[mrsorcerer:38027] Fwd: [လူဗိုလ္ဟူသည္ ...] ငရဲက်ေနတဲ႔ က်န္းမာေရး---------- Forwarded message ----------
From: Blogger <no-reply@blogger.com>
Date: 2013/4/24
Subject: [လူဗိုလ္ဟူသည္ ...] ငရဲက်ေနတဲ႔ က်န္းမာေရး
To: lubo601@gmail.com


Arr Gyi shared Maha Mingyi's photo.
ငရဲက်ေနတဲ႔ က်န္းမာေရး    ျမန္မာျပည္၏ က်န္းမာေရးအေၾကာင္း တကမာၻလံုး အုပ္ေအာ္ေသာင္းႏွင္း  ေျပာဆိုေနခဲ႔ၾကသည္မွာ စစ္အာဏာသိမ္းျပီး ဗိိုလ္ေစားေမာင္ တို႔ တက္လာေသာ ေခတ္  လြန္ခဲ႔ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ ႏွစ္ႏွီပါးေလာက္္မွပင္မကဟု  ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည္။  ကမာၻ႔ ကုလသမဂၢ၏ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာဌာနမွပင္ ခေလးမ်ားေမြးဖြားခ်ိန္တြင္  လိုအပ္ေသာ ကာကြယ္ေဆးမ်ားထိုးေပးရန္ ၈၀ ရာႏုန္းမ်ွလိုအပ္ေနျပီး လူဦးေရ  တေသာင္းအတြက္ က်န္းမာေရးလုပ္သား ၂၃ ေယာက္သာရိွသည္႔အျပင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္  ကမာၻၾကီး၏ ၅၇ ႏိုင္ငံတြင္ က်န္းမာေရးလုပ္သားရွားပါမွဳကို လက္ေတြ႔  ရင္ဆိုင္ေနရေသာ တိုင္းျပည္တျပည္ျဖစ္ေၾကာင္း (ဒဗလယူ အိပ္ခ်္အို)  အတိအလင္းထုတ္ျပန္သည္ကို ဂုဏ္ယူ၀င္႔ၾကြားေနပံုရေလသည္။  Myanmar is one of 57 countries worldwide facing a critical shortage of  medical staff, defined as fewer than 23 health workers per 10,000  people, the minimum needed to provide 80 percent coverage for births and  measles immunizations, according to the UN World Health Organization  (WHO).  ကမာၻ႔က်န္းမာေရးဌာန၏ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ တြက္ခ်က္ထုတ္ျပန္မွဳအရဆိုလ်ွင္၊  ျမန္မာျပည္သည္ ေဆး၀ါကုသေရးကရိယာ အလံုေလာက္မရိွပဲ ေနထုိင္သူ လူဦးေရေပါင္း  ၁၀၀၀၀ (တစ္ေသာင္း)တြင္ ဆရာ၀န္ႏွင္႔ အကူသူနာျပဳ ၊ လူနာ ေစာင္႔ေရွာက္သူ  အားလံုးေပါင္း (၁၃) ဦးသာ ရိွသည္႔ တိုင္းျပည္ျဖစ္ေၾကာင္း  မီးေမာင္းထိုးျပျပန္၏။ ျမန္မာ အစိုးရ၏ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ေနာက္ဆံုး  ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာေတာ႔ တႏိုင္ငံလံုး လူဦးေရအတြက္ ဆရာ၀န္ေပါင္း ၂၆၀၀၀  သူနာျပဳေပါင္း ၂၃၈၀၀ ႏွင္႔ လူနာအကူ ၁၉၀၀၀ ရိွသည္ဟု အတိအလင္း ရဲရဲ၀႔ံ၀႔ံပင္  ကမာၻ႔က်န္းမာေရး စံခ်ိန္အား ေသာက္ဂရုမစိုက္သလိုထုတ္ျပန္းေၾကာင္း ေတြ႔ရျပီး  လူဦးေရ သန္းေပါင္ ၆၀ခန္႔ အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မွာ ပုရြက္ဆိတ္ဆင္ေျခႏွင္႔ ျပသနာ  ဆင္ေကာင္ၾကီးေလာက္ျဖစ္ေနေၾကာင္း သတိမမူမိခဲ႔ပါ။  Myanmar had an estimated 13 doctors and nurses/midwives per 10,000  residents without enough facilities, according to a WHO 2010  calculation. As of 2010, there were about 26,000 doctors, 23,800 nurses  and 19,000 midwives nationwide, according to the government.  ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွေတာ႔ အစိုးရမွ ေနထိုင္သူ လူဦးေရတေသာင္းတြင္  က်န္းမာေရးလုပ္သား ၁၅ဦးရိွေၾကာင္း တရား၀င္ ၾကြာလံုးထုတ္ထာလဲ႔ေလ၏၊ သို႔ေသာ္  မည္သို႔ေသာ က်န္းမာေရးလုပ္သားအမ်ိဳးစားအား စနစ္တက်  စီစစ္ထုတ္ေဖၚျပသထားျခင္းမရိွပဲ ေရာခ်ထားသည္ကို ေတြ႔ရျပန္သည္။ ျပည္သူတို႔  အေျခခံေနစဥ္ဘ၀အတြက္ အေထာက္ပ႔ံလိုအပ္ေသာ က်န္းမာေရးလုပ္သာ ၂၃ ေယာက္ခန္႔  လိုအပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ၏ စံႏုံန္းကို တ၀က္ေလာက္ ၄င္းတို႔ လိုက္မွီေၾကာင္း  ၾကြားလံုးထုတ္ပံုရသည္။    In 2008, the government reported there were fewer than 15 health workers  for every 10,000 people, short of the internationally recommended 23  needed to provide basic life-saving services.    