အရွင္ဆႏၵာဓိက (နတ္မွီေတာရ) မတ္လ ၁၇၊ ၂၀၁၃ တစ္ခ်ိန္က ဂ်ပန္စစ္တပ္ရဲ႕ တပ္ဖြဲ႕တစ္ခု စစ္ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ဖုိ႔ ေနရာရွာလုိက္တဲ့အခါ  ဆရာေတာ္ "ဂတ္ဆန္" ရဲ႕ ေက်ာင္းကုိ ေရြးခ်ယ္လုိက္ၾကတယ္လုိ႔ ဆုိတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ "ဇင္" ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြဆုိတာ အသားစား ေရွာင္ၾကဥ္ၾကတာျဖစ္လုိ႔  ေက်ာင္းထဲ ေရာက္လာတဲ့ စစ္ဗုိလ္၊ စစ္သားေတြ အသားဟင္းခ်က္စားမွာကုိ လုိလားဟန္ မတူပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဆရာေတာ္  "ဂတ္ဆန္"က သူ႔စားဖုိ ေခ်ာင္သမားကုိ စစ္ဗိုလ္စစ္သားေတြ ေက်ာင္းထဲမွာ စခန္းခ်ခုိက္ စားမယ့္ အစားအစာအျဖစ္ အသားမပါတဲ့ သက္သတ္လြတ္ ခ်က္စားၾကဖုိ႔ အေျပာခုိင္းလုိက္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ စစ္သားေတြက အသားစုံစားၾကသူမ်ားျဖစ္လုိ႔ ဆရာေတာ္အေပၚ မေက်မနပ္ ျဖစ္လာၾကတယ္။ ဆရာေတာ္ စကားကုိ နားမေထာင္ႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာၾကဆုိၾကရင္း စစ္ဗိုလ္တစ္ေယာက္ ဆရာေတာ္ထံ ေရာက္လာၿပီး [...]

Read more of this post