လုပ္ငန္းရွင္ဦးေဇာ္မိုးခိုင္က လွည္းတန္းလမ္းဆုံအိမ္ယာ၏ မိလႅာကန္ကို က်ဳးေက်ာ္ရန္ ၾကံစည္ မိုးမခေပးစာ၊ မတ္ ၂၁၊ ၂၀၁၃ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ကတည္းက ေဆာက္လုပ္ခဲ႔ေသာ ကမာရြတ္လွည္းတန္းလမ္းဆံုရွိ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း တိုက္(၁) ႏွင္႔ တိုက္(၂) ေန လူဦးေ၇ ၂၀၀၀ ေက်ာ္အတြက္ ေရေလွာင္ကန္ ၊ ေရစက္ခန္း၊ မိလႅာကန္မႀကီး၊ မိလႅာကန္ေသး (၁၀)ကန္၊  Transformer အေဆာက္အဦး ကားပါကင္မ်ားပါ၀င္ေသာ  ေျမေနရာကို AA Medical Product Co.Ltd မွ လူယုတ္မာ ဦးေဇာ္မိုးခိုင္က ၂၀၀၂ခုႏွစ္က စီးပြားကူးသန္း ၀န္ႀကီး ဌာနမွ ၄င္း၀ယ္ယူထားေသာေျမေပၚတြင္ က်ဴးေက်ာ္သည္ဟုဆိုကာ အဓမၼေရႊ႕ေျပာင္းရန္ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ အမွန္တကယ္ေရာင္းခ်ေသာ ေျမေနရာမွာ ျပည္ျမန္မာကုန္တုိက္အေဆာက္အဦး (ေပ ၈၀ X ေပ ၁၂၀)သာ ျဖစ္ၿပီး [...]

Read more of this post