ကာတြန္းေစာငိုု - ေရႊဂ်ဳိးေလးေတြ ကူတဲ့ ေရႊျပည္ၾကီးဆီသိုု႔၊ ဧျပီ ၂၆၊ ၂၀၁၃

Read more of this post