ေျမေအာက္ေရသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္သံဓါတ္ပါ၀င္မႈ ေမာင္ေက်းေရ၊ ဧျပီလ  ၂၇၊ ၂၀၁၃ စကားဦး မဟာရန္ကုန္နယ္နမိတ္အတြင္း၊ တိုးခ်ဲျမိဳ့သစ္မ်ားတြင္ေနထိုင္ၾကေသာ ျပည္သူအမ်ားစုသည္ ေျမေအာက္ေရကို ေသာက္သံုးေရအျဖစ္အသံုးျပဳေနၾကရပါသည္။ မဟာရန္ကုန္နယ္ေျမေဒသရိွ ေျမေအာက္ေရအမ်ားစုသည္ သံဓါတ္ေပ်ာ္၀င္မွဳ့မ်ားပါသည္။ သံဓါတ္ေပ်ာ္၀င္မွဳ့ (၃) ပီပီိအမ္ အထက္တြင္ ရိွသည္ကို ေလ့လာသိရိွထားပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔သံဓါတ္မ်ားျပားေနပါက ထိုေရျဖင့္ အ၀တ္ေလ်ာ္ ၊ ခ်က္ျပဳတ္၊ ေသာက္သံုးပါက အ၀တ္မ်ား စြန္းထင္းျခင္း၊ ခ်က္ျပဳတ္ရာတြင္ ထမင္းမ်ား ၀ါေဖ်ာ့ေဖ်ာ့အေရာင္ျဖစ္ေနျခင္း၊ ေရေႏြးၾကမ္း ေသာက္၍ မေကာင္းျခင္း၊ စသည့္ မေကာင္းေသာ အေျခအေန မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ၾကံဳေနၾကရပါသည္။ ေရေကာင္းေရသန္႔ရရွိေရး ယုဇနဥယ်ဥ္ ျပည္သူမ်ား ေတာင္းဆိုေန" ဆိုသည့္ သတင္းကို  လြန္ခဲ႔ေသာ လမ်ားက ျမစ္မ ခမိဒီယာအဖြဲ႔ဂ်ာနယ္ (Myit Ma Kha Media Group) တြင္ေဆာင္းပါးရွင္ [...]

Read more of this post