ဟသၤတသားမ်ား၊ မတ္ ၄၊ ၂၀၁၃ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ အဂၤပူၿမိဳ့နယ္၊ အဂၤပူ-ေညာင္က်ိဳး ၿပည္သူမ်ားစုေပါင္း ထည့္၀င္ေငြမ်ားႏွင့္  တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး လ်ပ္စစ္ပင္မဓါတ္အားလိုင္းကိုု အဆိုုပါေက်းရြာ၏ လ်ပ္စစ္မီးလင္းေရးေကာ္မီတီဥကၠဌ ေဒါက္တာေဌး၀င္း (အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္)က အျခားေက်းရြာတခုုျဖစ္သည့္ သေျပကုုန္းေက်းရြာကိုု လ်ပ္စစ္မီးသြယ္တန္းရန္ ၾကိဳးစားလာသည့္အေပၚ အဂၤ ါပူ- ေညာင္က်ဳိးေဒသခံမ်ားက ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဆိုုပါ မီးလိုုင္းခ်ိတ္ဆက္မႈကိုု မူလလ်ပ္စစ္သုုံးစြဲသူမ်ားကိုု ၾကိဳတင္အသိမေပးျခင္း၊ သေဘာထားေကာက္ခံျခင္း မျပဳခဲ့ျခင္းတိုု႔ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားက သေဘာမတူေၾကာင္း ဆႏၵျပဳခဲ့ၾကတာၾကာင့္ ရပ္ေက်း အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေက်းရြာအုုပ္စုု ၃ စုုမွာ ဆႏၵခံယူပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆ ေညာင္က်ဳိးေက်းရြာအုုပ္စုုမွာ အျပီးသတ္ဆႏၵခံယူမႈ စာရင္းအရ သေျပကုုန္းေက်းရြာသိုု႔ လ်ပ္စစ္မီးမခ်ိတ္ဆက္လိုုသူက မဲ ၄၃၂၊ ခ်ိတ္ဆက္ေပးလိုုသူက ၂၅ မဲနဲ႔ အဆုုံးအျဖတ္က်ခဲ့ပါတယ္။ အဆိုုပါ [...]

Read more of this post