[mrsorcerer:38074] မမွန္မကန္၀ါဒျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ားေၾကာင့္ အစၥလာမ္သာသနာႏွင့္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္တုိ႔အေပၚ အထင္ အျမင္ လြဲမွားေနမႈကို ရွင္းလင္းေလွ်ာက္ထားျခင္း

မမွန္မကန္၀ါဒျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ားေၾကာင့္ အစၥလာမ္သာသနာႏွင့္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္တုိ႔အေပၚ အထင္ အျမင္ လြဲမွားေနမႈကို ရွင္းလင္းေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ ေမတၱာတရားေရွ႕ထားကာ လိုအပ္ေသာ ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားေပးပါရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃာ့မဟာနာယကအဖြဲ႕ထံ ေဒါက္တာျမင့္သိန္း ၏ ေလ်ာက္ထားခ်က္

သို႔

(၁) ဥကၠ႒ဆရာေတာ္
ႏိုင္ငံေတာ္သံဃာ့မဟာနာယကအဖြဲ႕

(၂) အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ဆရာေတာ္
ႏိုင္ငံေတာ္သံဃာ့မဟာနာယကအဖြဲ႕

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ရက္စြဲ ။ ။ ၁၃၇၅ ခုႏွစ္၊ တန္ခူးလဆန္း(၁၂)ရက္

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ(၂၂)ရက္

အေၾကာင္းအရာ ။ ။ မမွန္မကန္၀ါဒျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ားေၾကာင့္ အစၥလာမ္သာသနာႏွင့္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္တုိ႔အေပၚ အထင္ အျမင္ လြဲမွားေနမႈကို ရွင္းလင္းေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ ေမတၱာတရားေရွ႕ထားကာ လိုအပ္ေသာ ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားေပးပါရန္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း။

ၾကည္ညိဳေလးစားအပ္ပါေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားထံ ဂါရ၀တရားေရွ႕ထားလ်က္ ႐ိုေသစြာေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္။

အထက္ပါအေၾကာင္းအရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးထံေပးပို႔ေသာ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ေန႔စြဲပါစာမိတၱဴႏွင့္ အစၥလာမ္ႏွင့္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္တုိ႔အေပၚ အထင္အျမင္လြဲမွားမႈမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္စာတမ္းကို ပူးတြဲေပးပို႔အပ္ပါသည္။

ရွင္းလင္းခ်က္

ပူးတြဲပါ "အစၥလာမ္ႏွင့္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္တုိ႔အေပၚ အထင္အျမင္လြဲမွားမႈမ်ားကို ရွင္းလင္းခ်က္စာတမ္း (အက်ဥ္း)" တြင္ နားလည္လြဲမွားေစေသည့္အခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ရွင္းလင္းတင္ျပထားပါသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ-

၁။ ၇၈၆ ဟူသည္ ၂၁-ရာစုဟုလည္းေကာင္း၊ မြတ္စလင္မ္မဟုတ္သူတုိ႔ႏွင့္ လူမႈစီးပြားမဆက္ဆံရဟုလည္းေကာင္း အဓိပၸာယ္ မသက္ေရာက္ဘဲ လူမ်ိဳးဘာသာမေရြး၊ ေ၀ေနယ်အားလုံးအေပၚ က႐ုဏာထားရန္ သေကၤတျဖစ္ပါသည္။

၂။ အစၥလာမ္ဘာသာတြင္ သားေဖာက္သာသနာျပဳျခင္း လုံး၀ ခြင့္မျပဳ။ ဘာသာမတူသူႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳခြင့္မရွိ (ကုရ္အာန္ ၂း၂၂၁)။ ဗုဒၶဘာသာမိန္းကေလးမ်ားကိုယူႏိုင္လွ်င္ သက္ဆုိင္ရာလူမႈေရးအဆင့္အတန္းအလိုက္ ဗလီက ဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္းဟူသည္ လုံး၀မရွိ။ အစၥလာမ္သာသနာကို စိတ္ႏွလုံးမပါဘဲ လက္ခံသည္ဆုိသူအား မုနာဖိက္ ေခၚ အေယာင္ေဆာင္ဟုသတ္မွတ္ၿပီး ငရဲ တြင္ပင္ ေအာက္ဆုံးအဆင့္၌ ေနရမည္ဟု ဆုိထားသည္။

