[mrsorcerer:38236] Fwd: [လူဗိုလ္ဟူသည္ ...] စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္း စာစီစာကံုးေရးသားနည္း---------- Forwarded message ----------
From: Blogger <no-reply@blogger.com>
Date: 2013/5/10
Subject: [လူဗိုလ္ဟူသည္ ...] စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္း စာစီစာကံုးေရးသားနည္း
To: lubo601@gmail.com


၀င္ခြင့္စာေမးပြဲအားလုံးနီးပါးလိုပင္ ေလွ်ာက္ထားသူ၏ အေရးစြမ္းရည္ကိုသာမက က်ိဳးသင့္ေၾကာင္းသင့္ ရွင္းျပႏိုင္စြမ္း၊ တစ္ဖက္သားအား မိမိတင္ျပလိုသည္ကို စြဲေဆာင္စည္း႐ံုးႏိုင္စြမ္းကို တစ္ၿပိဳင္တည္း စစ္ေဆးႏိုင္သည့္စာစီစာကံုး persuasive or argumentative writing တစ္ပုဒ္ေတာ့ ေျဖဆိုရေလ့ရွိသည္။ In persuasive or argumentative writing, we try to convince others to agree with our facts, share our values, accept our argument and conclusions, and adopt our way of thinking. ဆိုသည့္အတိုင္း မိမိတို႔ဆင္ေျခမ်ား၊ ယံုၾကည္သည့္အရာမ်ား၊  တန္ဖိုးမ်ား အာေဘာ္ မ်ား ေကာက္ခ်က္မ်ား၊ စဥ္းစားပံုစဥ္းစားနည္းမ်ားအား သူတစ္ပါး လက္ခံလာေအာင္ ေရးသားရသည္။
၄င္းစြမ္းရည္သည္ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ရ႐ံု စာေမးပြဲေအာင္႐ံု သာတန္ဖိုးရွိသည္ မဟုတ္ပါ။  ၀န္ထမ္းအစ ႏိုင္ငံေရးသမားအဆံုး မရွိမျဖစ္အသံုးျပဳရမည့္ လူမႈစြမ္းရည္တစ္မ်ိဳး ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းေရးသားနည္းကို ေလ့လာထားသင့္သည္။
a good persuasive essay စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းစာစီစာကံုးေကာင္းတစ္ပုဒ္၏လကၡဏာမ်ား
 • establishing facts အခ်က္အလက္တည္ေဆာက္ျခင္း
လူဆိုသည္မွာယုတၱိတန္/မတန္ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္သည့္ အဆင့္ျမင့္သတၱ၀ါျဖစ္သည္။ မိမိတင္ျပလိုသည့္အာေဘာ္ေရာက္ေအာင္ ခိုင္မာသည့္ ကိန္းဂဏန္း၊ သုေတသန၊ ရည္ညႊန္းအကိုးအကားတို႔အား သူ႔ေနရာႏွင့္သူ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳမွသာလွ်င္ ပရိတ္သတ္ နားလည္လက္ခံလာေပလိမ့္မည္။

 • clarifying relevant values ဆီေလ်ာ္သည့္တန္ဖိုးမ်ားကို စာဖတ္ပရိတ္သတ္နားလည္ ေအာင္ရွင္းျပႏိုင္ျခင္း မိမိအျမင္၊ သူ႔အျမင္ ႏိႈင္းယွဥ္ကာမီးေမာင္းထိုးျပႏိုင္ရမည္။

 • prioritizing, editing, and/or sequencing ဦးစားေပးအထားအသို၊ ေနရာခ်ထားျခင္း
  အေထာက္အထားအခ်က္အလက္မ်ားအား လိုအပ္သလို အေရးႀကီးမႈ အနည္းဆံုးမွ အမ်ားဆံုးသို႔လည္းေကာင္း၊ အမ်ားဆံုးမွ အနည္းဆံုးသို႔လည္းေကာင္း စီစဥ္ထားတတ္ရမည္။ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ဇာတ္ရွိန္ျမင့္တက္လာေအာင္ထားသိုတတ္ရမည္။

