တူေမာင္ညိဳ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္                       လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ "၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ"ျပင္ဆင္ေရးဆိုသည္မွာ လြယ္ကူသည့္ ကိစၥမဟုတ္ပါ။ လႊတ္ေတာ္အမတ္ "၃၉"  ဦး က ျပင္ဆင္လုိသည့္ ဆႏၵရွိယံုမွ်ျဖင့္လည္း ျပင္ဆင္ဖုိ႔မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္  "၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ" ျပင္ဆင္ေရးဆိုသည္မွာ ႀကံ့ဖြံ႔ ပါတီႏွင့္ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္၏စစ္သားအမတ္ေတြ (ဦးဝင္းတင္ စကားနဲ႔ေျပာရလွ်င္"မေရြးအမတ္"ေတြ) လက္ထဲမွာရွိေနသည့္အရာျဖစ္ သည္။             မည္သူမဆို/မည္သည့္ပါတီမဆုိ "၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ"ကို အေျခခံက်က်ျပင္ဆင္မည္ဟုဆုိလွ်င္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီနဲ႔ အေျခခံက်က် ထိပ္တုိက္ေတြ႔ရလိမ့္မည္။ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္လည္း အေျခခံက်က်ထိပ္တုိက္ေတြ႔ရလိမ့္မည္။ ထိထိမိမိျပင္ဆင္မည္ဆုိလွ်င္ပီပီျပင္ျပင္ ထိပ္တုိက္ေတြ႔ၾကရလိမ့္မည္။   မည္သုိ႔မွ် ေရွာင္လႊဲ၍ မရႏုိင္။             "၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ"ကို ျပင္ဆင္သည့္အခါ ေအာက္ပါဦးတည္ခ်က္ ၃ ရပ္ကို ျဖစ္ေျမာက္ ေအာင္ျမင္ေစရလိမ့္မည္။             ၁။ လႊတ္ေတာ္မ်ားကို ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္သာ [...]

Read more of this post