က်န္မာေရးဆိုင္ရာ စီမံေရးရာဌာနမွ ေဒါက္တာ နီလာတင္က အစိုးရမွ က်န္မားေရး  ေစာင္႔ေရွာက္မွဳဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားအား ၿကိုးပမ္းအေကာင္ထည္ေဖၚရာတြင္ အေျခခံ  လူေနမွဳဘ၀ အေထာက္ပံအရင္းျမစ္ ေလ်ာ႔နည္းျပတ္လပ္ေနေၾကာင္း  (အိုင္အာအိုင္အန္)သို႔ အိပ္သြန္ဖာေမွာက္ ၀န္ခံခဲ႔ဘူးသည္။ သူမ၏  ၀န္ခံခ်က္အဓိပၸါယ္မွာ တိုင္းျပည္၏ ခ်ြတ္ျခံဳက်မွဳေၾကာင္႔  အခ်ိဳ႔ေသာေတာင္တန္းေဒသတြင္ေနထိုင္သူမ်ားသည္ ျမိဳ႔မ်ားေပၚတြင္ရိွေသာ  သက္ဆိုင္ရာ ေဆးရံုသို႔သြားေရာက္ကုသရန္ တေနကုန္ေလာက္  ခရီးလမ္းတြင္က်န္႔ၾကာေနျပီး အမ်ားေသာအားျဖင္႔ေ၀းလံေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္  ေနထိုင္သူမ်ားအဖို႔ လူနာတေယာက္အေနျဖင္႔  ေဆးခန္းတခုခုထံေရာက္ရိွႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ ၄ နာရီမ်ွေလာက္ေ၀းေသာ ခရီးကို  ျဖတ္သန္းရသည္ဟု ဆိုေလ၏။  Nilar Tin, director of the planning division in the Ministry of Health,  told IRIN the government has prioritized healthcare, but lacks human  resources. This means that most villages lack basic healthcare and  patients often travel for hours - in some hilly regions for nearly an  entire day - to reach hospitals or clinics located only in towns, and  which are often dilapidated and poorly stocked.    အေရွ႔ေတာင္အာရွတြင္ အင္မတန္ၾကီးမားေသာ လက္နက္ကိုင္ စစ္တပ္ၾကီးမ်ားရိွေသာ  တိုင္းျပည္မ်ားထဲမွ တႏိုင္ငံျဖစ္သည္႔ ျမန္မာျပည္အဖို႔  က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မွဳအဆင္တန္းသည္ ေခ်နင္းခံုမွ  အ၀တ္စုတ္ေလာက္သာပင္ရိွျပီး၊ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ေဆး၀ါးမ်ားအား  ေရာဂါခံစားမွဳရရိွျပီး ျပင္းထန္လာေသာ အခ်ိန္ေလာက္မွသာပင္ ထိုလူနာအဖို႔  ရရိွေသာ အေျခေနတြင္ ျဖစ္ေနေလသည္ဟု (က်န္းမားေရးဆိုင္ရာ အေ၇ွ႔ျဖားစာေစာင္က)  ေဖၚျပထားေလသည္။  In a country with one of Southeast Asia's biggest armies but a  healthcare system in tatters, scarce antiretroviral drugs are given only  to those with the advanced form of the illness.  လြန္ခဲ႔ေသာ ၂ႏွစ္ေလာက္မွ ရာစုႏွစ္တ၀က္မ်ွ ျမန္မာ စစ္အုပ္စုသည္  လက္ငင္းေငြသားမ်ားျဖင္႔ ၄င္း၏ လက္နက္ကို္င္ စစ္တပ္အား အားတက္သေေရာ  ထည္႔သြင္း အသံုးျပဳ အုပ္ခ်ဳပ္ေနခဲ႔သည္႔ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ အဆံုးသတ္ျပီးေနာက္  ႏိုင္ငံတကာမွ ျမန္မာ႔က်န္းမာေရးအား စီစစ္ခဲ႔ၿကည္႔ရာတြင္ ယေန႔  ကမာၻၾကီးေပၚတြင္ အနိမ္႔က် ႏုံန္ျခာဆံုးေသာ က်န္းမာေရေစာင္႔ေ၇ွာက္မွဳ  အာရုံလြတ္ကင္းသည္႔ ႏိုင္ငံျဖစ္ေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ  ေစာင္႔ၾကည္႔မွဳ အဖြဲ႔မွ ဆိုပါသည္။      During almost half a century of military rule which officially ended  last 2 year, Myanmar's junta generously funneled cash to the armed  forces but presided over one of the world's lowest outlays on public  health according to international healthy watch dogs.  