ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း - ရန္ကုုန္) ဧၿပီ ၃၊ ၂၀၁၃ ကမၻာေျမျပင္ေပၚသို႔ လူ႔ဘဝအျဖစ္ ေရာက္႐ိွလာခဲ့ၿပီး မည္သည့္ေန႔၊ မည္သည့္ရက္၊ မည္သည့္ အခ်ိန္၊ မည္သည့္အသက္အ႐ြယ္တြင္ ကမာၻေျမျပင္မွ ျပန္လည္ထြက္ခြါသြားရမည္ကို မည္သူတစ္ဦးတစ္ ေယာက္မွ မသိ႐ိွႏိုင္ေပ။ အခ်ိဳ႕သည္ လူ႔ဘဝသက္တမ္းအား သက္တမ္းေစ့ေနသြားႏိုင္ခဲ့သလို အခ်ိဳ႕ေသာ သူတို႔သည္ က်န္းမာေရး ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈေၾကာင့္၄င္း၊ ျပင္ပ ပေယာဂတစ္ခုေၾကာင့္၄င္း၊ သက္တမ္းေစ့ မေနႏိုင္ခဲ့ ၾကေခ်။ သက္တမ္းေစ့ ေနႏိုင္ခဲ့ေသာ္ျငားလည္း ယခုကဲ့သို႔ ကမာၻေပၚတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ စီးပြားေရးကပ္၊ ႏိုင္ငံေရးကပ္၊ က်န္းမာေရးကပ္၊ သဘာဝေဘးကပ္၊ စစ္ေဘးကပ္ အစ႐ွိသည့္ ကပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ၾကားမွ ဘဝ ရပ္တည္မႈကို ျပဳလုပ္ေနၾကရေသာ လူသားမ်ားစြာတို႔သည္ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ တည္းဟူေသာ အကုသိုလ္စိတ္အလ်ဥ္တို႔ လႊမ္းၿခံဳမႈကို ခံေနခဲ့ၾကရကာ [...]

Read more of this post