ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - လူ႔ (လု) အလို 'စု' မလိုက္ႏိုင္ မတ္ ၁၅၊ ၂၀၁၃

Read more of this post