အမ္အက္စ္ အက္ဖ္မွ ကမာၻ႔ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဌာန၏ သတ္မွတ္စည္းမ်ဥ္း ခ်ထားေသာ  မူအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ ေရာဂါခံစားေနရေသာ လူဦးေရး  တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္း၏ သံုးပံု တပံုသာ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာေဆး၀ါးအခ်ိဳ႔  လက္ခံရရိွျပီး က်န္ႏွစ္ပံုမွာ မရိွပဲ ေနထိုင္ေနၾကရသည္ကိုလည္း ကုလသမ၈ၢ  က်န္းမာေရးဌာနသို႔ အတိလင္းထုတ္ေဖၚေတာင္းဆိုထားျပန္သည္။ ထို႔အျပင္  ေဆး၀ါးအလံုအေလာက္ျဖင္႔ ကာကြယ္ကုသျခင္းမခံရေသာေၾကာင္႔ သာမန္ေရာဂါ  အဖ်ားအနာေလးမွ အဆုပ္တီဘီ ႏွင္႔ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါတို႔ပါ  ထပ္မံခံစားေနၾကရသည္ဟု ဆိုသည္။ ၄င္း အမ္အစ္အက္ဖ္မွ တာ၀န္ခံမ်ားျဖစ္ေသာ  ပီတာေပါႏွင္႔ ဒီဂရုတီ တို႔မွ ေျပာၾကားရာတြင္ ဆရာ၀န္အေတာ္အတန္သင္႔ရိွေနေသာ  လက္ရိွျမန္မာျပည္သည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေဆး၀ါးကုသမွဳဆိုင္ရာ နည္းစနစ္မ်ား  အားနည္းျပီး ထိေရာက္လံုေလာက္ေသာ ေဆး၀ါးမ်ားမရိွပါဟု ဆိုေလ၏  MSF says only a third of the 120,000 people living with HIV in Myanmar  who under World Health Organization (WHO) standards should receive  antiretroviral are being treated.The shortage of medicine extends to  other serious illnesses including tuberculosis and malaria.The country  has a relatively high number of doctors but lacks medicines and wider  support systems to treat patients, said MSF head of mission Peter Paul  de Groote.  ျမိဳ႔ျပေဒသမ်ားတြင္ ေဆး၀ါးကုသမွဳခံယူခြင္႔ အေတာ္တန္ရိွသလာက္ ျမိဳ႔ျပႏွင္႔  အလွမ္းေ၀ေသာ ေဒမ်ားအတြင္းရိွ ေနထိုင္ေနသူ လူဦးေရမ်ားသည္ က်န္မားေရးဆိုင္ရာ  ေစာင္႔ေ၇ွာက္အေလးေပးခံရမွဳမွာ အလြန္ ခ်ိဳ႔တဲ႔အားနည္းျပီး ျပည္တြင္း  မျငိမ္သက္မွဳႏွင္႔ အမ်ိဳးအမ်ိဳးေသာ မသင္႔ျမတ္ျခင္းမွ  ပုတ္ကန္ေတာ္လွန္မွဳတို႔ျဖင္႔ အစိုးရႏွင္႔ ေတာ္လွန္သူတို႔ တိုက္ခိုက္ၾကကာ  စစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေနေသာ ေဒသမ်ားက က်န္းမာေရးအေျခေနပိုဆိုး၀ါေန၏။    Most of Myanmar's population live in rural areas, while health services  are concentrated in larger towns and cities. This means the health needs  of most of the population of more than 50 million are unmet, especially  in areas where conflict between the government and various rebel groups  or inter-communal violence still occurs.    ထိုင္းျမန္မာ နယ္ျခားမ်ဥ္း တေလ်ာက္ျဖစ္သည္႔ ငွက္ဖ်ားေရာဂါႏွင္႔  ခ်ည္ေႏွာင္က်င္းခတ္ခံေနရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရွ႔ဘက္ေဒသတြင္ ေမြးကင္းစ  ေမြးမိခင္မ်ားမွ သူတို႔၏ ရင္ေသြးငယ္မ်ားအား အသက္ရွင္ေအာင္  ေစာင္႔ေရွာက္ရသည္႔ အခက္ခဲသည္ အလြန္ ထိတ္လန္႔တုန္လွဳပ္ဖြယ္စိတ္ပ်က္စရာမ်ား  ၾကံဳေတြ႔ေနရျပီး တိုင္းျပည္တျပည္တြင္ရိွေသာ ခေလးေမြးဖြားရာတြင္ အသာတင္  က်န္မားအသက္ရွင္မွဳရိွသင္႔ေသာ ခေလးႏံုန္းထားမွာ အျခားေသာေနရာမ်ားထက္ သံုးဆ  က်ဆင္းေနေၾကာင္းႏွင္႔၊ ခေလးငယ္ေပါင္းေမြးဖြားမွဳ တသိန္းတြင္ ခေလး ၂၄၀  ေယာက္မ်ွ ေသဆံုးေၾကာင္း စစ္တမ္းမ်ားက ဆိုေနၾကသည္။  Violence has warped malaria control along the country's border with  Thailand, and frustrated attempts to keep mothers and their newborns  alive in eastern Myanmar, where the maternal mortality ratio is more  than triple the national average of 240 per 100,000 live births.    လက္ရိွ အေရးခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚေနေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင္႔ ျမန္မာျပည္  ေျမာက္ပိုင္း တို႔တြင္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာေစာင္႔ေရွာက္ခံရမွဳ  ေၾကာက္ခမန္းလိလိ ျဖစ္ေနေသာ ဆိုး၀ါသည္႔ ေနရာျပည္နယ္အျဖစ္သို႔  ေရာက္ရိွေနေၾကာင္းအား (အမ္အစ္အဖ္) ေဟာ္လနမွ ေျပာဆိုခဲ႔သည္။     Recent inter-communal violence in Rakhine State, in the north, has  turned a bad state of health access into a

