ကမာပုုလဲ မတ္လ ၈၊ ၂၀၁၃ ဆံထံုး အခ်စ္ေၾကာင့္ သူ႔ေနာက္ပါတယ္ ... လူမုန္းခံရမွာ သိတယ္ ... မိဘေတြ သေဘာမတူမွာ သိတယ္ ... အို ... သိတယ္ ... သိတယ္ ... သိတယ္ ...။ တခ်ဳိ႕က လင္ယူ သားေမြးလုိ႔ ေျပာၾကတယ္ ... တခ်ဳိ႕က ပါရီမီ ျဖည့္ဖက္လို႔ ေျပာၾကတယ္ ... တခ်ဳိ႕က်ေတာ့ ထားရာေန ေစရာသြား ဆိုပဲ ...။ သူမရွိရင္ ... ကမၻာႀကီးမရွိဘူးတဲ့ ေနၾကာပန္းေတြလို .... ကုမုျဒာ ၾကာပန္းေတြလို ....။ စူဠသုဘဒၵာ နန္းမေတာ္မယ္ႏု ................... ....................... သူတို႔ ... သူတို႔ေတြ မပါတဲ့ ေခတ္ [...]

Read more of this post