၃။ အစၥလာမ္တြင္ ဇနီး ၄ ဦး ခြင့္ျပဳျခင္းမွာ မျပဳမေနရမဟုတ္၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္ မ်ားျခင္းျဖစ္ေစ၊ အျခား မလႊဲသာမေရွာင္သာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ျဖစ္ေစ လိုအပ္ပါက ခၽြင္းခ်က္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္သာျဖစ္ၿပီး တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ကို အားေပးသည္။ ထို႔အျပင္ ႏွစ္ဦးသေဘာတူေပါင္းျခင္း၊ အေျမႇာင္မယားထားျခင္း၊ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းမ်ားကို လုံး၀ တားျမစ္ သည္။ ထိမ္းျမားျခင္းမျပဳဘဲ လိင္ဆက္ဆံပါက ႀကိမ္ဒဏ္ ၁၀၀ သတ္မွတ္ထားသည္။

၄။ အစၥလာမ္သာသနာတြင္းသုိ႔၀င္သူမ်ားသည္ ေရႊတိဂုံေစတီႏွင့္ မဟာျမတ္မုနိေစတီေတာ္ပုံမ်ားကို ေျခႏွင့္အရင္နင္းၿပီးမွ ၀င္ရသည္ ဟူသည္မွာ လုပ္ႀကံဇာတ္ျဖစ္သည္။ ကုရ္အာန္ ၆း၁၀၈ အရ မြတ္စလင္မ္တုိ႔သည္ အျခား ဘာသာတရားတုိ႔၏ ကိုးကြယ္ရာမ်ား ကို မေကာင္းမေျပာရဟု ျပဌာန္းထားရာ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ေစာ္ကားပိုင္ခြင့္မရွိ။

၅။ ဂ်ိဟာဒ္ဟူသည္ အစ္ၥလာမ္ဘာသာထဲမ၀င္ေသာ ဘာသာျခားမ်ားကို သုတ္သင္ရွင္းလင္းျခင္း လုံး၀ မဟုတ္ပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ျပဳရ ေသာ ဂ်ိဟာဒ္သေဘာတရားအရ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လုံး မိမိ၏မေတာ္ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ မာန စသည့္တရားမ်ားကို ခ်ိဳးႏွိမ္ရန္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းျဖစ္သည္။ အကယ္၍ မိမိတုိင္းျပည္လူမ်ဳိးကို သူတစ္ပါးက်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားပါက ခုခံစစ္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ရန္သူက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္းက လက္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ကုရ္အာန္ ၂၂း၄၀ အရ ဂ်ိဟာဒ္ဟူသည္ ဘာသာတရားတုိ႔၏ လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္က်င့္သုံးခြင့္ကို အကာအကြယ္ေပးျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္၀ါဒကို ဆန္႔က်င္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

၆။ အစၥလာမ္သာသနာျပဳျခင္းဟူ၍မရွိဘဲ အစ္ၥလာမ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းသိမ္ေမြ႕မႈမ်ားကို လူတုိ႔သိေစရန္ တင္ျပမႈသာရွိ၏။ အသိဉာဏ္ကို သုံး၍ ယဥ္ေက်းစြာေျပာဆုိရမည္။ အျငင္းအခုံျပဳလာပါက လွပေသာေဆြးေႏြးမႈျဖင့္သာ တုံ႔ျပန္ရမည္။ ဖ်ားေယာင္းျခင္းႏွင့္ အဓမၼစနစ္မရွိေစရ။ မည္သူမဆို ယုံၾကည္လိုပါက ယုံၾကည္၊ မယုံၾကည္လိုက ျငင္းပယ္ျခင္းဟူေသာ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ က်င့္သုံးခြင့္ရိွပါသည္။ မေလးရွားႏွင့္ အင္ဒုိနီးရွားႏိုင္ငံတုိ႔၌ မူလက ဟိႏၵဴ၊ ထို႔ေနာက္ ဗုဒၶဘာသာ၊ ထို႔ေနာက္ အစၥလာမ္ ကူးေျပာင္းခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုင္းႏွင့္ သီရိလကၤာ ႏုိင္ငံတုိ႔ကမူ ဗုဒၶဘာသာအမ်ားစုျဖစ္လ်က္ ရွိေနၾကပါသည္။

