ယံုတမ္းစကား ဘေက်ာ္(မေကြး) က်ေနာ္အသက္တစ္၀က္ေလာက္          ျပန္ငယ္ခ်င္တယ္။ (ရီးစားသနာ  ထားဘို႕မဟုတ္ဘူး) လူငယ္ေတြဆီကေန                         ပညာျပန္သင္ခ်င္ေသးတယ္။ လူငယ္ေတြဟာ                              တိုးတက္တဲ႕အျမင္ရိွတယ္။ တိုးတက္တဲ႕                                  အၾကားရိွတယ္။ တိုးတကိတဲ႕                                  အသိရိွတယ္။ လူငယ္ေတြဟာ                              ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုစိတ္ျပင္းတယ္။ က်ေနာ္ … လူငယ္ေတြကို                                ခ်စ္တယ္။ လူငယ္ေတြကို                                ယံုၾကည္တယ္။ လူငယ္ေတြကို                                အားကိုးတယ္။ လူငယ္ေတြ                                   လမ္းမွားေရာက္ေနတာ။ လူငယ္ေတြ                                   ေသာက္စားမႈးရစ္ေပ်ာ္ပါးေနတာ။ လူငယ္ေတြ                                   ေလလြင့္ပ်က္စီးေနတာ။ လူႀကီးေတြ                                   ရပ္တည္ခ်က္မွားခဲ႕လို႕ လူႀကီးေတြ                                   နားလည္မႈလြဲခဲ႕လို႕ လူႀကီးေတြ                                   အတားအဆီးမ်ားခဲ႕လို႕ လူႀကီးေတြ                                   အတၱႀကီးလဲ႕လို႕ အေတြးအေခၚေဟာင္းေတြ                  ေမာင္းထုတ္ပါ ညစ္ခ်င္တဲ႕စိတ္ေတြ                         ေဖ်ာက္လိုက္ပါ အံုခဲေနတဲ႕ ေလာဘတရားေတြ             သိမ္းဆည္းပါ လူငယ္ေတြကို                                မတားဆီးပါနဲ႕ လူငယ္ေတြကို                                လမ္းဖြင့္ေပးလိုက္ပါ လူငယ္ေတြကို                                ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွင္သန္ခြင့္ေပးလိုက္ပါ က်ေနာ္           ယံုတယ္ လူငယ္ေတြ      က်ေနာ္သိသလို မသိဘူး ဒီထက္ပိုတယ္။ လူငယ္ေတြ က်ေနာ္ျမင္သလို                   မျမင္ဘူး။ အေတြးအေခၚ                     ေကာင္းတယ္။ လူငယ္ေတြ                က်ေနာ္လုပ္သလို                 မလုပ္ဘူး။ သူတို႕                              ရိုးသားၾကတယ္။ ဘယ္သူေသေသ         ငေတမာၿပီးေရာမလုပ္နဲ႕ အရွင္ေကာင္း၀ါဒ         တရားေတြဖယ္ပါ။ လူငယ္ေတြနဲ႕             ညိွႏႈိင္းတတ္တဲ႕ အေလ့အက်င့္ကို         ငါႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္မယ္။ က်ေနာ္ လူငယ္ေတြကို            ယုံတယ္ သူတို႕ဘယ္ေတာ့မွ       လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းျပန္ မေရြ႕ဘူးဆိုတာ … … … ။   ။ 

Read more of this post