ဒီမိုေဝယံ

ဒီမိုေဝယံ


ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ တင္ဆက္မႈကို NLD(LA)JB ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ဒီမိုေ၀ယံ ပူးေပါင္း တင္ဆက္ပါမည္.. ယင္းရုပ္သံထုတ္လႊင့္ တင္ဆက္မႈအား NLD(LA)JB ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ဒီမိုေ၀ယံ ပူးေပါင္း တင္ဆက္ပါမည္။

Posted: 14 Apr 2013 07:54 AM PDT

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ က်ိဳတိုျမိဳ႕ရိွ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲရုပ္သံ ထုတ္လႊင့္ တင္ဆက္မႈကို NLD(LA)JB ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ဒီမိုေ၀ယံ ပူးေပါင္း တင္ဆက္ပါမည္။

Live Video streaming by Ustream
မနက္ျဖန္ (၁၅.၄.၂၀၁၃) ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ က်ိဳတိုျမိဳ႕ရိွျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ေတြ႔ဆံုပြဲ တိုက္ရိုက္ရုပ္သံ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၇း၃၀နာရီ ဂ်ပန္စံေတာ္ခ်ိန္ ၁၀း၀၀နာရီ ။ က်ိဳတိုတကၠသိုလ္ (Kyoto University)ႏွင့္ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ရုကိုးကုတကၠသိုလ္
(Ryukoku University) ၌ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခ်က္မ်ား ရုပ္သံဗီြဒီယို ရုပ္သံအား ျပည္တြင္းျပည္ပမွ တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါေဖာ္ျပပါ ေနရာမ်ား
http://www.nldlajapan.com/
http://www.ustream.tv/channel/nldlatokyo1
http://www.demowaiyan.org/
တြင္ လာေရာက္ၾကည့္ႏိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါတယ္။

ယင္းရုပ္သံထုတ္လႊင့္ တင္ဆက္မႈအား NLD(LA)JB ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ဒီမိုေ၀ယံ ပူးေပါင္း တင္ဆက္ပါမည္။