၇။ ဗလီ ေခၚ အစၥလာမ္၀တ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ားဟူသည္ အႏိႈင္းမဲ့ကိုးကြယ္ရာကို နာခံဦးခ်ရာေနရာ၊ ေမတၱာပို႔ရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ သြန္ သင္ရာေနရာမ်ားသာျဖစ္သည္။ စစ္စခန္းမ်ား၊ လက္နက္သုိေလွာင္႐ုံမ်ားမဟုတ္ပါ။ ကမၻာ့ဗလီ အားလုံး ကမၻာဦးေက်ာင္းေတာ္ ကအ္ဗဟ္ ေခၚ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာသို႔လွည့္၍ တည္ေဆာက္ၾကရ၏။ ယင္း၏ သေဘာတရားႏွင့္ သေကၤတမွာ
(က) ေလာကခပ္သိမ္းတြင္ အႏိႈင္းမဲ့ကိုးကြယ္ရာ တစ္ပါးတည္းသာရွိျခင္း။ (႕ညငအပ သ္ ြသိ)
(ခ) ကမ္ၻာၿဂိဳဟ္တြင္ နဗီတမန္ေတာ္ ေခၚ လူသားဘုရားမ်ားစြာေပၚထြန္းခဲ့ေသာ္လည္း ၎င္းတုိ႔ေဟာၾကားခဲ့သည့္ တရားမွာ တစ္ခုတည္းေသာ သစ္ၥာတရားျဖစ္ျခင္း။
(ဂ) လူသားတို႔သည္ မ်ိဳးႏြယ္၊ ဘာသာစကား၊ အသားအေရာင္ကြဲျပားၾကေသာ္လည္း လူဟူသည္ ကမ္ၻာ့အိမ္ေထာင္စုႀကီး တစ္ခုသာျဖစ္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

၈။ အစ္ၥလာမ္သာသနာသည္ ၿဗိတိသွ်ေခတ္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ေရာက္လာေသာသာသနာမဟုတ္၊ ျမန္မာ မြတ္စလင္မ္ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းသည္ ပုဂံေခတ္မွစ၍ သမုိင္းေၾကာင္းအရ တည္ၿငိမ္စြာဖြံ႕ၿဖိဳးလာေသာတုိ္င္းရင္းသား၊ ႏိုင္ငံသား လူ႔အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါ သည္။

ေမတၱာရပ္ခံေလွ်ာက္ထားခ်က္

ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ေမတ္ၱာတရားေရွ႕ထား၍ ပဋိပက္ၡတားဆီးေရးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ထပ္မံမေပၚေပါက္ေရး အတြက္ လိုအပ္ေသာကူညီေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ႐ိုေသစြာ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္။

႐ိုေသေလးစားစြာျဖင့္

ေဒါက္တာျမင့္သိန္း (ၿငိမ္းခ်မ္းလုလင္)
အမွတ္-၂၃၊ ၁၃၉ လမ္း
မအူကုန္း၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္။
ဖုန္း - ၀၉ ၅၁ ၃၄၄၈၇


အစၥလာမ္ႏွင့္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ တို႔အေပၚ အထင္အျမင္ လြဲမွားမႈမ်ားကို ႐ွင္းလင္းခ်က္ စာတမ္း (အက်ဥ္း)

ကိုေအာက္ေဖၚျပပါ လင့္ကို ႏွိပ္ျပီး အျပည့္အစံု ဖတ္ရႈႏုိင္ပါျပီhttp://www.myanmarmuslim.net/အစၥလာမ္ႏွင့္-ျမန္မာမြတ္/
ရဟန္းတို႔ လမ္းေပ်ာက္ေလေသာ္ … (StraitsTimes ဘာသာျပန္- ေဆာင္းပါး)
============================

ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလက္ေအာက္တြင္ ရွိေနစဥ္ လြန္ခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္က အေနာက္တိုင္းသားႏွင့္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳး မိတ္ေဆြအခ်ိဳ႕က ကၽြန္ေတာ့္အား အၾကမ္းမဖက္ သိမ္ေမြ႕မႈကို သြန္သင္သည့္ ဗုဒၶသာသနာ ထြန္းကားရာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား ရွိေနရပါ သနည္းဟု ေမး ခဲ့ၾကပါသည္။

ထိုစဥ္တုန္းက ကၽြန္ေတာ္က တိုင္းျပည္တြင္းမွ ကိုယ့္သေဘာႏွင့္ကိုယ္ စြန္႔ခြာခဲ့ကာ ေဟာင္ေကာင္ တကၠသိုလ္တြင္ စာနယ္ဇင္းပညာ သင္ယူေန စဥ္ျဖစ္ၿပီး ျပန္ေျဖေလ့ရွိသည္က တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေနသူ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အက်င့္စာရိတၱ ပ်က္ျပားေနၾကၿပီး ဗုဒၶသာသနာကလည္း အမည္ခံမွ် သာ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ဟူ၍ပင္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကိုလိုနီေခတ္မတိုင္မီ ပေဒသရာဇ္ေခတ္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ ဘုရင္မ်ားကလည္း အမည္ခံဗုဒၶ ဘာသာဝင္မ်ားသာျဖစ္ၾကၿပီး သူတို႔ ကိုယ္တိုင္ကလည္း ရာဇဝတ္မႈႀကီးမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကဖူးသည္ ဆိုသည္ကို လည္း ေထာက္ျပေဝဖန္ေလ့ ရွိခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္ဖတ္ရွဳရန္ - http://www.m-mediagroup.com/news/12793

--

May Peace Be Upon You
Regards,
Ruby

--
ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔မွ ေန႔စဥ္ Mail မ်ားရယူလိုပါက http://groups.google.com/group/mrsorcerer/subscribe?hl=en
Member မ်ား မိမိတို.သိထားသည္မ်ားကို မွ်ေ၀လိုပါက mrsorcerer@googlegroups.com သို႔စာပို႔ႏိုင္ပါသည္။
ေမွာ္ဆရာအဖြဲ ့မွ ႏႈတ္ထြက္လိုလွ်င္ mrsorcerer+unsubscribe@googlegroups.com ကိုႏွိပ္ျပီး စာပို႔ေပးပါရန္။
စာလက္ခံလိုသည့္ပံုစံ ျပင္လိုလွ်င္ http://groups.google.com/group/mrsorcerer?hl=en
အဖြဲ ့၏ စည္းကမ္းမ်ားကို သိလိုလွ်င္ http://groups.google.com/group/mrsorcerer/browse_thread/thread/af2f4a1d44d4d909?hl=en တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္ ။
 
Facebook (FB) ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔သို႔ Mail ပို႔လိုလွ်င္ mrsorcerer2@groups.facebook.com
FB ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔သို့ ၀င္ရန္ http://www.facebook.com/home.php?sk=group_173571176006981&ap=1
Facebook Page ႏွင့္ဆက္သြယ္လိုလွ်င္ www.facebook.com/mrsorcerergroup
 
ေမွာ္ဆရာ အဖြဲ ့ႏွင့္ပက္သက္၍ ေ၀ဖန္အၾကံျပဳလိုပါက >>>
ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ( mrsorcerer9@gmail.com, mrsorcerer27@gmail.com ) ထံသို.
ေပးပို.ႏိုင္ပါသည္ ။
 
ခင္မင္စြာျဖင့္
ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ေမွာ္ဆရာ အဖြဲ ့ ( Ѧя Ƨσяcɛяɛя )" group.
Visit this group at http://groups.google.com/group/mrsorcerer?hl=en.