ကာတြန္း ကူမိုုးၾကိဳး - မည္းမည္းျမင္တိုုင္း ဘာေတြ ထင္ေနသလဲ၊  ဧျပီ ၁၆၊ ၂၀၁၃

Read more of this post