ျမန္မာျပည္၏ က်န္းမာေရးအေၾကာင္း တကမာၻလံုး အုပ္ေအာ္ေသာင္းႏွင္း ေျပာဆိုေနခဲ႔ၾကသည္မွာ စစ္အာဏာသိမ္းျပီး ဗိိုလ္ေစားေမာင္ တို႔ တက္လာေသာ ေခတ္ လြ...န္ခဲ႔ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ ႏွစ္ႏွီပါးေလာက္္မွပင္မကဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည္။
ကမာၻ႔ ကုလသမဂၢ၏ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာဌာနမွပင္ ခေလးမ်ားေမြးဖြားခ်ိန္တြင္ လိုအပ္ေသာ ကာကြယ္ေဆးမ်ားထိုးေပးရန္ ၈၀ ရာႏုန္းမ်ွလိုအပ္ေနျပီး လူဦးေရ တေသာင္းအတြက္ က်န္းမာေရးလုပ္သား ၂၃ ေယာက္သာရိွသည္႔အျပင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမာၻၾကီး၏ ၅၇ ႏိုင္ငံတြင္ က်န္းမာေရးလုပ္သားရွားပါမွဳကို လက္ေတြ႔ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ တိုင္းျပည္တျပည္ျဖစ္ေၾကာင္း (ဒဗလယူ အိပ္ခ်္အို) အတိအလင္းထုတ္ျပန္သည္ကို ဂုဏ္ယူ၀င္႔ၾကြားေနပံုရေလသည္။
Myanmar is one of 57 countries worldwide facing a critical shortage of medical staff, defined as fewer than 23 health workers per 10,000 people, the minimum needed to provide 80 percent coverage for births and measles immunizations, according to the UN World Health Organization (WHO).
ကမာၻ႔က်န္းမာေရးဌာန၏ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ တြက္ခ်က္ထုတ္ျပန္မွဳအရဆိုလ်ွင္၊ ျမန္မာျပည္သည္ ေဆး၀ါကုသေရးကရိယာ အလံုေလာက္မရိွပဲ ေနထုိင္သူ လူဦးေရေပါင္း ၁၀၀၀၀ (တစ္ေသာင္း)တြင္ ဆရာ၀န္ႏွင္႔ အကူသူနာျပဳ ၊ လူနာ ေစာင္႔ေရွာက္သူ အားလံုးေပါင္း (၁၃) ဦးသာ ရိွသည္႔ တိုင္းျပည္ျဖစ္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပျပန္၏။ ျမန္မာ အစိုးရ၏ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ေနာက္ဆံုး ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာေတာ႔ တႏိုင္ငံလံုး လူဦးေရအတြက္ ဆရာ၀န္ေပါင္း ၂၆၀၀၀ သူနာျပဳေပါင္း ၂၃၈၀၀ ႏွင္႔ လူနာအကူ ၁၉၀၀၀ ရိွသည္ဟု အတိအလင္း ရဲရဲ၀႔ံ၀႔ံပင္ ကမာၻ႔က်န္းမာေရး စံခ်ိန္အား ေသာက္ဂရုမစိုက္သလိုထုတ္ျပန္းေၾကာင္း ေတြ႔ရျပီး လူဦးေရ သန္းေပါင္ ၆၀ခန္႔ အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မွာ ပုရြက္ဆိတ္ဆင္ေျခႏွင္႔ ျပသနာ ဆင္ေကာင္ၾကီးေလာက္ျဖစ္ေနေၾကာင္း သတိမမူမိခဲ႔ပါ။
Myanmar had an estimated 13 doctors and nurses/midwives per 10,000 residents without enough facilities, according to a WHO 2010 calculation. As of 2010, there were about 26,000 doctors, 23,800 nurses and 19,000 midwives nationwide, according to the government.
၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွေတာ႔ အစိုးရမွ ေနထိုင္သူ လူဦးေရတေသာင္းတြင္ က်န္းမာေရးလုပ္သား ၁၅ဦးရိွေၾကာင္း တရား၀င္ ၾကြာလံုးထုတ္ထာလဲ႔ေလ၏၊ သို႔ေသာ္ မည္သို႔ေသာ က်န္းမာေရးလုပ္သားအမ်ိဳးစားအား စနစ္တက် စီစစ္ထုတ္ေဖၚျပသထားျခင္းမရိွပဲ ေရာခ်ထားသည္ကို ေတြ႔ရျပန္သည္။ ျပည္သူတို႔ အေျခခံေနစဥ္ဘ၀အတြက္ အေထာက္ပ႔ံလိုအပ္ေသာ က်န္းမာေရးလုပ္သာ ၂၃ ေယာက္ခန္႔ လိုအပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ၏ စံႏုံန္းကို တ၀က္ေလာက္ ၄င္းတို႔ လိုက္မွီေၾကာင္း ၾကြားလံုးထုတ္ပံုရသည္။

