ကာတြန္းေမာင္ရစ္ - သမၼတၾကီးမွာ လဲစရာ အေၾကြမရွိေတာ့ဘူး ကာတြန္း၊ ေမ ၉၊ ၂၀၁၃

Read more of this post