ပန္းခ်ီ - ေအာင္ထက္ မတ္လ ၁၀၊ ၂၀၁၃  

Read more of this post