ကာတြန္း - ဟတ္ေကာ့ ဧၿပီ ၁၊ ၂၀၁၃ ဤေနရာမွ ျပန္လည္ကူးယူပါသည္။

Read more of this post