 • forming and stating conclusions  နိဂံုးေကာက္ခ်က္ တည္ေဆာက္တင္ျပျခင္း"ထို႔ေၾကာင့္ . . . ဤသို႔သာျဖစ္သင့္ေၾကာင္း" မိမိ၏အျမင္ကိုတင္ျပတတ္ရမည္။

 • "persuading"  စည္း႐ံုးဆြဲေဆာင္ျခင္းစာဖတ္ပရိတ္သတ္အား မိမိတင္ျပသည့္ေကာက္ခ်က္မ်ားသည္ အမ်ားလက္ခံထား ေသာ က်ိဳးေၾကာင္းသင့္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္တန္ဖိုးမ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံထား ပါသည္ဟု နားလည္လက္ခံလာေအာင္ ဆြဲေဆာင္တတ္ရမည္။

 • having the confidence  ယံုၾကည္ခ်က္ထားျခင္း
  မိမိကိုယ္ကိုယ္ယံုၾကည္မႈမရွိသူတစ္ေယာက္သည္ အျခားသူတစ္ေယာက္အား မည္ကဲ့သို႔ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ပါမည္နည္း။ confidence ျဖစ္ဖို႔ဆိုရာတြင္ မိမိတင္ျပေနသည့္ အေၾကာင္းအားေကာင္းစြာနားလည္သေဘာေပါက္ထားမွျဖစ္မည္။
စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္း စာစီစာကံုးတစ္ပုဒ္ေရးရန္ နည္းနာတစ္ခ်ိဳ႕မွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
Write out the questions in your own words.  ေမးခြန္းကိုကိုယ္နားလည္သလို ကိုယ့္ဘာသာျပန္ခ်ေရးၾကည့္ပါ။
Think of the questions posed in the assignment
ကုိယ္လုပ္ေဆာင္ရန္ေပးထားခ်က္ထဲမွ ေမးခြန္းမ်ားကိုစဥ္းစားၾကည့္ပါ။ စာေရးရန္ လိုအပ္သည့္ သုေတသနႏွင့္ ဖတ္မွန္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေနခ်ိန္တြင္
 • အခ်က္အလက္
 • ၄င္းအခ်က္အလက္တို႔၏ယံုၾကည္ကိုးစားႏိုင္စြမ္း
 • ျငင္းခုံရမည့္အေၾကာင္းအရာတြင္ မည္ကဲ့သို႔ တစ္ဖက္သတ္ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားပါ၀င္ေနသလဲ။
 • စာေရးသူ၏ယူဆခ်က္ကိုမိမိဘယ္လိုထင္ျမင္သလဲ။ စတာေတြကို မွတ္သားပါ။

List out facts
အခ်က္အလက္မ်ားကို စာရင္းျပဳစုပါ။  အေရးႀကီးလွ်င္ႀကီးသလို အစီအစဥ္ေနရာခ်၊ ျဖဳတ္သင့္တာျဖဳတ္ပါ။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို "ဘာလိုေသးသလဲ" ဟူသည့္ေမးခြန္းေမးပါ။

What are the "hot buttons" of the issue?
စိတ္ခံစားခ်က္သက္သက္ႏွင့္တုန္႔ျပန္မႈေတြကို မွတ္ထားပါ။ တစ္ခ်ိန္ျပန္အသံုးျပဳႏိုင္ ပါလိမ့္မည္။

