(ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၃၊ အမွတ္ ၁၄၂၊ ဧျပီ ၂၅ ရက္၊ ၂၀၁၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈/၃၂) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ (18) ေအာင္ဒင္ အပိုင္း (၁၈) လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး (ဂ) ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳခြင့္ ၁၉၄၇ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒရဲ့ စာရင္း ၂၊ ျပည္နယ္ဥေဒျပဳစာရင္း "(၁) ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာကိစၥမ်ား" ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ျပည္နယ္ေကာင္စီ (သို႕မဟုတ္) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒န္းခ်က္မ်ားကို မဆန္႕က်င္ပဲ ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပဳခြင့္၊ အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပင္ဆင္ခြင့္ေပးထားပါတယ္၊ ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္း၊ ျပည္နယ္ဝန္ထမ္းရာထူးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္ရာထူးခန္႕ထားေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ ျပည္နယ္အျငိမ္းစားလစာေငြမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ျပည္နယ္ကေပးရမည္ျဖစ္ေသာ၊ သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္အခြန္ဘဏၰာေတာ္မ်ားမွေပးရမည္ျဖစ္ေသာ ္အျငိမ္းစားလစာေငြမ်ား၊ ျပည္နယ္ေကာင္စီဥကၠ႒နဲ႕ေကာင္စီဝင္မ်ား၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ဝန္ၾကီးမ်ားရဲ့ လစာနဲ႕ခံစားခြင့္မ်ားဆိုင္ရာဥပေဒျပဳခြင့္ေတြ အပ္ႏွင္းထားပါတယ္၊ [...]

Read more of this post