ကမာပုုလဲ ဧၿပီ ၅၊ ၂၀၁၃ "တကယ္ေတာ့ ဒုိ႔ေခတ္ဟာ အေမွာင္ေခတ္ႀကီးပါ" (ဗားေတာ့ဗရက္) အေမွာင္ထဲမွာ လူလံုးမကြဲဘူး ... အေမွာင္ဆုိတာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ စရဏတရား အေမွာင္ထဲမွာ မ်က္ရည္ကုိ မျမင္ရဘူးေလ ...။ အေမွာင္ထဲမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေအးျမ က႐ုဏာအၿပံဳးေတြ အေမွာင္ထဲမွာ ေကာက္က်စ္ရက္စက္ ရယ္ေမာသံေတြလား အေမွာင္ထဲမွာ ...။ အေမွာင္ထဲမွာ ၿငိမ္သက္စြာ အေမွာင္ထဲမွာ စူးစူးစုိက္စုိက္ခံစား အေမွာင္ထဲမွာ အေရာင္ေတြကုိ ရွာေဖြ အေမွာင္ထဲမွာ လူဟာ လိမ္လို႔ညာလို႔မရ အေမွာင္ထဲမွာ ... က်င့္၀တ္သိကၡာဟာ သစၥာတရားနဲ႔ ယွဥ္တြဲေန ... အေမွာင္ထဲမွာ ... ။ အေမွာင္ထဲမွာ သဘာ၀အလင္းေရာင္ရွိတယ္ အေမွာင္ထဲမွာ ၾကယ္စင္ေတြ ရွင္သန္လင္းလက္ အေမွာင္ထဲမွာ လူတိုင္း လူတိုင္း ကုိယ့္အတၱ ကုိယ္ေရး [...]

Read more of this post