သမုိင္းတေကြ႕မွ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား သန္း၀င္းလႈိင္ ဧၿပီ ၁၃၊ ၂၀၁၃ ျမန္မာစာေပသုေတသီ ေဒၚႏွင္းဆီ ● ျမန္မာစာေပသုေတသီ ေဒါက္တာ အင္နီမာရီအက္႐ွဲလ္ (မႏွင္းဆီ) ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ျမန္မာစာေပအတြက္ ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာအခ်က္တစ္ခုမွာ ျမန္မာစာေပကို တျပည္ရပ္ျခားမွ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အျမတ္တႏိုးေလ့လာဆည္းပူးလာသည့္အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံျခားသား ဘာသာေဗဒပညာ႐ွင္မ်ားသည္ မိမိတို႔ႏုိင္ငံ႐ွိ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ျမန္မာစာေပဌာနမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ကာ ျမန္မာစာေပကို ေလ့လာဆည္းပူးလာၾကသည္သာမက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ပင္ တကူးတက လာေရာက္လ်က္ ျမန္မာစာေပကို ႏုိင္ငံျခားဘာသာ သင္ တကၠသိုလ္၌လည္းေကာင္း၊ စာေပပညာ႐ွင္မ်ားထံ၌လည္းေကာင္း ေလ့လာဆည္းပူးၾကေလသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္၍ ျမန္မာစာေပေလ့လာဆည္းပူးၾကေသာ ပညာ႐ွင္မ်ားမွာ ဂ်ပန္အမ်ိဳးသမီးယာမာဒါ (ျမန္မာအမည္ယဥ္ယဥ္ျမ)၊ ဂ်ပန္အမ်ိဳးသား ယို႐ွိအုိနီ႐ွိ(ေမာင္ေန၀င္း)၊ ခ်က္ကိုစလိုဗက္ကီးယားအမ်ိဳးသား ဂ်င္ဘက္ကာ (ခင္ေမာင္ေအး)၊ ခ်က္ကိုစလိုဗက္ကီးယားအမ်ိဳးသမီး ဒီဂက္ဂမာႏိုဗာခ်္ကိုဗာ (Degamar Novakova) (ျမန္မာအမည္ ျမသီတာ)၊ [...]

Read more of this post