In 2008, the government reported there were fewer than 15 health workers for every 10,000 people, short of the internationally recommended 23 needed to provide basic life-saving services.

က်န္မာေရးဆိုင္ရာ စီမံေရးရာဌာနမွ ေဒါက္တာ နီလာတင္က အစိုးရမွ က်န္မားေရး ေစာင္႔ေရွာက္မွဳဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားအား ၿကိုးပမ္းအေကာင္ထည္ေဖၚရာတြင္ အေျခခံ လူေနမွဳဘ၀ အေထာက္ပံအရင္းျမစ္ ေလ်ာ႔နည္းျပတ္လပ္ေနေၾကာင္း (အိုင္အာအိုင္အန္)သို႔ အိပ္သြန္ဖာေမွာက္ ၀န္ခံခဲ႔ဘူးသည္။ သူမ၏ ၀န္ခံခ်က္အဓိပၸါယ္မွာ တိုင္းျပည္၏ ခ်ြတ္ျခံဳက်မွဳေၾကာင္႔ အခ်ိဳ႔ေသာေတာင္တန္းေဒသတြင္ေနထိုင္သူမ်ားသည္ ျမိဳ႔မ်ားေပၚတြင္ရိွေသာ သက္ဆိုင္ရာ ေဆးရံုသို႔သြားေရာက္ကုသရန္ တေနကုန္ေလာက္ ခရီးလမ္းတြင္က်န္႔ၾကာေနျပီး အမ်ားေသာအားျဖင္႔ေ၀းလံေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအဖို႔ လူနာတေယာက္အေနျဖင္႔ ေဆးခန္းတခုခုထံေရာက္ရိွႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ ၄ နာရီမ်ွေလာက္ေ၀းေသာ ခရီးကို ျဖတ္သန္းရသည္ဟု ဆိုေလ၏။
Nilar Tin, director of the planning division in the Ministry of Health, told IRIN the government has prioritized healthcare, but lacks human resources. This means that most villages lack basic healthcare and patients often travel for hours - in some hilly regions for nearly an entire day - to reach hospitals or clinics located only in towns, and which are often dilapidated and poorly stocked.

