ကာတြန္း ကူမိုးၾကိဳး - သမၼတၾကီးကို သင္ခ်ဳိင္းကုန္းမွာ ထားရစ္ခဲ့ မတ္ ၁၉၊ ၂၀၁၃

Read more of this post