ကာတြန္း ကူမိုးၾကိဳး - ျမန္မာ့နည္း ျမန္မာ့ဟန္ ဒီမိုကေရစီ ဆိုဒါ ... ဧျပီ ၂၃၊ ၂၀၁၃

Read more of this post