အေရွ႔ေတာင္အာရွတြင္ အင္မတန္ၾကီးမားေသာ လက္နက္ကိုင္ စစ္တပ္ၾကီးမ်ားရိွေသာ တိုင္းျပည္မ်ားထဲမွ တႏိုင္ငံျဖစ္သည္႔ ျမန္မာျပည္အဖို႔ က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မွဳအဆင္တန္းသည္ ေခ်နင္းခံုမွ အ၀တ္စုတ္ေလာက္သာပင္ရိွျပီး၊ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ေဆး၀ါးမ်ားအား ေရာဂါခံစားမွဳရရိွျပီး ျပင္းထန္လာေသာ အခ်ိန္ေလာက္မွသာပင္ ထိုလူနာအဖို႔ ရရိွေသာ အေျခေနတြင္ ျဖစ္ေနေလသည္ဟု (က်န္းမားေရးဆိုင္ရာ အေ၇ွ႔ျဖားစာေစာင္က) ေဖၚျပထားေလသည္။
In a country with one of Southeast Asia's biggest armies but a healthcare system in tatters, scarce antiretroviral drugs are given only to those with the advanced form of the illness.
လြန္ခဲ႔ေသာ ၂ႏွစ္ေလာက္မွ ရာစုႏွစ္တ၀က္မ်ွ ျမန္မာ စစ္အုပ္စုသည္ လက္ငင္းေငြသားမ်ားျဖင္႔ ၄င္း၏ လက္နက္ကို္င္ စစ္တပ္အား အားတက္သေေရာ ထည္႔သြင္း အသံုးျပဳ အုပ္ခ်ဳပ္ေနခဲ႔သည္႔ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ အဆံုးသတ္ျပီးေနာက္ ႏိုင္ငံတကာမွ ျမန္မာ႔က်န္းမာေရးအား စီစစ္ခဲ႔ၿကည္႔ရာတြင္ ယေန႔ ကမာၻၾကီးေပၚတြင္ အနိမ္႔က် ႏုံန္ျခာဆံုးေသာ က်န္းမာေရေစာင္႔ေ၇ွာက္မွဳ အာရုံလြတ္ကင္းသည္႔ ႏိုင္ငံျဖစ္ေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေစာင္႔ၾကည္႔မွဳ အဖြဲ႔မွ ဆိုပါသည္။


During almost half a century of military rule which officially ended last 2 year, Myanmar's junta generously funneled cash to the armed forces but presided over one of the world's lowest outlays on public health according to international healthy watch dogs.
အမ္အက္စ္ အက္ဖ္မွ ကမာၻ႔ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဌာန၏ သတ္မွတ္စည္းမ်ဥ္း ခ်ထားေသာ မူအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ ေရာဂါခံစားေနရေသာ လူဦးေရး တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္း၏ သံုးပံု တပံုသာ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာေဆး၀ါးအခ်ိဳ႔ လက္ခံရရိွျပီး က်န္ႏွစ္ပံုမွာ မရိွပဲ ေနထိုင္ေနၾကရသည္ကိုလည္း ကုလသမ၈ၢ က်န္းမာေရးဌာနသို႔ အတိလင္းထုတ္ေဖၚေတာင္းဆိုထားျပန္သည္။ ထို႔အျပင္ ေဆး၀ါးအလံုအေလာက္ျဖင္႔ ကာကြယ္ကုသျခင္းမခံရေသာေၾကာင္႔ သာမန္ေရာဂါ အဖ်ားအနာေလးမွ အဆုပ္တီဘီ ႏွင္႔ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါတို႔ပါ ထပ္မံခံစားေနၾကရသည္ဟု ဆိုသည္။ ၄င္း အမ္အစ္အက္ဖ္မွ တာ၀န္ခံမ်ားျဖစ္ေသာ ပီတာေပါႏွင္႔ ဒီဂရုတီ တို႔မွ ေျပာၾကားရာတြင္ ဆရာ၀န္အေတာ္အတန္သင္႔ရိွေနေသာ လက္ရိွျမန္မာျပည္သည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေဆး၀ါးကုသမွဳဆိုင္ရာ နည္းစနစ္မ်ား အားနည္းျပီး ထိေရာက္လံုေလာက္ေသာ ေဆး၀ါးမ်ားမရိွပါဟု ဆိုေလ၏
MSF says only a third of the 120,000 people living with HIV in Myanmar who under World Health Organization (WHO) standards should receive antiretroviral are being treated.The shortage of medicine extends to other serious illnesses including tuberculosis and malaria.The country has a relatively high number of doctors but lacks medicines and wider support systems to treat patients, said MSF head of mission Peter Paul de Groote.
ျမိဳ႔ျပေဒသမ်ားတြင္ ေဆး၀ါးကုသမွဳခံယူခြင္႔ အေတာ္တန္ရိွသလာက္ ျမိဳ႔ျပႏွင္႔ အလွမ္းေ၀ေသာ ေဒမ်ားအတြင္းရိွ ေနထိုင္ေနသူ လူဦးေရမ်ားသည္ က်န္မားေရးဆိုင္ရာ ေစာင္႔ေ၇ွာက္အေလးေပးခံရမွဳမွာ အလြန္ ခ်ိဳ႔တဲ႔အားနည္းျပီး ျပည္တြင္း မျငိမ္သက္မွဳႏွင္႔ အမ်ိဳးအမ်ိဳးေသာ မသင္႔ျမတ္ျခင္းမွ ပုတ္ကန္ေတာ္လွန္မွဳတို႔ျဖင္႔ အစိုးရႏွင္႔ ေတာ္လွန္သူတို႔ တိုက္ခိုက္ၾကကာ စစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေနေသာ ေဒသမ်ားက က်န္းမာေရးအေျခေနပိုဆိုး၀ါေန၏။

