(ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၃၊ အမွတ္ ၁၄၃၊ ေမလ ၂ ရက္၊ ၂၀၁၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈/၃၂) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ (19) ေအာင္ဒင္ အပိုင္း (၁၉) လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး (ဃ) ေဒသနၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပံုအရ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွာ ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲက သူ႕စိတ္ၾကိဳက္ခန္႕အပ္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က နယ္စပ္ေရးရာနဲ႕ လံုျခဳံေရးရာ ဝန္ၾကီး႒ာနမ်ားအတြက္ သူ႕စိတ္ၾကိဳက္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ကို ခန္႕အပ္ၾကတဲ့အျပင္ အျခားျပည္နယ္ဝန္ၾကီးမ်ားဟာလဲ ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္က ေရြးခ်ယ္တာျဖစ္ေပမည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ တင္ျပရျပီး သမၼတ သေဘာတူမွပဲ ခန္႕အပ္တာဝန္ေပးႏိုင္တာပါ၊  တခါ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္နဲ႕ ဝန္ၾကီးမ်ားကို တာဝန္မွ ထုတ္ပယ္ႏိုင္ပါတယ္၊ အစားထိုးခန္႕အပ္ႏိုင္ပါတယ္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကလဲ သူခန္႕ထားတဲ့ တပ္မေတာ္သားဝန္ၾကီးမ်ားကို [...]

Read more of this post