Start writing a draft!  အၾကမ္းအရင္စေရးၾကည့္ပါ။
မိမိစိတ္ထဲရွိတာအရင္ခ်ေရးၾကည့္ပါ။ ဒီအခ်ိန္တြင္ သဒၵါစည္းမ်ဥ္း၊ စာလံုးေပါင္းမ်ားကို အာ႐ံုထဲသိပ္မထည့္ပါႏွင့္။
ပထမဦးဆံုးစာပိုဒ္ေရးၾကည့္ပါ။
 • ေခါင္းစဥ္ကိုမိတ္ဆက္ပါ။
 • စာဖတ္သူကို ကိုယ့္႐ႈေထာင့္ကိုအသိေပးပါ။။
 • စာဖတ္သူကို ဆက္ဖတ္ရန္ဆြဲေဆာင္ပါ။
 • တစ္ခါတင္ျပလွ်င္ အခ်က္အလက္ သံုးခုတင္ျပသည့္စံနစ္ကိုက်င့္သံုးပါ။ (သံုးခုထက္ပိုမ်ားလွ်င္စာဖတ္သူအာ႐ံုထဲေရာက္ဖို႔မလြယ္ပါ။)
Establish flow from paragraph to paragraph
 • စာပိုဒ္တစ္ပိုဒ္မွတစ္ပိုဒ္ကူးေျပာင္းရန္ခ်ိတ္ဆက္သည့္၀ါက်မ်ားထည့္ပါ။
 • မိမိေလသံကို တက္ထာ၀စဥ္တက္ၾကြေနပါေစ။
 • မိမိ၏စာၾသဇာရွိရန္ အကိုးအကားမ်ားျပဳလုပ္ပါ။
 • မိမိပန္းတိုင္မွလြဲမသြားေအာင္အာ႐ံုစိုက္ပါ။
 • မိမိျငင္းဆိုမႈသည္ ယုတၱိရွိပါေစ။
 • အခ်ိန္မတန္ဘဲ နိဂံုးအဆံုးအျဖတ္ေပးျခင္းေရွာင္ပါ။
 • နိဂံုးခ်ဳပ္လွ်င္ တင္ျပခဲ့သမွ်ကို အတိုခ်ံဳးေျပာပါ။ ၿပီးလွ်င္ ဆက္စပ္ကာ "ထို႔ေၾကာင့္ . . . ဤသို႔ျဖစ္သင့္သည္" ဟုကိုယ့္အာေဘာ္ကိုတင္ျပပါ။ နိဂံုးခ်ဳပ္စာေၾကာင္းသည္ နိဒါန္းရွိ ပဓာနအာေဘာ္ကို ျပန္ထင္ဟပ္ပါေစ။ မိမိတင္ျပခဲ့သမွ်သည္က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလွ်ာ္မႈ ရွိမရွိ ျပန္ဆန္းစစ္ပါ။
Edit/rewrite the first paragraph
တစ္ႀကိမ္တည္းျဖင့္ အေကာင္းဆံုးေသာစာကိုမရႏိုင္ပါ။ အႀကိမ္ႀကိမ္ျပန္ဖတ္႐ႈတည္းျဖတ္မွသာ တစ္ခါထက္တစ္ခါ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေသာစာကိုရႏိုင္ပါမည္။
Take a day or two off!
အေရးမႀကီးသေယာင္ထင္ရေသာ္လည္း လက္ေတြ႕စာေရးသားေနသူမ်ားအတြက္အလြန္ အသံုး၀င္သည့္နည္းစံနစ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ စာေရးသူတစ္ဦးအတြက္ တစ္ခ်ိန္ႏွင့္တစ္ခ်ိန္ စ်ာန္၀င္စားမႈမတူညီသည့္အတြက္ တစ္ရက္ႏွစ္ရက္ပစ္ထားၿပီး မွျပန္ေရးျခင္းျဖင့္ မတူညီေသာ႐ႈေထာင့္မ်ားရႏိုင္ပါသည္။
Re-read your paper
မိမိေရးထားသည္ကို ျပန္ဖတ္႐ပါ။  "အဓိပၸါယ္ရွိရဲ႕လား။ စာဖတ္သူကေကာ လက္ခံပါ့မလား။ သူတို႔ မိမိဆိုလိုသည္ကို နားလည္ပါ့မလား" စသည္ျဖင့္ မိမိကိုယ္ကိုေမးခြန္းထုတ္ပါ။
 • လိုအပ္သလို အႀကိမ္ႀကိမ္တည္းျဖတ္၊ ျပင္ဆင္ပါ။
 • သဒၵါႏွင့္စာလံုးေပါင္းစစ္ပါ။
 • မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္အားေပးဖတ္ကာ အႀကံဥာဏ္ရယူပါ။