Most of Myanmar's population live in rural areas, while health services are concentrated in larger towns and cities. This means the health needs of most of the population of more than 50 million are unmet, especially in areas where conflict between the government and various rebel groups or inter-communal violence still occurs.

ထိုင္းျမန္မာ နယ္ျခားမ်ဥ္း တေလ်ာက္ျဖစ္သည္႔ ငွက္ဖ်ားေရာဂါႏွင္႔ ခ်ည္ေႏွာင္က်င္းခတ္ခံေနရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရွ႔ဘက္ေဒသတြင္ ေမြးကင္းစ ေမြးမိခင္မ်ားမွ သူတို႔၏ ရင္ေသြးငယ္မ်ားအား အသက္ရွင္ေအာင္ ေစာင္႔ေရွာက္ရသည္႔ အခက္ခဲသည္ အလြန္ ထိတ္လန္႔တုန္လွဳပ္ဖြယ္စိတ္ပ်က္စရာမ်ား ၾကံဳေတြ႔ေနရျပီး တိုင္းျပည္တျပည္တြင္ရိွေသာ ခေလးေမြးဖြားရာတြင္ အသာတင္ က်န္မားအသက္ရွင္မွဳရိွသင္႔ေသာ ခေလးႏံုန္းထားမွာ အျခားေသာေနရာမ်ားထက္ သံုးဆ က်ဆင္းေနေၾကာင္းႏွင္႔၊ ခေလးငယ္ေပါင္းေမြးဖြားမွဳ တသိန္းတြင္ ခေလး ၂၄၀ ေယာက္မ်ွ ေသဆံုးေၾကာင္း စစ္တမ္းမ်ားက ဆိုေနၾကသည္။
Violence has warped malaria control along the country's border with Thailand, and frustrated attempts to keep mothers and their newborns alive in eastern Myanmar, where the maternal mortality ratio is more than triple the national average of 240 per 100,000 live births.

လက္ရိွ အေရးခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚေနေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင္႔ ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပိုင္း တို႔တြင္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာေစာင္႔ေရွာက္ခံရမွဳ ေၾကာက္ခမန္းလိလိ ျဖစ္ေနေသာ ဆိုး၀ါသည္႔ ေနရာျပည္နယ္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရိွေနေၾကာင္းအား (အမ္အစ္အဖ္) ေဟာ္လနမွ ေျပာဆိုခဲ႔သည္။

