သန္း၀င္းလႈိင္ မတ္လ ၈၊ ၂၀၁၃ ေဒါက္တာဂၽြန္အက္ဗင္နီဇာမတ္သည္ မင္းတုန္းမင္းတရား၊ သီေပါမင္းတို႔ႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ ခရစ္ယာန္ေရဖ်န္းဂိုဏ္းမွ သာသနာျပဳပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေလသည္။ သို႔ရာတြင္ ေဒါက္တာမတ္သည္ ပညာေရးဘက္၌ အထူးအာ႐ုံစိုက္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သူျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာ့ပညာေရးသမုိင္းႏွင့္ ပို၍ ဆက္စပ္ထင္႐ွားေနေပသည္။ စင္စစ္အားျဖင့္လည္း ေဒါက္တာမတ္သည္ အစအဦးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ပညာေရးလုပ္ငန္းကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ ေရဖ်န္းဂိုဏ္းမွ ေစလႊတ္ခ်က္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္႐ွိလာျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိစဥ္က မင္းညီမင္းသားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူအေပါင္းတို႔ က ၾကည္ညိဳေလးစားျခင္းကို ခံခဲ့ရေသာ ေက်ာင္းဆရာႀကီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဒါက္တာမတ္ကို ျမန္မာတို႔က "ဆရာမွတ္ႀကီး" ဟူ၍ ေခၚေ၀ၚခဲ့ၾကသည္။ ဆရာမွတ္သည္ ခရစ္ ၁၈၃၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ အဂၤလန္ျပည္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕၌ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ ၄င္းသည္ ယဟူဒီ (ဂ်ဴး) မ်ိဳး႐ိုး အဆက္အႏြယ္မွ ဆင္းသက္လာသူျဖစ္သည္။ [...]

Read more of this post