက္ကာရန္မူသျဖင့္ ေရႊေရာင္းေစ်းသည္အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္စကားမ်ားၾကၿပီး ခုံက်ဳိးကာ ေရႊေရာင္းအသံခ်ဲ႕စက္ႀကိဳးမ်ားျပဳတ္ထြက္သည္ကို နမ့္ပန္ရဲစခန္းမွ မခိုင္ (၃၉) ႏွစ္၊ မျဖဴေလး (၃၇) ႏွစ္၊ မမိငယ္ အသက္ (၃၅) [...]

Read more of this post