ကာတြန္းေစာငိုု - ေနျပည္ေတာ္က ၾသဇာအၾကီးဆုုံးပုုဂၢဳိလ္ၾကီးအေၾကာင္း ဧျပီ ၁၉ ၊ ၂၀၁၃

Read more of this post