★ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႏိုင္၊ ကိုကိုၾကီး တို႔ ႏွင့္ နယူးေယာက္ျမန္မာမိသားစုမ်ားေတြ႕ဆံုပြဲ ★                   Date:   25  May 2013 (Saturday) Time:  2:00 pm to 4:00 pm, Place:   ANDRE & BELLA MEYER HALL OF PHYSICS                ROOM # 101, New York UNIVERSITY                 (4 WASHINGTON PLACE, NEW YORK, NY 10003) - By Subway - A, C or E train to "W 4 Street, Washington Square" Station (It is on [...]

Read more of this post