သန္း၀င္းလႈိင္ ေမ ၆၊ ၂၀၁၃   ၁၈၄၈ ခုႏွစ္ မွ ၁၈၅၆ ခုႏွစ္အထိ အိႏၵိယဘုရင္ခံခ်ဳပ္ (Governor-General of India) အျဖစ္ ထင္႐ွားခဲ့ေသာ ေလာ့ဒ္ဒါလဟိုစီ (The Marquis of Dalhousie) ၏ အမည္အရင္းမွာ ဂ်ိမ္းစ္အင္ဒ႐ူးဘေရာင္းရမ္ေဆး (James Andrew Brown-Ramsay) ျဖစ္သည္။ သူသည္ ဒါလဟိုစီၿမိဳ႕စားဘြဲ႕ကို ၁၈၃၈ ခုႏွစ္၌ ရ႐ွိခဲ့သည္။ သူ႔လက္ထက္တြင္ ဒုတိယအဂၤလိပ္-ျမန္မာစစ္ပြဲ ၁၈၅၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ရသည္။ စစ္ျဖစ္ရသည့္အေၾကာင္းမွာ ၁၈၅၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ေပါ့တာ (Mr. H. Potter) ဆိုသူက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျမန္မာအရာ႐ွိမ်ားသည္ သူ၏ သေဘၤာတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းကို ေႏွာင့္ယွက္တားဆီးလ်က္႐ွိသည့္အျပင္ [...]

Read more of this post