ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU) မတ္လ ၂၁၊ ၂၀၁၃ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္အတူ ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္ဖို႔  ႏုိင္င့ံေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ား အတူပူးေပါင္း၍ အားသြန္ခြန္စိုက္ ေဆာင္ရြက္္ေနခ်ိန္၀ယ္ … ။ လူငယ္ လူရြယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ၊ ျပည္သားအမ်ားစုဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ တိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ ပါ၀င္ပူးေပါင္း လာမွု အသိစိတ္ဓာတ္မ်ား နည္းပါးေနေသးေၾကာင္း ေတြ႔ျမင္ေနရ၍ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အားမလုိအားမရ ျဖစ္ေနမိတယ္။ လူငယ္၊ လူရြယ္အမ်ားစုသည္ ပန္းတုိင္ေပ်ာက္ဆုံးေနသည့္ ခရီးသြားပမာ ဘယ္ဆီကို ေလွ်ာက္ လွမ္း၍ ဘယ္လမ္းကို လိုက္ၾကမယ္ဆိုတာ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ မေရမရာ မေသမခ်ာ ျဖစ္ေနၾကဆဲပါ။   အေၾကာင္းကိုရွာၾကည့္တဲ့အခါ လူငယ္လူရြယ္အမ်ားစုသည္ ဘ၀တစ္ခုအတြက္ စဥ္းစားေ၀ဖန္ႏိုင္တဲ့ ပညာေရး အသိၪာဏ္မ်ား နည္းပါးေနေသးျခင္း၊ ခံယူခ်က္မ်ား ေပ်ာက္ဆုံးေနျခင္း၊ တုိင္းျပည္မွာ [...]

Read more of this post