ေက်ာ္ဟုုန္း မတ္လ ၂၊ ၂၀၁၃ ဟိုးအရင္တုန္းက ေက်းဇူးရွင္ ေတာင္သူလယ္သမားႀကီးမ်ား ခုက် ေၾကြးမီတင္ ေတာင္သူလယ္သမားႀကီးမ်ား။ ဟိုးတုန္းက ေက်းဇူးရွင္ ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ား ခုက် ေက်းဇူးရွင္ ခရုိနီႀကီးမ်ား။ နာမည္တပ္ထားတာက ျပည္သူ ့ရဲ ခုက် ခရုိနီရဲ့ ရဲ။ မအူပင္မွာ အမႈဆင္ၿပီ ေသေသာ္မွတည့္ ေၾသာ္ေကာင္း၏။ ထမင္းမစားခ်င္ေတာ့ဘူး ဂ်ံဳေျပာင္းစားမယ့္ကိန္း။ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ့ ေသြးေတြနဲ ့စိုက္တဲ့ စပါး ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ့ မ်က္ရည္မ်ားေရာေနတဲ့ ထမင္း မင္းတို ့မိန္ရည္ရွက္ရည္ မ်ိဳခ်လ်က္လား ငါ ထမင္းမစားခ်င္ေတာ့ဘူး။ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏိုင္ငံမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္သူေတြ ငတ္ေနရ မိုးေခါင္ခ်ိန္မွာ ထြန္းလင္း ေန မီးပမာ ပူေခ်ၿပီ။ မတရားမႈေတြက ေျမနိမ့္ရာ စူးစိုက္ဝင္တတ္လား လက္ပိုက္ၾကည့္မေနၾကနဲ ့ တခ်က္ငုိက္ အသိ [...]

Read more of this post