Recent inter-communal violence in Rakhine State, in the north, has turned a bad state of health access into a "desperate" one, said Médecins Sans Frontières (MSF)-Holland.
၂၀၁၁ ႏွစ္တြင္ တတိုင္းျပည္လံုး၀ယ္ ဆရာ၀န္ေပါင္း ႏွစ္ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ ေလးရာ သံုးဆယ္ ငါးေယာက္ ရိွျပီး ထိုအထဲမွ အမ်ားစုျဖစ္ေသာ တစ္ေသာင္း ငါးေထာင္း ငါးရာ ရွစ္ေယာက္မွာ မိမိ ကိုယ္ပိုင္ေဆးခန္းႏွင္႔ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္သို႔ ကူးေျပာင္းသြားေသာေၾကာင္႔ ယေန႔ရိွေသာ တိုင္းျပည္လူဦးေရ အမ်ားစုအတြက္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္ေပးႏိုင္မွဳ ကိစၥမွာ အလြန္ အလွမ္းကြာေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။
In 2011, the country had 26,435 doctors nationwide, but most (15,508) are in the private business sector, where services are unaffordable to most the population.
ေနာက္ဆံုးေကာက္ခ်က္ခ် တင္ျပရေသာ္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏွင္႔ ၂၀၁၂ ခုတြင္ တိုင္းျပည္သူျပည္သားမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေစာင္႔ေရွာက္ ၀န္ေဆာင္ေပးမွဳသည္ လူတဦးလ်ွင္ တႏွစ္ပတ္လံုးစာ အေမရိကန္ေဒၚလား၁၀ ေဒၚလာ ( ျမန္မာေငြ ၈၅၀၀) က်ပ္ကိုသာပင္သံုးစြဲခဲ႔ေၾကာင္းသိရျပီး ေမရိကန္ေဒၚလာ (၂)ေဒၚလာကိုသာ လက္ရိွေနျပည္ေတာ္ ျမန္မာအစိုးရမွ ခြင္႔ျပဳေစျပီ က်န္ေသာ အေမရိကန္ ၈ ေဒၚလာအား လူနာႏွင္႔ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အန္ဂ်ီအို ၊ လူမွဳကူညီေရးအသင္းဖြဲ႔မ်ားမွ ထည္႔၀င္ေဆာင္ရြက္ေနရေသာ အေျခေနဆိုးတြင္ တိုင္းျပည္ ျဖစ္တည္ေနေလသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာ႔ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ယခုေနျပည္ေတာ္ အစိုးရအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳမ်ား တြင္တြင္လုပ္ေနပါေၾကာင္းအား ထပ္တလဲလဲ သရုပ္မွန္စာရင္းဇယားမ်ားကိုဆန္႔က်င္ကာ ၀ိုင္း၀န္းပံ႔ပိုး က်ားကန္ေပးေနပါေၾကာင္း သိရသည္။

In 2011-2012, people spent an average of US$12 per person per year on healthcare, of which only $2 came from the government, with the rest being covered by NGOs and patients. But Myanmar democracy leader, Daw Aung San Suu Kyi repeatedly speaks out that the current government is heading to democratic concerning goal as a change.

ေက်းဇူးတင္ပါသည္

ဂိုလ္ရွယ္ေလး

အခ်က္လက္မွန္မ်ားအား ၇ည္ညြန္း ေလ႔လာတင္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံသို႔ေရာက္ေအာင္ ၾကိဳက္သေလာက္ ရွယ္ယူကာ မူရင္း တင္ျပသူ၏ ကေလာင္အား ျဖဳတ္ထုတ္ျခင္းမျပဳၾကပါရန္ အႏူးညြန္႔ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။


--
Posted By Blogger to လူဗိုလ္ဟူသည္ ... at 4/25/2013 02:36:00 AM

--
ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔မွ ေန႔စဥ္ Mail မ်ားရယူလိုပါက http://groups.google.com/group/mrsorcerer/subscribe?hl=en
Member မ်ား မိမိတို.သိထားသည္မ်ားကို မွ်ေ၀လိုပါက mrsorcerer@googlegroups.com သို႔စာပို႔ႏိုင္ပါသည္။
ေမွာ္ဆရာအဖြဲ ့မွ ႏႈတ္ထြက္လိုလွ်င္ mrsorcerer+unsubscribe@googlegroups.com ကိုႏွိပ္ျပီး စာပို႔ေပးပါရန္။
စာလက္ခံလိုသည့္ပံုစံ ျပင္လိုလွ်င္ http://groups.google.com/group/mrsorcerer?hl=en
အဖြဲ ့၏ စည္းကမ္းမ်ားကို သိလိုလွ်င္ http://groups.google.com/group/mrsorcerer/browse_thread/thread/af2f4a1d44d4d909?hl=en တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္ ။
 
Facebook (FB) ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔သို႔ Mail ပို႔လိုလွ်င္ mrsorcerer2@groups.facebook.com
FB ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔သို့ ၀င္ရန္ http://www.facebook.com/home.php?sk=group_173571176006981&ap=1
Facebook Page ႏွင့္ဆက္သြယ္လိုလွ်င္ www.facebook.com/mrsorcerergroup
 
ေမွာ္ဆရာ အဖြဲ ့ႏွင့္ပက္သက္၍ ေ၀ဖန္အၾကံျပဳလိုပါက >>>
ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ( mrsorcerer9@gmail.com, mrsorcerer27@gmail.com ) ထံသို.
ေပးပို.ႏိုင္ပါသည္ ။
 
ခင္မင္စြာျဖင့္
ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ေမွာ္ဆရာ အဖြဲ ့ ( Ѧя Ƨσяcɛяɛя )" group.
Visit this group at http://groups.google.com/group/mrsorcerer?hl=en.