မုိးမခရဲ႕ ဧၿပီလ စာကုိး စကားကုိး ေမ ၆၊ ၂ဝ၁၃ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမြးျမဴေရးဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔၏ ေထာက္ခံခ်က္မပါေသာ ရယ္ဒီမိတ္အသားမ်ား၊ ေမွာင္ခိုသားငါးမ်ား စားသံုးျခင္းကို လံုးဝေရွာင္ရွားရပါမည္။ ေဈးဖိုးထက္ ေဆးဖိုးက ႀကီးသြားပါမည္။ ပိုးသတ္ေဆး၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာနွင့္ ေဟာ္မုန္းေဆးမ်ား အလြန္အကံြ် သံုးထားသည့္၊ အမ်ဳိးအမည္ ခဲြရန္ခက္ခဲျပီး သာမန္ထက္ ထူးကဲသန္စြမ္းေနသည့္၊ ေရာင္းခ်သူကိုယ္တိုင္ စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈကို ေရရာေသခ်ာစြာ ရွင္းမျပနိုင္သည့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကိုလည္း ေရွာင္ရွားရပါမည္။ ထုိ႔ေနာက္ တစ္ပိုင္တစ္နိုင္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ထားေသာ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို အားေပးၾကရန္သာျဖစ္ျပီး ေနာက္ဆံုး ကိုယ္တိုင္စိုက္ပ်ဳိးစားသံုးျခင္းက အေကာင္းဆံုးစားသံုးျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ သားငါးကို ရံဖန္ရံခါမွသာ စားသံုးၾကေသာ္လည္း အသီးအရြက္ကိုေတာ့ ေန႔စဥ္ စားသံုးၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတြင္ရိွသည့္ ေျမပို၊ ေျမလြတ္ကေလးမ်ားတြင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ သစ္သီးဝလံမ်ား စိုက္ပ်ဳိးစားသံုးျခင္းသည္ က်န္းမာေရးနွင့္ ေခြ်တာေရးကို [...]

Read more of this post