ကာတြန္း ေစာငို - သမၼတၾကီးဆီ သြားတာ အတိုက္အခံေျပာစရာလား လို႔ ဧျပီ ၁၇၊ ၂၀၁၃

Read more of this post