persuasive ဆိုသည့္အတိုင္း အၿငင္းပြားဖြယ္ကိစၥမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ရေလ့ရွိသျဖင့္ မိမိရပ္တည္ခ်က္ကို ေ၀ဖန္မႈမ်ားႏွင့္မလြဲမေသြရင္ဆိုင္ရေပလိမ့္မည္။ ၄င္းေ၀ဖန္မႈမ်ားသည္ မိမိအားနည္းခ်က္ကို ေထာက္ျပသည္ဟုသေဘာထားပါ။ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာႏွိပ္ကြပ္မႈဟု ဘယ္ေတာ့မွသေဘာမထားပါႏွင့္။
မိမိတင္ျပသည့္အခ်က္အလက္မ်ားအား ေ၀ဖန္ခံရပါက ေသေသခ်ာခ်ာျပန္စစ္ၾကည့္ပါ။ ကိုးကားစရာမ်ားကို ကိုးကားပါ။
တစ္ခါတစ္ရံမိမိတန္ဖိုးထားသည့္စံႏႈန္းမ်ားအား ေ၀ဖန္ခံရပါက ခံႏိုင္ရည္ရွိေအာင္ေလ့က်င့္ပါ။ သူတပါးကိုဆြဲေဆာင္မည့္သူသည္ မိမိကလည္း သူတစ္ပါး၏အျမင္မ်ားမွသိမ္းသြင္းမႈကို လက္ခံေၾကာင္းျပသပါ။

ဇာနည္(MyWay!)

Read more: စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္း စာစီစာကံုးေရးသားနည္း - Myanmar Network http://www.myanmar-network.net/forum/topic/show?id=3423487%3ATopic%3A857926&xgs=1&xg_source=msg_share_topic#ixzz2SrnjL51v

--
Posted By Blogger to လူဗိုလ္ဟူသည္ ... at 5/11/2013 12:30:00 AM

--
ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔မွ ေန႔စဥ္ Mail မ်ားရယူလိုပါက http://groups.google.com/group/mrsorcerer/subscribe?hl=en
Member မ်ား မိမိတို.သိထားသည္မ်ားကို မွ်ေ၀လိုပါက mrsorcerer@googlegroups.com သို႔စာပို႔ႏိုင္ပါသည္။
ေမွာ္ဆရာအဖြဲ ့မွ ႏႈတ္ထြက္လိုလွ်င္ mrsorcerer+unsubscribe@googlegroups.com ကိုႏွိပ္ျပီး စာပို႔ေပးပါရန္။
စာလက္ခံလိုသည့္ပံုစံ ျပင္လိုလွ်င္ http://groups.google.com/group/mrsorcerer?hl=en
အဖြဲ ့၏ စည္းကမ္းမ်ားကို သိလိုလွ်င္ http://groups.google.com/group/mrsorcerer/browse_thread/thread/af2f4a1d44d4d909?hl=en တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္ ။
 
Facebook (FB) ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔သို႔ Mail ပို႔လိုလွ်င္ mrsorcerer2@groups.facebook.com
FB ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔သို့ ၀င္ရန္ http://www.facebook.com/home.php?sk=group_173571176006981&ap=1
Facebook Page ႏွင့္ဆက္သြယ္လိုလွ်င္ www.facebook.com/mrsorcerergroup
 
ေမွာ္ဆရာ အဖြဲ ့ႏွင့္ပက္သက္၍ ေ၀ဖန္အၾကံျပဳလိုပါက >>>
ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ( mrsorcerer9@gmail.com, mrsorcerer27@gmail.com ) ထံသို.
ေပးပို.ႏိုင္ပါသည္ ။
 
ခင္မင္စြာျဖင့္
ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ေမွာ္ဆရာ အဖြဲ ့ ( Ѧя Ƨσяcɛяɛя )" group.
Visit this group at http://groups.google.com/group/mrsorcerer?hl=en.