ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ (LA) က ရန္ပုံေငြပြဲႏွင့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေတြ႔ဆုံပြဲ ဖိတ္ၾကားစာမ်ား ထြက္ မိုးမခရြာေဆာ္ၾကီး၊ ဧျပီ ၃၀၊ ၂၀၁၃

Read more of this post